Luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

CLP-asetus sisältää säännöt kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. Jotta voit myydä tai maahantuoda kemikaaleja EU-markkinoille, sinun pitää noudattaa CLP-asetusta. Kemikaalilla tarkoitetaan ainetta ja seosta, esim. asetoni tai maali.

CLP tulee sanoista Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures.

Tukes toimii CLP-asetuksen toimivaltaisena viranomaisena. Toimivaltainen viranomainen vastaa CLP-asetuksessa sille osoitetuista tehtävistä. Tukes vastaa kansallisen CLP-neuvontapalvelun järjestämisestä ja on vastuussa tietyistä toimenpiteistä, kuten yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevista ehdotuksista.

CLP-asetus perustuu YK:n alaisuudessa laadittuun maailmanlaajuiseen Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) -järjestelmään. GHS-järjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa kemikaalien luokitus- ja merkintäperiaatteet, jotta saavutetaan korkea terveyden ja ympäristön suojelun taso koko maailmassa ja helpotetaan kansainvälistä kemikaalikauppaa.

Kuka vastaa luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta?

Jos olet kemikaalin valmistaja tai EU:hun maahantuoja, sinun pitää luokitella kemikaali. Kemikaalin toimittajana sinun on aina varmistettava, että kemikaali on merkitty ja pakattu säännösten mukaisesti.

 

CLP-asetus lyhyesti

Kemikaalien luokitus
Valmistajat, maahantuojat ja jatkokäyttäjät ovat vastuussa EU-maissa myytävien tai muuten jaettavien aineiden ja seosten luokituksesta.

Merkinnät
Vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien merkitsemisestä ja pakkaamisesta vastaa kemikaalin toimittaja eli valmistaja, maahantuoja, jatkokäyttäjä tai myyjä.

Pakkaaminen
Vaarallisiksi luokiteltujen kemikaalien pakkausten pitää olla turvallisia.

Uusi tieto ja uusi arviointi
Yrityksen pitää arvioida kemikaalin luokitus uudelleen, kun yritys saa uutta tieteellistä tai teknistä tietoa kemikaalinsa ominaisuuksista.

Varoitusetiketin päivittäminen ajan tasalle
Kemikaalin toimittajan on päivitettävä varoitusetiketit ajan tasalle, jos luokitukseen tai merkintöihin tulee muutoksia.

Yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät
Yritysten pitää noudattaa yhdenmukaistettuja luokituksia.

Luokitusilmoitus
Yritysten pitää toimittaa ECHAlle luokitus- ja merkintätietoja aineista, joita yritykset saattavat EU-markkinoille

Ilmoitus myrkytystietokeskuksille
Seosten valmistajien ja EU:hun maahantuojien pitää ilmoittaa tietoja vaarallisista seoksista EU-maiden myrkytystietokeskuksille.

Tietojen säilytys
Yrityksen on säilytettävä tiedot vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun on viimeksi toimittanut ko. ainetta tai seosta.

Neuvontapalvelu

Yritykset voivat kysyä CLP-asetuksesta Tukesin kemikaalineuvonnasta. Kemikaalineuvonta auttaa yrityksiä CLP-asetuksen tulkinnassa ja velvoitteiden tunnistamisessa.