REACH - Rekisteröinti, luvat ja rajoitukset

REACH-asetuksessa säädetään kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista sekä tiedottamisesta toimitusketjussa. REACH tulee sanoista Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals.

Asetus koskee kemiallisia aineita sellaisinaan, seoksissa ja esineissä. Tämä tarkoittaa, että asetus koskee esimerkiksi kemiallisia aineita maaleissa, siivousaineissa, liimoissa, teollisuuskemikaaleissa, tekstiileissä, huonekaluissa, urheiluvälineissä ja sähkölaitteissa. Siksi asetus koskee useimpia yrityksiä EU:ssa.

Asetuksen tärkeimpinä tavoitteina on

  • varmistaa terveyden- ja ympäristönsuojelu
  • tehostaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä
  • edistää vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä aineiden vaarojen arvioimiseksi
  • taata tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisämarkkinoilla.

REACHin pääperiaatteena on, että yritys

  • kerää tietoja aineen ominaisuuksista ja käyttötavoista
  • arvioi aineen vaarat ja riskit ja määrittää edellytykset aineen turvalliselle käytölle
  • toimittaa tiedot Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA) rekisteröimällä aineen.

Viranomaiset, Suomessa Tukes, käyttävät rekisteröintitietoja arvioidessaan aineita. Viranomaiset selvittävät, aiheuttaako aine riskiä terveydelle tai ympäristölle. Jos aiheutuvia riskejä ei voida hyväksyä, EU voi kieltää tai rajoittaa aineiden, seosten ja esineiden valmistusta, myyntiä tai käyttöä. Haitallisimpien aineiden käyttöön vaaditaan lupa.

Tukes toimii REACH-asetuksen toimivaltaisena viranomaisena ja tekee yhteistyötä komission ja ECHAn kanssa asetuksen täytäntöön panemiseksi. Tukes vastaa kansallisen REACH-neuvontapalvelun järjestämisestä, tukee ECHAn komiteoiden työtä ja on vastuussa mm. rekisteröityjen aineiden arvioinnista, lupaprosessiin otettavien aineiden tunnistamisesta ja rajoitusehdotusten tekemisestä.

Ketä REACH-asetus koskee?

  • kemikaalin valmistaja, EU:hun maahantuoja ja jakelija 
  • esineen valmistaja, EU:hun maahantuoja ja jakelija. 

REACH-asetus lyhyesti

Rekisteröinti
Jos aineesta ei ole tietoja, ei ole myöskään markkinoita. Tietojen tuottaminen ja turvallisen käytön arvioiminen kuuluvat yrityksille. Tiedot toimitetaan ECHAlle.

Arviointi
ECHA ja jäsenmaat arvioivat rekisteröintitietoja. Arviointi voi johtaa lisätietojen pyytämiseen yrityksiltä ja ehdotukseen aineen luvanvaraistamisesta tai rajoituksesta.

Luvanvaraiset aineet
Haitallisimpien aineiden turvallinen käyttö ja niiden korvaaminen varmistetaan lupamenettelyllä. Näiden haitallisten aineiden käyttö vaatii luvan.

Kiellot ja rajoitukset
EU rajoittaa aineen valmistusta, markkinoille saattamista tai käyttöä, jos aineesta aiheutuvia riskejä ei voida hyväksyä. Rajoitus tai kielto voi koskea ainetta sellaisenaan, seoksessa tai esineessä.

Tiedottaminen ja turvallinen käyttö
Kemikaalien toimittajat välittävät turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa asiakkailleen. Käyttäjät viestivät käytöistään ja uusista tiedoista toimitusketjussa ylöspäin.

Erityistä huolta aiheuttavat aineet esineissä
Yritykset ilmoittavat tietoja erityistä huolta aiheuttavista aineista esineissä ECHAlle ja tiedottavat asiakkaitaan aineista.

Neuvontapalvelu

Yritykset voivat kysyä REACH-asetuksesta Tukesin kemikaalineuvonnasta. Kemikaalineuvonta auttaa yrityksiä REACH-asetuksen tulkinnassa ja velvoitteiden tunnistamisessa.