Säkerhetsanvisningar för spel med paintball- och airsoftvapen

Anvisning

Beskrivning: Denna anvisning gäller spel med paintball- och airsoftvapen samt andra motsvarande spel och evenemang som ordnas i form av ledda eller hyrda programtjänster och evenemang där deltagarna använder olika vapen som avfyrar projektiler, såsom paintball-, airsoft-, gel blaster-, nerf- och archery tag-vapen. 
Målgrupper: Anvisningen är riktad till arrangörer av spel med paintball- och airsoftvapen eller andra motsvarande spel som ordnas i form av ledda eller hyrda tjänster för kunder samt för aktörer som upprätthåller lokaler för den här typen av spel.
Observera: I fråga om bestämmelserna i konsumentsäkerhetslagen gäller anvisningen inte privatpersoners hobbyverksamhet i egen regi eller föreningars interna verksamhet som ordnas endast för föreningens egna medlemmar. Lagen om tryckbärande anordningar gäller alla användare, ägare och innehavare av tryckbärande anordningar.
Lagstiftning: Anvisningen behandlar kraven i konsumentsäkerhetslagen (920/2011) och lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016). Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar efterlevnaden av konsumentsäkerhetslagen och lagen om tryckbärande anordningar. Lagarna är tillgängliga i sin helhet till exempel i Tukes tjänst Edilex. Spelarrangören ska utreda och iaktta också kraven i andra lagar som gäller verksamheten.
Datum: 30.1.2023
Diarienummer: Tukes 1130/06.00.01/202

Syfte med anvisningen

Syftet med anvisningen är att hjälpa aktörer som anordnar tjänster eller evenemang där deltagarna använder paintball- och airsoftvapen samt andra motsvarande spel att säkerställa att spelen och evenemangen uppfyller kraven i lagstiftningen. Denna anvisning kan tillämpas för att förbättra säkerheten inte enbart för paintball och airsoft utan också för spel med andra typer av projektiler (till exempel pilar). 

Anvisningen beskriver Tukes tolkning av hur lagstiftningen bör tillämpas. Anvisningen är inte förpliktande på samma sätt som lagstiftningen. I anvisningen ger Tukes spelarrangörerna exempel på och alternativ för hur de lagstadgade kraven kan uppfyllas. Bindande lagstiftning anges i anvisningen med hänvisningar till lagparagraferna i fråga. Arrangören av spel eller evenemang med paintball- och airsoftvapen har ansvaret för att verksamheten uppfyller kraven i lagstiftningen.

Spelarrangörens, ledarens och deltagarnas uppgifter för att säkerställa säkerheten

Spelarrangören

En arrangör av spel med paintball- och airsoftvapen som ordnas i form av programtjänst och evenemang – det vill säga en spelarrangör – har i uppgift att säkerställa att verksamheten uppfyller kraven i lagstiftningen. Spelet ska vara säkert för alla deltagaren då det genomförs i enlighet med anvisningarna. Verksamheten får inte medföra risk för skada på egendom eller fara för utomstående. Spelarrangören ska planera och genomföra verksamheten på ett säkert sätt, identifiera och förebygga risker med verksamheten på förhand och ge deltagarna all information som är nödvändig med tanke på säkerheten, så att deltagarna kan agera på ett säkert sätt. Spelarrangören ska också föra bok över alla olyckor och tillbud som inträffar i verksamheten (5, 8 och 9 § i konsumentsäkerhetslagen).

Benämningen spelarrangör som används i anvisningen innebär en tjänsteleverantör som avses i konsumentsäkerhetslagen. Mer information om tjänsteleverantörens skyldigheter finns på Tukes webbplats.

En tryckbärande anordning ska konstrueras, tillverkas, skötas, drivas och besiktas på ett sådant sätt att den inte äventyrar någons hälsa, säkerhet eller egendom. En tryckbärande anordning ska ha tillräckliga anordningar och anordningssystem som säkerställer en säker drift och dessa ska fungera på tillbörligt sätt (5 § i lagen om tryckbärande anordningar 1144/2016).

Spelets eller evenemangets ledare

Spelarrangören ska utse en ansvarig ledare för varje spel eller evenemang. Ledaren för ett spel eller evenemang ska vara minst 18 år gammal och ska ha avlagt grundläggande första hjälpen-utbildning. Ledaren ska ha tillräcklig tidigare erfarenhet av spelet i fråga med tanke på typen av spel, spelets svårighetsgrad och deltagargruppens särdrag innan hen kan leda spelet på egen hand. Ledarens viktigaste uppgift är att förutse eventuella farliga situationer samt att handleda och styra gruppen på så sätt att farliga situationer och olyckshändelser kan undvikas.

Antalet ledare för ett spel evenemang samt ledarnas erfarenhet ska anpassas till spelets svårighetsgrad, spelområdets storlek och antalet deltagare. Ledarna ska tillsammans kunna sörja för deltagarnas säkerhet under spelets gång. Spelarrangören upprättar ett säkerhetsdokument där hen fastställer kompetenskraven för spelets eller evenemangets ledare, antalet ledare för olika typer av spel och det maximala antalet deltagare på varje spelplats.

I säkerhetsdokumentet ska ingå en beskrivning av situationer där spelets ledare är skyldig att avbryta spelet (kommandot stoppa spelet).

Deltagare

Deltagarna ska följa de anvisningar som spelarrangören och ledaren gett. Deltagarna ska informera spelarrangören eller ledaren på förhand om alla omständigheter som kan påverka tjänstens säkerhet samt om alla farliga situationer och olyckor som de observerar i samband med spelet. 

Deltagarna ansvarar själva för sitt beteende och agerande inom ramen för de arrangemang som tjänsteleverantören erbjuder samt i enlighet med de anvisningar som spelarrangören och ledaren gett. Deltagarna ska agera på ett sätt som inte medför fara för deltagarna själva eller andra. Ansvaret för tjänstens säkerhet eller olyckor som inträffar i tjänsten kan inte helt överföras till deltagarna till exempel genom ansvarsfrihetsklausuler.

Spelarrangören ska beakta varje deltagargrupps särdrag när spelet planeras och genomförs. Vid behov ska genomförandet av spelet ses över eller deltagargruppen begränsas på så sätt att spelet är säkert för alla deltagare. Arrangören ska ingripa i farligt beteende i god tid.

Spel i egen regi

Mer information om uthyrning av spelutrustning för kunders spel i egen regi finns i Tukes anvisning Säkerheten hos uthyrningstjänster av motions- och fritidsutrustningar

Säkerhetsdokument

Ett säkerhetsdokument ska upprättas för spel med paintball- och airsoftvapen samt andra motsvarande spel och evenemang som ordnas i form av programtjänster och evenemang (7 § i konsumentsäkerhetslagen). Säkerhetsdokumentet är spelarrangörens redogörelse för hur deltagarnas säkerhet har säkerställts i planeringen och genomförandet av tjänsten. För att upprätta säkerhetsdokumentet kan du ta hjälp av dokumentmallen på Tukes webbplats. Observera särskilt de frågor som lyfts fram i denna anvisning när du upprättar säkerhetsdokumentet.

Säkerhetsdokumentet för spel eller evenemang ska upprättas på förhand, men dokumentet behöver inte skickas till Tukes för godkännande och ska endast uppvisas för myndigheterna på begäran.

Identifiering av risker

Spelarrangören ska på förhand identifiera vilka risker för kunderna som är förenade med spelet och vidta åtgärder för att förebygga dessa risker eller lindra konsekvenserna av dem (5 § i konsumentsäkerhetslagen). Enligt lagen om tryckbärande anordningar ska en person som ansvarar för påfyllningen av flaskor kunna identifiera och analysera riskerna vid användning av tryckbärande anordningar, inklusive gå igenom farliga situationer med anknytning till påfyllningen och hanteringen av flaskor.

För att identifiera riskerna är det viktigt att beakta i synnerhet följande säkerhetsaspekter och tillämpa dem för att bedöma och förbättra säkerheten i samband med olika spel:

Spelområdets läge

Spelområdet ska placeras och avgränsas på ett sätt som säkerställer att spelet inte medför fara för utomstående eller risk för skada på egendom, samt att spelet inte stör utomstående. Markägaren bör ha gett tillstånd till användningen av spelområdet och tillståndet ska helst vara skriftligt. Spelområdet ska märkas ut och avgränsas tydligt till exempel med flagglinor eller plastremsor, så att gränsen är tydlig. Området märks ut för att spelarna inte ska försvinna från spelområdet och för att utomstående inte ska vandra in i spelområdet av misstag. När spel arrangeras utanför etablerade spelområden – till exempel när man spelar i terrängen – är det speciellt viktigt att beakta också andra som rör sig i området. Det kan vara bra att påminna spelarna om var gränserna för spelområdet går innan spelet startar. 

Säkerhetszon

Utanför spelområdet ska det finnas en avgränsad och utmärkt säkerhetszon, där spelare eller utomstående kan vistas utan risk för att bli indragna i spelet. Säkerhetszonen ska avgränsas från spelområdet med till exempel ett tillräckligt finmaskigt skyddsnät eller fasta konstruktioner. Alternativt kan säkerhetszonen placeras utom räckhåll för de markörer som används i spelet.

Passage till spelområdet 

Spelarnas passage till spelområdet med sina markörer ska beskrivas i säkerhetsdokumentet. Spelarrangören ska planera och ge anvisningar för säkra tillvägagångssätt och områden, till exempel hur markörerna överlämnas och laddas samt hur de hanteras på vägen till spelområdet och tillbaka till säkerhetszonen.

Spelförhållanden

Spelarrangören ska planera och genomföra spelområdet så att det med beaktande av typen av spel och spelförhållandena inte medför fara för deltagarna. Den plan som gjorts upp för att säkerställa säkerheten i spelområdet ska beskrivas i säkerhetsdokumentet. En viktig del av säkerhetsplanen är att identifiera faror i spelområdet.

Farliga platser eller konstruktioner i spelområdet kan vara till exempel branter, skrevor och andra höjdskillnader, dolda gropar, vassa föremål, hala ytor eller rasade konstruktioner. När farorna identifieras är det också viktigt att beakta rådande förhållande, till exempel väderlek, temperatur och belysning. Beakta också kraven i miljölagstiftningen med anknytning till bland annat fordon eller farliga kemikalier i spelområdet när spelförhållandena planeras. 

Kontrollera säkerheten i spelområdet och rådande förhållanden innan spelet inleds. Baserat på kontrollen ska spelarrangören vid behov göra ändringar i genomförandet av spelet för att säkerställa deltagarnas säkerhet. 

I spelområdet ska det finnas tillräcklig första hjälpen-utrustning med tanke på spelets svårighetsgrad och antalet deltagare. I samband med bedömningen av beredskapen för första hjälpen är det viktigt att beakta också i vilken mån det är möjligt att för annan hjälp att nå spelplatsen (i synnerhet för evenemang som ordnas i terrängen).

Skyddsutrustning 

Spelarrangören avgör vilken skyddsutrustning som behövs för spelet på basis av de faror som identifierats och med beaktande av bland annat vilka markörer som används, spelsättet, spelområdet, förhållandena och deltagarna. Spelarrangören ska se till att alla som deltar i spelet har den skyddsutrustning som krävs. I spel med paintball- och airsoftvapen är skyddsglasögon den viktigaste skyddsutrustningen. Även andra skydd kan användas i spelet. 

Skyddsutrustningen ska vara avsedd för grenen och CE-märkt. Skyddsutrustning avsedd för andra grenar (till exempel slalomglasögon) skyddar i princip inte användaren tillräckligt väl för de faror som paintball- och airsoftvapen medför.

Spelarrangören ska beskriva den skyddsutrustning som används i spelet och vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att skyddsutrustningen används i säkerhetsdokumentet.

Markör

Med en markör avses i denna anvisning de vapen som används i paintball, airsoft, magfed och andra motsvarande evenemang. Dessa vapen avfyrar olika typer av projektiler och drivs med tryckluft, el, gas eller fjäder.

Spelarrangören ska definiera hur effektiva de markörer som används vid ett visst evenemang får vara, med beaktande av typen av spel, deltagarna och andra förhållanden. Definitionen ska beskrivas i säkerhetsdokumentet. Spelarrangören ska säkerställa att de markörer som används är lämpliga för spelet och deltagargruppen i fråga. Exempelvis unga eller oerfarna deltagare får använda endast markörer med lägre effekt. Det är inte tillåtet att göra egna ändringar i markörerna.

Säkerheten kan bedömas med hjälp av exempelvis grenförbundets anvisningar eller standarder (till exempel ASTM F2272-03 Standard Specification for Paintball Markers). Spelarrangören ska definiera tillvägagångssätten och informera deltagarna om hur de hanterar markörerna säkert under spelets gång och utanför spelsituationen. Om andra myndigheter (bland annat polisen, tullen) har egna anvisningar eller ställer speciella krav på markörerna ska dessa följas.

Hantering av gasflaskor

Tryckbärande anordningar som används i spel med paintball- och airsoftvapen är trycklufts- och koldioxidflaskor, ventiler och adaptrar för flaskorna samt rör och slangar på påfyllningsplatser för gasflaskor. 

För att trycklufts- och koldioxidflaskor ska kunna användas säkert måste lagstiftningen som gäller dessa följas. Gasflaskorna ska uppfylla kraven i lagstiftningen och de ska besiktas regelbundet. Beroende på användningsändamålet kan man visa att en gasflaska uppfyller kraven med antingen en märkning för transportabla tryckbärande anordningar (TPED-direktivet 2010/35/EU pi-märkning π) eller en märkning för tryckbärande anordningar (PED-direktivet 2014/68/EU CE-märkning). Endast gasflaskor med pi-märkning får transporteras fyllda.

Lagen om tryckbärande anordningar tar också ställning till påfyllning, tömning och annan användning av tryckbärande anordningar. Lagen om transport av farliga ämnen tillämpas på periodiska besiktningar av gasflaskor. Alla tryckbärande anordningar och delar av dem som används i spel ska vara planerade och avsedda för just detta ändamål och de ska användas på det sätt som tillverkaren avsett. Det är alltså inte tillåtet att göra egna inställningar. Gasflaskornas kopplingar ska vara omsorgsfullt gjorda och får inte vara farliga.

Syftet med de periodiska besiktningarna är att kontrollera att gasflaskorna är hela och kan användas fram till nästa besiktning. En gasflaska som inte har besiktats får inte användas. En flaska som inte uppfyller kraven, är skadad eller inte har besiktats ska tas ur bruk. Gasflaskor eller tillbehör får inte repareras eller ändras och endast delar som är godkända av tillverkaren får monteras.

Påfyllningsplatser för gasflaskor

För att gasflaskor ska vara säkra bör de fyllas endast på godkända påfyllningsplatser. Endast gasflaskor med pi-märkning får transporteras fyllda. CE-märkta flaskor får med andra ord endast användas vid den påfyllningsplats som är ansluten till lokalen, varifrån transfer till lokalen inte kräver transport på allmänna vägar.

En flaska får fyllas på en påfyllningsplats om flaskan och ventilen fungerar, är försedda med obligatoriska märkningar och har besiktats regelbundet. Utöver fast installerade påfyllningsplatser kan företag också har flyttbara påfyllningsplatser. När en kompressor används till exempel i fältförhållanden eller på en båt, är utrustningen inte fast installerad. Anläggningens ägare eller innehavare ska vid placeringen av kompressorn ta hänsyn till platsens säkerhet, tryckets utloppsriktning, personer i närheten, kompressorns typ och egenskaper samt vem som ansvarar för anläggningens och påfyllningens säkerhet. Ett godkänt besiktningsorgan gör en ibruktagningsbesiktning av både fast installerade och flyttbara påfyllningsplatser, samt periodiska besiktningar vart sjätte år. Kraven på påfyllningsplatserna finns på Tukes webbplats. 

Information till deltagarna

Spelarrangören ska ge speldeltagarna alla uppgifter, instruktioner och regler som är väsentliga med tanke på säkerheten (9 § i konsumentsäkerhetslagen). Innan spelet inleds ska deltagarna få tillräcklig information om olika säkerhetsaspekter som är förknippade med spelet för att kunna bedöma om de kan och vill delta i spelet. 

Vilken information och på vilket sätt spelarrangören informerar deltagarna beror på hur spelet i fråga genomförs och vilka risker det medför samt vilka deltagarna är. Det kan vara bra att lämna en del information redan i samband med att deltagarna överväger att delta i spelet (till exempel åldersgränser eller kunskaper och färdigheter som deltagarna behöver). Andra uppgifter ska helst ges strax innan spelet inleds. Ju mer oerfarna spelarna är, desto mer detaljerade och tydliga instruktioner behövs för att säkerställa spelarnas säkerhet. Innehållet i instruktionerna till deltagarna och hur de framförs får gärna beskrivas i tjänstens säkerhetsdokument.

Instruktionerna som ges på förhand kan inkludera till exempel följande:

  • Spelets regler
  • En beskrivning av spelområdet
  • Utrustning som ska användas (till exempel markörer och skyddsutrustning)
  • Förutsebara faror (till exempel smärta om man blir träffad, blåmärken, besvärliga platser i spelområdet)
  • Förbjudna förfaringssätt
  • Vad en deltagare ska göra om hen vill avbryta spelet
  • Vad deltagarna ska göra i händelse av störning, fara eller olyckshändelse

När spelarrangören ger deltagarna instruktioner är det viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid säker hantering av markören, i synnerhet om en del av deltagarna är oerfarna. Vid behov ska anvisningar ges också under spelets gång, om spelledaren upptäcker att vissa deltagare agerar på farliga sätt.

Olycksbokföring

Spelarrangören ska föra bok över tillbud och olyckor som inträffar i verksamheten (5 § i konsumentsäkerhetslagen). Spelarrangören kan sköta olycksbokföringen helt efter eget gottfinnande (till exempel elektronisk bokföring eller anteckningar som görs för hand). Den insamlade informationen ska användas till att förbättra tjänstens säkerhet (till exempel genom att planera åtgärder för att förebygga tillbud av en viss typ som upprepade gånger skett på samma ställe). För att spelarrangören ska få fullständig information om farliga situationer under spelets gång är det viktigt att be deltagarna ge respons på säkerheten genast efter att spelet avslutats. Mer information och en Excel-blankett som kan användas för olycksbokföringen finns på Tukes webbplats

Underrätta Tukes om allvarliga olyckor

Spelarrangören ska underrätta Tukes om allvarliga tillbud eller olyckor som sker under spel eller evenemang. En anmälan kan göras till exempel med den blankett som finns på Tukes webbplats (8 § i konsumentsäkerhetslagen).

Den person som ansvarar för en påfyllningsplats ska anmäla skador och olyckor med anknytning till utrustningen till Tukes på adressen [email protected] (10 § och 84 § i lagen om tryckbärande anordningar).

Anmälningarna kan också göras per e-post till Tukes registratorskontor ([email protected]). 

Anvisningar i annan lagstiftning

När spelområden inrättas i terrängen är det viktigt att beakta bland annat följande punkter i hälsoskyddslagen (763/1994) och miljöskyddslagen (86/2000). Ytterligare upplysningar om dessa lämnas av det regionala miljö- och hälsoskyddet. 

Hushållsvatten

Dricksvatten som tillhandahålls i spelområdet ska vara rent. Om vatten tillhandahålls i flaskor eller behållare ska spelarrangören se till att behållarna är lämpliga för ändamålet (glas- och gaffelsymbol) och rena.

Spelområdet ska placeras så att det inte medför olägenheter för hushållsvattenbrunnar i området. Om det finns brunnar i området ska spelarrangören se till att vattnet i brunnarna inte förorenas på grund av spelet. 

Att bygga ett spelområde i ett grundvattenområde innebär alltid en viss risk. När ett spelområde byggs i ett grundvattenområde ska alla risker som verksamheten medför utredas på förhand. Spelarrangören ska också kontakta det kommunala miljöskyddet och hälsotillsynen.

Livsmedel

Om livsmedel serveras i samband med spelet ska verksamheten följa Livsmedelsverkets anvisningar.

Toalett, avfall

I spelområdet ska det finnas en ändamålsenlig toalett för spelarna. Det ska finnas möjlighet att tvätta händerna. Toalettavfallet ska avlägsnas från spelområdet på ändamålsenligt sätt. Förvaring, insamling, transport, hantering och användning av avfall samt ledning och rening av avloppsvatten ska göras så att de inte orsakar sanitär olägenhet.

Mer information

Kontaktuppgifter till Tukes experter enligt tjänstetyp finns på Tukes webbplats.