Säkerhetsanvisning för guidade hundspannsåkningar

Anvisning

Beskrivning: Denna anvisning gäller guidade åkningar med hundspann och relaterade kringtjänster (t.ex. kunders deltagande i matning eller selande av hundar). I denna anvisning avses med hundspannsåkning skjutsar där kunderna är passagerare i en släde eller kärra som guiden kör eller åkningar där kunderna själva kör släden eller kärran eller är passagerare medan en annan kund kör. 
Målgrupper: Anvisningen riktar sig till dem som tillhandahåller ovan beskrivna tjänster med hundspanns. I anvisningen används termen serviceproducent om dem.
Observera: Anvisningen gäller inte privatpersoners fritidsverksamhet på eget initiativ eller föreningsverksamhet som ordnas för föreningsmedlemmar.
Lagstiftning: Anvisningen behandlar krav i konsumentsäkerhetslagen (920/2011). Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar efterlevnaden av konsumentsäkerhetslagen. Hela lagen är tillgänglig till exempel i Tukes Edilex-tjänst. Tillhandahållare ska också sätta sig in i andra bestämmelser som gäller verksamheten och iaktta kraven enligt dem.
Datum: 22.5.2023
Diarienummer: Tukes 1482/06.00.01/2023

Syfte med anvisningen

Syftet med anvisningen är att hjälpa serviceproducenter att planera och tillhandahålla hundspannsåkningar och andra motsvarande tjänster så att de uppfyller kraven enligt konsumentsäkerhetslagen. Anvisningen beskriver Tukes tolkning av hur lagstiftningen bör tillämpas. Anvisningen är inte förpliktande på samma sätt som lagstiftningen. I anvisningen finns exempel på och alternativ till hur de lagstadgade kraven kan uppfyllas. Serviceproducenten ansvarar för att verksamheten är lagenlig. Bindande lagstiftning anges i anvisningen med hänvisningar till lagparagraferna i fråga. 

Serviceproducentens och kundens uppgifter för att säkerställa säkerheten

Serviceproducenten ska se till att verksamheten uppfyller de lagstadgade kraven. Tjänsten ska vara säker för alla kunder (KoSäL 5 §). Verksamheten får inte medföra risk för skada på egendom eller fara för utomstående. Ytterligare information om serviceproducenters skyldigheter finns på Tukes webbplats

Serviceproducenten ska ge alla kunder som deltar i hundspannsåkningen tillräcklig säkerhetsinformation och anvisningar, så att alla kan agera säkert när tjänsten tillhandahålls (KoSäL 9 §). Kunderna ska iaktta serviceproducentens anvisningar. 

Serviceproducenten ska definiera hur och i vilken roll kunden involveras i hundspannsturer. Om en kund till exempel själv vill köra hundspann ska han eller hon ha tillräcklig fysisk förmåga att styra spannet och vara utan fysiska egenskaper eller funktionshinder som förhindrar detta. Serviceproducenten har rätt att begränsa deltagande i tjänsten eller förhindra det helt och hållet om säkerheten inte kan garanteras.

Serviceproducenten ska på förhand utreda sådana omständigheter relaterade till kunden som kan påverka tjänstens säkerhet, till exempel sjukdomar eller fysiska egenskaper som begränsar funktionsförmågan. Kunden ska informera serviceproducenten om sådana omständigheter som kan påverka tjänstens säkerhet. Kunden ska informera serviceproducenten om observerade risksituationer eller säkerhetsbrister i tjänsten.

Kunderna ansvarar själva för sitt beteende och agerande enligt serviceproducentens instruktioner. Kunderna ska agera på ett sätt som inte medför fara för dem eller andra. Ansvaret för tjänstens säkerhet kan inte helt läggas på kunden genom till exempel ansvarsfriskrivningsklausuler, utan serviceproducenten ska se till att kunderna kan delta i tjänsten på ett säkert sätt. 

Serviceproducenten ska beakta varje kundgrupps särdrag när tjänsten planeras och tillhandahålls. Vid behov ska tjänsten modifieras eller deltagargruppen avgränsas så att tjänsten är säker för alla deltagare (t.ex. val av rutter, kortare åkning, begränsning av kunders körning på egen hand). Serviceproducenten ska ingripa i farligt beteende på ett relevant sätt.

Säkerhetsdokument

Serviceproducenten ska upprätta ett säkerhetsdokument om hundspannsåkningen och andra motsvarande tjänster (KoSäL 7 §). Säkerhetsdokumentet är serviceproducentens skriftliga redogörelse för hur deltagarnas säkerhet har säkerställts i planeringen och tillhandahållandet av tjänsten. För att upprätta säkerhetsdokumentet kan du ta hjälp av dokumentmallen på Tukes webbplats. Vid upprättandet av säkerhetsdokumentet är det bra att utnyttja aspekter som beskrivs i denna anvisning.

Serviceproducenten behöver inte skicka säkerhetsdokumentet till Tukes för godkännande på förhand, men det ska upprättas innan tillhandahållandet av tjänsten börjar och ska uppvisas för myndigheterna på begäran.

Identifiering av risker

Serviceproducenten ska på förhand identifiera vilka risker för kunderna som är förenade med hundspannsturerna och vidta åtgärder för att förebygga dessa risker eller lindra konsekvenserna av dem (KoSäL 5 §). Säkerhetsdokumentet ska beskriva hur risksituationer har förebyggts och hur man ska agera om det ändå uppstår risksituationer. 

Vid identifieringen av risker relaterade till hundspannsåkning och andra motsvarande tjänster gäller det i synnerhet att beakta följande omständigheter:

Rutter

Serviceproducenten bör utreda frågor relaterade till markanvändning innan rutterna dras. De rutter som används i tjänsten och särskilt farliga ställen längs dem ska beskrivas i säkerhetsdokumentet.

Säkra rutter är tillräckligt breda i förhållande till terrängformationerna och har tillräcklig sikt, minimerade risker för kollisioner så att spannen kan färdas säkert efter varandra. Underlaget på en säker rutt bär slädens vikt men är dock lagom mjukt på ytan så att hundarna kan springa säkert och slädens broms är lätt att använda effektivt. Ruttens underlag bör vara så jämn som möjligt, och det är bra att röja de största stenarna och stubbarna, som när snösituationen är knapp kan orsaka fara om släden eller bromsen kolliderar med dem. 

Rutterna ska inspekteras och underhållas alltid innan tjänsten påbörjas och även om omständigheterna förändras. Rutterna ska underhållas tillräckligt ofta med relevant materiel. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid djupa bromsspår i utförsbackar. Om bromsspåren är för djupa kan de försvåra användningen av bromsen. Det är motiverat att märka farliga eller mycket uppmärksamhetskrävande ställen längs rutten med observationsmärken, och på sådana ska guiden dessutom vara med och säkerställa säkerheten. Exempel på sådana ställen är bland annat branta utförsbackar, korsningar och snäva kurvor. 

Om rutten korsar andra trafikleder (t.ex. väg, järnväg, snöskoter- eller renrutt) ska korsningen alltid bevakas av guiden. Före avfärden ska kunderna informeras om korsningar och agerandet i dem.

Längs rutten gäller det framför allt att särskilt noga identifiera sådana korsningar där spannen tenderar eller kan vända åt fel håll. Om stängsel används för att spärra av korsningar bör de vara tillräckligt breda och stabila för att spärra av hela rutten. Det rekommenderas att det vid alla korsningar finns en guide som säkerställer att kunder inte väljer fel rutt och att gruppen hålls ihop.

Om rutterna går över is ska isens bärförmåga säkerställas genom dokumenterade mätningar. Ytterliga information om tillhandahållande av tjänster på is finns (på finska) på Tukes webbplats

Tillhandahållandet av tjänsten ska vid behov förändras efter ruttens skick och förhållandena på den så att säkerheten bibehålls. Om säkerheten inte kan garanteras ska tjänsten avbrytas eller till exempel tidpunkten eller rutten för den ändras. 

Startplats 

Det är motiverat att för hundspannsåkning ordna en tydlig start- och ankomstplats där hundarna kan bindas fast. En säker startplats är tillräckligt bred och jämn så att omedelbar risk för kollisioner inte uppstår. Startplatsens anslutning till rutten bör vara så flat som möjligt. Om rutten startar i en utförsbacke eller kurva kan risker uppstå i synnerhet för oerfarna förare.

Man ska se till att kunderna kan stiga på slädarna till exempel så att det finns tillräckligt med assisterande och instruerande personal som släpper loss hundarna och tar emot dem efter åkningen. Det gäller att fästa särskild uppmärksamhet vid att stora kundgrupper hålls ihop och att kunder inte befinner sig på hundspannens rutter.

Startplatsen ska ha tillräcklig belysning för att säkerställa arbets- och kundsäkerheten.

Slädar, kärror och övrig utrustning

I säkerhetsdokumentet ska serviceproducenten beskriva de slädar och kärror samt den övriga utrustning som används i tjänsten. I säkerhetsdokumentet ska man också beskriva de åtgärder som säkerställer materielens och den övriga utrustningens skick och hur den används på ett säkert sätt (t.ex. regelbundna inspektioner av slädar, linor och snören, proaktiva underhållsåtgärder, frågor som ska beaktas vid lastning, rengöring och kontroll av utrustning).

De slädar och kärror som används i hundspannsåkning ska vara hela och lämpliga för tjänsten och de rutter som används. Slädens eller kärrans storlek ska väljas enligt användningssyftet: Större slädar används endast för skjutsning, och då är guiden förare. Mindre slädar kan kunder köra själv, och beroende på slädens storlek kan en eller flera passagerare rymmas med. 

Serviceproducenten ska se till att slädar som körs av kunder har tillräckligt breda medar som är i gott skick och att slädens broms fungerar. Om ett ankar med pikar används i släden ska de relaterade riskerna identifieras, och kunderna ska instrueras i hur man använder ankaret på ett säkert sätt. Detta ska dessutom beskrivas i säkerhetsdokumentet. 

Släden eller kärran bör väljas och lastas så att dess tyngdpunkt är tillräckligt lågt nere för att göra släden så stabil som möjligt. Passagerarna ska sitta i släden eller kärran under hela åkturen och hålla armarna och benen innanför släden.

Serviceproducenten ska se till att kunderna har adekvat utrustning och lämplig klädsel med tanke på vädret. Vid behov kan serviceproducenten erbjuda kunder adekvat utrustning. Det är inte obligatoriskt att använda hjälm, men detta rekommenderas i synnerhet när man åker i skog med hög hastighet. 

Hundar

De hundar som används i hundspannsåkning ska vara av lämplig ras och vara utbildade för uppgifterna. Hundarna ska ha vant sig vid människor. Hundarna ska ha tillräcklig fysisk kondition för att utföra den mängd arbete som krävs.

Serviceproducenten ska känna sina hundar och planera mötena mellan kunderna och hundarna så att de är trygga. Vid behov ska kunderna förhindras att ha kontakt med hundarna. Rutinerna ska beskrivas i säkerhetsdokumentet. 

I synnerhet i situationer där kunderna fritt kan umgås med hundarna ska hundarna väljas särskilt noga (t.ex. foto- och kramhundar), och deras lämplighet och beteende ska följas upp. Om kunderna fritt kan ta sig till hundarnas inhägnader gäller det att i stängslet använda tillräckligt finmaskigt nät (t.ex. 5 cm), så att barn inte kan sticka igenom sin hand. 

Antalet hundar i spannet bör relateras till antalet kunder i släden samt deras vikt, kompetensnivå och rådande förhållanden. I ett spann som körs av en kund ska man endast använda så många hundar att kunden själv kan stoppa spannet med bromsen. Ju mer bekant rutten är för hundarna desto mer förutsebart beter de sig i allmänhet. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid hundspannets säkerhet när kunderna hanterar dem i en miljö som är okänd för hundarna. 

Ytterligare upplysningar om djurskyddsfrågor kan erhållas av regionala och kommunala veterinärer, hälsoinspektörer och polisen.

Kringaktiviteter

Om kunderna utöver hundspannsåkning kan delta i kringtjänster ska faror relaterade till dem och säkerhetsåtgärder beskrivas i säkerhetsdokumentet. 

 

Säkerhetsanvisningar ska ges till kunderna

Serviceproducenten ska ge kunder som deltar i hundspannsåkningen alla uppgifter, instruktioner och regler som är väsentliga med tanke på säkerheten (KoSäL 9 §). Innan tjänsten börjar ska kunderna ha tillräcklig information om säkerhetsrelaterade frågor så att de själva kan bedöma om de kan och vill delta i tjänsten. 

Väsentlig säkerhetsinformation i introduktionen av kunder är bland annat:

  • Körundervisning (t.ex. säkert agerande av förare och passagerare samt plats i släden eller kärran, ben och armar ska hållas innanför släden under hela åkningen, användning av bromsen, handsignaler, preliminär information om rutten och särskilt farliga ställen) 
  • Säkert agerande i grupp (t.ex. övervakning av barn, avstånd mellan spannen, sammanhållning av gruppen, förbud mot omkörning och racing)
  • Säkert agerande med hundar
  • Agerande i undantagssituationer

Serviceproducenten ska se till att alla kunder som deltar i åkningen förstår körundervisningen och kan agera korrekt antingen som förare eller passagerare. Om introduktionen inte sker på ett språk som kunderna förstår ska särskild uppmärksamhet fästas vid att kunderna kan agera korrekt i synnerhet i undantags- och nödsituationer. Då gäller det att använda tillräckligt med tid för introduktion till exempel med hjälp av illustrationer. 

Körundervisningen ska ske på en plats där kunderna kan se och höra instruktionerna och koncentrera sig på undervisningen. Ett bra tips är att ordna introduktionen tillräckligt långt borta från hundarna så att de inte stjäl kundernas uppmärksamhet. Vid behov ska kunderna instrueras ytterligare under åkningen.

Serviceproducenten ska beskriva introduktionen och hur den ges i säkerhetsdokumentet.

Antalet guider och deras kompetens

Serviceproducenten ska i säkerhetsdokumentet ange antalet guider som involveras i tjänsten och den erfarenhet och kompetens som de ska besitta. Dessutom ska den tilläggs- och påbyggnadsutbildning som ordnas för guiderna bokföras.

En hundspannsguides grundläggande kompetens omfattar bland annat förståelse av verksamhetens säkerhet, lösningsinriktad hantering av situationer samt medvetenhet om risker och eliminering av dem så effektivt som möjligt. En guides kompetens omfattar också kundservice och hundarnas välbefinnande. En bra grund är till exempel examen inom natur-, turism- och djurvårdsbranschen. Guiderna ska ha lämplig utbildning i första hjälpen och ha förmåga att agera i olycks- och nödsituationer som är typiska för hundspannsåkning. 

På varje hundspannsåkning ska det finnas tillräckligt många guider med beaktande av antalet spann, rutt och kundgruppens särskilda drag (t.ex. språkkunskaper, antal barn etc.). Guiderna ska vara myndiga. Utöver guider som åker med kunderna behövs assisterande personal på startplatsen samt vid behov också till exempel vid korsningar. Om endast en guide följer med kunderna ska man se till att kunderna vet hur de ska agera om guiden råkar ut för en olycka.

God praxis är att företaget systematiskt antecknar vilken guide som introducerat gruppen och vilken guide som åkt med gruppen. 

Områden som kräver särskild uppmärksamhet

Besök på naturskyddsområden och andra områden som förvaltas av Forststyrelsen kräver alltid tillstånd av Forststyrelsen. Om en rutt går genom ovan nämnda områden ska man innan verksamheten börjar ansöka om tillstånd hos Forststyrelsens lokala verksamhetsställe.

På renskötselområden ska hundspannen röra sig på överenskomna rutter. Serviceproducenten ska på förhand informera lokala renskötare om hundspannsåkningen och de valda rutterna. Ett tillräckligt säkerhetsavstånd ska hållas mellan hundspannen och renarna för att undvika att djuren hamnar i panik.

Om man passerar riksgränsen bör serviceproducenten på förhand kontakta en lokal tillsynsveterinär, som ger aktuella anvisningar för hundarnas gränspassage.

Olycksbokföring

Serviceproducenten ska föra bok över tillbud och olyckor som inträffar i verksamheten (KoSäL 5 §). En serviceproducent som tillhandahåller hundspannsåkningar och andra motsvarande tjänster kan sköta olycksbokföringen helt efter eget gottfinnande. Den insamlade informationen ska användas till att förbättra tjänstens säkerhet (till exempel genom att planera åtgärder för att förebygga tillbud av en viss typ som upprepade gånger skett på samma ställe). För att serviceproducenten ska få fullständig information om farliga situationer i tjänsten är det viktigt att be kunderna ge respons på säkerheten i efterhand. Mer information och en Excel-blankett som kan användas för olycksbokföringen finns på Tukes webbplats.

Underrätta Tukes om allvarliga olyckor

Serviceproducenten göra en anmälan om allvarliga tillbud och olyckor som inträffar i verksamheten till Tukes (KoSäL 8 §). Anmälan kan göras till exempel på blanketten på Tukes webbplats eller per e-post till Tukes registratorskontor ([email protected]).

Ytterligare information

Kontaktuppgifter till Tukes experter enligt tjänstetyp finns på Tukes webbplats.