Koiravaljakkopalveluiden turvallisuusohje

Toimintaohje

Kuvaus: Tämä ohje koskee asiakkaille ohjattuina palveluina järjestettäviä koiravaljakkoajoja ja niihin liittyviä oheispalveluita (esim. asiakkaiden osallistuminen valjakkokoirien ruokintaan tai valjastamiseen). Koiravaljakkoajolla tarkoitetaan tässä ohjeessa kyydityspalveluna tapahtuvia ajoja, jossa asiakkaat istuvat matkustajina koiravaljakon vetämässä ja oppaan ajamassa reessä tai kärryssä sekä itseajettavia ajoja, jolloin asiakkaat ajavat itse rekeä tai kärryä tai ovat matkustajia toisen asiakkaan ajaessa. 
Kohderyhmät: Ohje on suunnattu niille tahoille, jotka tuottavat edellä kuvattuja ohjelmapalveluja valjakkokoirien kanssa. Ohjeessa käytetään termiä palveluntarjoaja.
Huomioitavaa: Ohje ei koske yksityishenkilöiden omatoimista harrastustoimintaa tai yhdistysten sisäistä, vain yhdistyksen omille jäsenille järjestettyä toimintaa.
Lainsäädäntö: Ohje käsittelee kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) vaatimuksia. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo kuluttajaturvallisuuslain noudattamista. Laki on kokonaisuudessaan nähtävänä esim. Tukesin Edilex-palvelussa. Koiravaljakkopalvelun tarjoajan tulee selvittää myös muut toimintaa koskevat säädökset ja noudattaa niiden vaatimuksia.
Päivämäärä: 22.5.2023
Diaarinumero: Tukes 1482/06.00.01/2023

Ohjeen tarkoitus

Ohjeen tarkoituksena on auttaa palveluntarjoajia suunnittelemaan ja toteuttamaan koiravaljakkoajot ja muut vastaavat palvelut siten, että ne täyttävät kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset. Ohje kuvastaa Tukesin tulkintaa siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa. Ohje ei ole lainsäädännön tavoin velvoittava.

Tukes esittää ohjeessa palveluntarjoajille esimerkkejä ja vaihtoehtoja siitä, miten lainsäädännön vaatimukset voidaan täyttää. Koiravaljakkopalveluiden tarjoaja vastaa siitä, että toiminta on lainsäädännön mukaista. Velvoittava säädösteksti on ohjeessa merkitty viittauksilla lain pykäliin. 

Palveluntarjoajan ja asiakkaan tehtävät turvallisuuden varmistamiseksi

Palveluntarjoajan tehtävänä on varmistua siitä, että toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset. Palvelun on oltava turvallista kaikille asiakkaille (KuTuL 5 §). Toiminnasta ei saa aiheutua vaaraa myöskään omaisuudelle tai sivullisille. Lisätietoja palveluntarjoajan velvollisuuksista löytyy Tukesin verkkosivuilta

Palveluntarjoajan on annettava kaikille koiravaljakkopalvelun asiakkaille riittävät turvallisuuteen liittyvät tiedot ja ohjeet, jotta kaikki osaavat toimia palvelussa turvallisesti (KuTuL 9 §). Asiakkaiden on noudatettava palveluntarjoajalta saamiaan ohjeita. 

Palveluntarjoajan tehtävänä on määritellä, millä tavoin ja missä roolissa asiakas voi osallistua palveluun. Jos asiakas esim. haluaa ajaa koiravaljakkoa itse, hänellä tulisi olla riittävät fyysiset kyvyt valjakon hallitsemiseksi, eikä palveluun osallistumiseen estävää fyysistä ominaisuutta tai vammaa. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa asiakkaan osallistumista palveluun tai estää osallistuminen kokonaan, jos turvallisuudesta ei voida varmistua.

Palveluntarjoajan tulee selvittää etukäteen asiakkaalta sellaiset seikat, jotka voivat vaikuttaa palvelun osallistumisen turvallisuuteen, esimerkiksi asiakkaan toimintakykyä rajoittavat sairaudet tai fyysiset ominaisuudet. Asiakkaan tulee kertoa palveluntarjoajalle niistä asioista, jotka voivat vaikuttaa palvelun turvallisuuteen. Asiakkaan tulee ilmoittaa palveluntarjoajalle palvelussa havaitsemistaan vaaratilanteista tai turvallisuuspuutteista.

Asiakkaat vastaavat itse omasta käyttäytymisestään ja toimimisesta palveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti. Asiakkaiden pitää toimia palvelussa niin, että he eivät aiheuta toiminnallaan vaaraa itselleen tai muille. Vastuuta palvelun turvallisuudesta ei voi siirtää kokonaan asiakkaalle esim. vastuuvapautuslausekkein, vaan palveluntarjoajan tehtävänä on huolehtia siitä, että asiakkaat voivat osallistua palveluun turvallisesti. 

Palveluntarjoajan tulee ottaa huomioon kunkin asiakasryhmän erityispiirteet palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarvittaessa palvelun toteutusta on muokattava tai osallistujaryhmää rajattava niin, että palvelu on kaikille osallistujille turvallinen (esim. käytettyjen reittien valinta, ajon lyhentäminen, asiakkaan omatoimisen ajamisen rajoittaminen). Vaaralliseen käyttäytymiseen pitää puuttua asianmukaisesti.

Turvallisuusasiakirja

Palveluntarjoajan pitää laatia koiravaljakkopalvelusta turvallisuusasiakirja (KuTuL 7 §). Turvallisuusasiakirja on palveluntarjoajan kirjallinen selvitys siitä, miten palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa on varmistuttu asiakkaiden turvallisuudesta. Turvallisuusasiakirjan laadinnassa voit käyttää apuna Tukesin verkkosivuilta löytyvää asiakirjapohjaa. Turvallisuusasiakirjan laatimisessa kannattaa hyödyntää apuna tässä ohjeessa kuvattuja asioita.

Palveluntarjoajan ei tarvitse lähettää turvallisuusasiakirjaa Tukesiin ennakolta hyväksyttäväksi, mutta turvallisuusasiakirjan on oltava valmiina ennen palvelun tarjoamisen aloittamista ja se on esitettävä viranomaisille pyydettäessä.

Vaarojen tunnistaminen

Palveluntarjoajan pitää tunnistaa palvelusta asiakkaille aiheutuvat vaarat ja toteuttaa toimenpiteitä näiden vaarojen estämiseksi tai niiden aiheuttamien seurausten pienentämiseksi (KuTuL5 §). Turvallisuusasiakirjaan tulee kuvata, miten vaaratilanteita on torjuttu ennalta ja miten toimitaan, jos palvelussa kaikesta huolimatta syntyy vaaratilanne. 

Koiravaljakkopalveluiden vaarojen tunnistamisessa kannattaa ottaa huomioon erityisesti seuraavia asioita:

Reitistö

Palveluntarjoajan on syytä selvittää maankäyttöön liittyvät asiat ennen reitistön tekoa. Palvelussa käytettävät reitit, niiden erityiset vaaranpaikat ja turvallisuustoimenpiteet pitää kuvata turvallisuusasiakirjassa.

Turvalliset reitit ovat maastonmuotoihin nähden sopivan leveitä, niin että niissä on riittävä näkyvyys, törmäysvaarat on minimoitu ja valjakot mahtuvat reitille turvallisesti peräkkäin. Turvallisen reitin pinta kantaa reen painon, mutta on kuitenkin pinnaltaan sopivan pehmeä, jotta koirien on turvallista juosta ja reen jarrun tehokas käyttö on helppoa. Reitin pohjan on syytä olla mahdollisimman tasainen ja siitä kannattaa poistaa suurimmat kivet ja kannot, jotka voivat vähällä lumella aiheuttaa vaaratilanteen reen tai jarrun osuessa niihin. 

Reitit tulee tarkistaa ja tarvittaessa huoltaa aina ennen palvelun alkua ja tarvittaessa myös olosuhteiden muuttuessa. Reitit on huollettava riittävän usein ja tarkoituksenmukaisella kalustolla. Erityistä huomiota tulee kiinnittää syviin jarrutusuriin alamäissä. Jos jarrutusura on liian syvä, niin se voi hankaloittaa jarrun käyttöä. Reitin vaaralliset tai erityistä huomiota vaativat kohdat on hyvä merkitä huomiomerkein ja oppaan on oltava tällaisissa paikoissa lisäksi varmistamassa turvallisuus. Tällaisia kohtia reitillä voivat olla esim. jyrkät alamäet, risteykset ja tiukat kurvit. 

Mikäli reitti risteää muun liikenteen kanssa (esim. tie, rautatie, kelkka- tai pororeitti) on ylityskohta oltava aina oppaan vartioima. Ennen lähtöä asiakkaille on kerrottava, jos reitillä on ylityksiä tai risteyksiä ja miten niissä toimitaan oikein.

Reitistöltä tulee tunnistaa erityisesti sellaiset risteykset, joissa valjakoilla on taipumus tai mahdollisuus pyrkiä väärään suuntaan ja varmistaa nämä risteykset erityisen huolellisesti. Jos käytetään aitoja risteysten sulkemisessa, tulisi niiden olla riittävän leveitä ja tukevia sulkemaan reitti kokonaan. Suositeltavaa on, että kaikissa risteyksissä on opas varmistamassa, etteivät asiakkaat harhaudu väärälle reitille ja että ryhmä pysyy koossa.

Mikäli reitit kulkevat jääalueilla, tulee jään kantavuus varmistaa mittauksin, jotka tulee dokumentoida. Lisätietoja palveluiden järjestämisestä jäällä löytyy Tukesin verkkosivuilta

Palvelun toteutusta tulee tarvittaessa muuttaa reitin kunnon ja olosuhteiden edellyttämällä tavalla niin, että palvelu voidaan toteuttaa turvallisesti. Jos turvallisuudesta ei voida varmistua, palvelun tarjoaminen tulee keskeyttää tai esim. sen ajankohtaa tai käytettyä reittiä tulee muuttaa.

Lähtöpaikka 

Koiravaljakkoajon lähtöä ja paluuta varten kannattaa järjestää selkeä lähtöpaikka, jossa on valjakoille tarkoituksenmukaiset kiinnityspaikat. Turvallinen lähtöpaikka on tarpeeksi leveä ja tasainen, eikä siinä ole välitöntä törmäysvaaraa. Lähtöpaikan liittyminen reitistöön on hyvä olla maastonmuodoiltaan mahdollisimman tasainen. Lähtö alamäkeen tai mutkaan voi aiheuttaa vaaratilanteita erityisesti kokemattomille ajajille.

Asiakkaille tulisi taata turvallinen kulku rekiin esim. niin, että paikalla on riittävästi henkilökuntaa auttamassa ja opastamassa asiakkaita ja päästämässä valjakoita turvallisesti irti ja ottamassa niitä vastaan ajon päättyessä. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää isojen asiakasryhmien yhdessä pysymiseen ja siihen, että asiakkaat eivät ole koiravaljakoiden kulkureitillä.

Lähtöpaikka tulee olla riittävästi valaistu työ- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi.

Reet, kärryt ja muut varusteet

Palveluntarjoajan pitää kuvata turvallisuusasiakirjassa koiravaljakkopalvelussa käytettävä reki- ja kärrykalusto sekä muut ajossa käytettävät varusteet. Turvallisuusasiakirjassa kuvataan myös toimenpiteet, joilla varmistetaan ajokaluston ja varusteiden kunto ja turvallinen käyttö (esim. säännölliset reen, liinojen ja narujen tarkastukset, ennakoivat huoltotoimenpiteet, kuormauksessa huomioitavat asiat, varusteiden puhdistaminen ja tarkistaminen).

Koiravaljakkopalveluissa käytettävien rekien ja kärryjen tulee olla ehjiä ja niiden tulee soveltua kyseiseen palveluun ja käytetyille reiteille. Reen tai kärryn koko valitaan käyttötarkoituksen mukaan: Isoimpia rekiä käytetään vain kyyditykseen ja silloin kuljettajana on opas. Pienempiä rekiä asiakkaat voivat ajaa itse ja reen koon mukaan matkustajana on yksi tai useampi henkilö. 

Palveluntarjoajan tulee varmistaa, että asiakkaiden ajamassa reessä jalakset ovat riittävän leveitä ja hyväkuntoisia ja että reen jarru on kunnossa. Jos reessä käytetään piikeillä varustettua ankkuria, on sen aiheuttamat vaarat tunnistettava, ja ankkurin turvalliset käyttötavat tulee ohjeistaa asiakkaille ja kuvata turvallisuusasiakirjassa. 

Reki tai kärry kannattaa valita ja kuormata siten, että sen painopiste on tarpeeksi alhaalla, jotta reki on mahdollisimman vakaa ajaa. Matkustajan tulee istua reessä tai kärryssä koko matkan ajan ja hänen on pidettävä koko ajan sekä kädet että jalat reen sisäpuolella.

Palveluntarjoajan on varmistettava, että asiakkaalla on riittävät varusteet ja sääolosuhteisiin soveltuva vaatetus. Tarvittaessa palveluntarjoaja voi tarjota asiakkaalle käyttöön tarvittavat varusteet. Kypärän käyttö ei ole pakollista, mutta sitä suositellaan erityisesti metsässä kovalla nopeudella ajettaessa.

Koirat

Koiravaljakkopalveluissa käytettävien koirien tulee olla roduiltaan sopivia ja koulutettuja tehtäviinsä. Koirien tulee olla ihmisiin tottuneita. Koirien tulee olla sellaisessa fyysisessä kunnossa, että ne jaksavat työskennellä niiltä vaadittavan määrän.

Palveluntarjoajan tulee tuntea koiransa ja suunnitella asiakkaiden ja koirien kohtaamiset turvallisiksi. Tarvittaessa asiakkaiden pääsy koirien luokse pitää estää. Toimintatavat pitää kuvata turvallisuusasiakirjassa. 

Erityisesti sellaisiin tilanteisiin, joissa asiakkaat pääsevät vapaasti olemaan koirien kanssa, tulee koirat valita erityisen tarkasti (esim. kuvaus- ja halailukoirat) ja niiden soveltuvuutta ja käyttäytymistä tulee seurata. Jos asiakkaat pääsevät vapaasti koirien aitausten viereen, aitauksissa on syytä käyttää riittävän pienisilmäistä verkkoa (esim. 5 cm), että edes lasten käsi ei mahdu verkon läpi koirien aitaukseen. 

Valjakossa käytettävien koirien määrä tulee suhteuttaa reessä olevien asiakkaiden määrään, painoon, taitotasoon sekä vallitseviin olosuhteisiin. Asiakkaan ajamassa valjakossa tulee käyttää vain sellaista koiramäärää, että asiakas kykenee jarrun avulla itse pysäyttämään valjakon. Mitä tutumpi reitistö on koirille sitä luotettavammin koirat usein käyttäytyvät. Erityistä huomiota asiakkaiden itse ohjaamien valjakoiden turvallisuuteen ja koirien valintaan tulee kiinnittää silloin, kun koiravaljakkopalvelua järjestetään koirille vieraassa ympäristössä. 

Eläinsuojeluasioista lisätietoja antavat alueelliset ja kunnalliset eläinlääkärit, terveystarkastajat ja poliisi.

Oheisaktiviteetit

Jos asiakkaat voivat osallistua koiravaljakkoajon lisäksi myös muihin oheispalveluihin, niihin liittyvät vaaratilanteet ja toimenpiteet turvallisuuden varmistamiseksi on kuvattava erikseen turvallisuusasiakirjassa. 

Asiakkaille annettavat turvallisuusohjeet

Palveluntarjoajan pitää antaa koiravaljakkopalvelun asiakkaille kaikki turvallisuuden kannalta olennaiset tiedot, ohjeet ja käyttäytymissäännöt (KuTuL 9 §). Asiakkaalla tulee olla ennen palvelun alkua riittävät tiedot turvallisuuteen liittyvistä asioista, jotta hän voi itse arvioida, voiko ja haluaako hän osallistua palveluun. 

Turvallisuuden kannalta olennaisia tietoja asiakkaiden perehdyttämisessä ovat esimerkiksi:

  • Ajo-opetus (esim. kuljettajan ja matkustajan turvallinen toiminta ja paikka reessä tai kärryssä, jalat ja kädet täytyy pitää reen sisäpuolella koko ajon ajan, jarrun käyttö, käsimerkit, ennakkotietoa reitistä ja erityisistä vaaranpaikoista) 
  • Turvallinen toiminta ryhmässä (esim. lapsien valvonta, valjakoiden väliset etäisyydet, ryhmän koossa pitäminen, ohittamisen ja kilvanajon kieltäminen)
  • Turvallinen toiminta koirien kanssa
  • Toiminta poikkeustilanteissa

Palveluntarjoajan tulee varmistua siitä, että kaikki ajoon osallistuvat asiakkaat ymmärtävät ajo-opetuksen ja osaavat toimia oikein joko valjakon ajajana tai matkustajana. Jos perehdys ei tapahdu asiakkaiden ymmärtämällä kielellä, tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että asiakas osaa toimia palvelussa ja eritysesti poikkeus- ja hätätilanteissa oikein. Perehdytykseen tulee tällöin käyttää riittävästi aikaa, ja apuna kannattaa käyttää esim. kuvallisia opasteita. 

Ajo-opetuksen tulee tapahtua sellaisessa paikassa, että asiakkailla on mahdollisuus nähdä ja kuulla annetut ohjeet ja että kaikki keskittyvät kuuntelemaan. Hyvä käytäntö on toteuttaa perehdytys riittävän etäällä koirista, että koirien haukkuminen tai läsnäolo ei vie asiakkaiden huomioita muualle. Tarvittaessa asiakkaille on annettava lisäperehdytystä myös ajon aikana.

Palveluntarjoajan pitää kuvata asiakkaiden perehdytyksen sisältö ja toteutustavat turvallisuusasiakirjassa.

Oppaiden määrä ja osaaminen

Palveluntarjoajan tulee kuvata palvelussa käytettävien oppaiden määrä sekä oppailta vaadittava kokemus ja osaaminen turvallisuusasiakirjaan. Lisäksi tulee pitää kirjaa oppaille annettavasta lisä- ja täydennyskoulutuksesta.

Koiravaljakkopalvelussa työskentelevän oppaan perusosaamiseen kuuluvat mm. toiminnan turvallisuuden ymmärtäminen, ratkaisukeskeinen tilanteen hallinta sekä riskitekijöiden tiedostaminen ja niiden eliminoiminen mahdollisimman tehokkaasti. Oppaan osaamiseen kuuluvat myös asiakaspalvelu sekä koirien hyvinvointi. Hyviä perusteita saa esimerkiksi luonto-, matkailu- ja eläintenhoitoalan tutkinnoista. Oppailla tulee olla suoritettuna palvelun laajuuden ja luonteen vaatima ensiapukoulutus ja heillä tulee olla kyky toimia juuri koiravaljakkoajoille tyypillisissä onnettomuus- ja hätätilanteissa. 

Jokaisella koiravaljakkoajolla pitää olla riittävä määrä oppaita, ottaen huomioon valjakoiden määrä, käytetty reitti ja asiakasryhmän erityispiirteet (esim. kielitaito, lasten määrä, tms.). Oppaiden tulee olla täysi-ikäisiä. Asiakkaiden mukana ajavien oppaiden lisäksi tarvitaan avustavaa henkilökuntaa lähtöpaikalle sekä tarvittaessa myös esim. risteyksiin. Jos asiakkaiden mukana on vain yksi opas, on varmistuttava siitä, että asiakkaat ovat tietoisia, miten tulee toimia, jos oppaalle tapahtuu esim. tapaturma.

Hyvä käytäntö on, että yrityksissä kirjataan systemaattisesti, kuka oppaista on suorittanut ryhmän perehdytyksen ja kuka on ajanut ryhmän mukana.

Erityistä huomiota vaativat alueet

Luonnonsuojelualueilla ja muilla Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla liikkuminen vaatii aina luvan Metsähallitukselta. Mikäli reitistöt tulevat kulkemaan em. alueilla, tulee ennen toiminnan aloittamista olla yhteydessä Metsähallituksen paikalliseen toimipisteeseen luvan saamiseksi.

Poronhoitoalueella toimittaessa koiravaljakoiden täytyy pysyä ennalta sovituilla reiteillä. Palveluntarjoajan tulee tiedottaa koiravaljakkopalvelusta ja käytetyistä reiteistä paikallisia poronomistajia jo etukäteen. Valjakoiden ja porojen välillä pitää säilyttää riittävä turvaväli, etteivät eläimet vauhkoonnu. 

Liikuttaessa yli valtakunnan rajan, palveluntarjoajan kannattaa olla etukäteen yhteydessä paikalliseen valvontaeläinlääkäriin, joka antaa ajantasaiset ohjeet koirien rajanylityksestä.

Onnettomuuskirjanpito

Palveluntarjoajan täytyy pitää kirjaa palvelussa tapahtuneista läheltä piti -tilanteista ja onnettomuuksista (KuTuL 5 §). Koiravaljakkopalveluita järjestävä palveluntarjoaja voi toteuttaa onnettomuuskirjanpidon parhaaksi katsomallaan tavalla. Kerättyä tietoa pitää käyttää hyödyksi palvelun turvallisuuden parantamisessa (esim. suunnittelemalla toimenpiteitä samantyyppisenä tai jatkuvasti samassa paikassa toistuvien läheltä piti -tilanteiden estämiseksi). Jotta palveluntarjoaja saa kattavasti tietoa palvelussa esiintyneistä vaaratilanteista, asiakkailta kannattaa kysyä turvallisuuteen liittyvää palautetta jälkikäteen. Lisätietoja ja esimerkinomainen Excel-lomake onnettomuuskirjanpidon toteuttamiseksi löytyy Tukesin verkkosivuilta.

Vakavien onnettomuuksien ilmoittaminen Tukesiin

Palveluntarjoajan pitää tehdä ilmoitus palvelussa tapahtuneista vakavista läheltä piti -tilanteista ja onnettomuuksista Tukesiin (KuTuL 8 §). Ilmoituksen voi tehdä esim. Tukesin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostitse Tukesin kirjaamoon ([email protected]).

Lisätietoja

Tukesin asiantuntijoiden yhteystiedot palvelutyypeittäin löytyvät Tukesin verkkosivuilta.