Väri- ja muovikuulapelien turvallisuus

Toimintaohje

Kuvaus: Tämä ohje koskee ohjattuina tai vuokrattuina ohjelmapalveluina ja tapahtumina järjestettäviä väri- ja muovikuulapelejä sekä muita vastaavia pelejä ja tapahtumia, joissa käytetään erilaisia projektiileja ampuvia aseita, eli esim. paintball-, airsoft-, gel blaster-, nerf- ja archery tag -pelejä. 
Kohderyhmät: Ohje on suunnattu niille tahoille, jotka järjestävät väri- tai muovikuulapelejä tai muita vastaavia pelejä ohjattuna tai vuokrauspalveluina asiakkaille tai ylläpitävät tiloja näiden lajien harrastamiseen.
Huomioitavaa: Ohje ei koske kuluttajaturvallisuuslain osalta yksityishenkilöiden omatoimista harrastustoimintaa tai yhdistysten sisäistä, vain yhdistyksen omille jäsenille järjestettyä toimintaa. Painelaitelaki koskee kaikkia painelaitteiden käyttäjiä, omistajia ja haltijoita.
Lainsäädäntö: Ohje käsittelee kuluttajaturvallisuuslain (KuTuL, 920/2011) ja painelaitelain (1144/2016) vaatimuksia. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo kuluttajaturvallisuuslain ja painelaitelain noudattamista. Lait ovat kokonaisuudessaan nähtävänä esim. Tukesin Edilex-palvelussa. Pelin järjestäjän tulee selvittää ja noudattaa myös muiden toimintaa koskevien lakien vaatimuksia.
Päivämäärä: 30.1.2023 
Diaarinumero: Tukes 1130/06.00.01/2023

Ohjeen tarkoitus

Ohjeen tarkoituksena on auttaa väri- ja muovikuulapelejä tai muita vastaavia pelejä palveluina tai tapahtumina järjestäviä tahoja varmistamaan, että pelit ja tapahtumat ovat lainsäädännön mukaisia. Väri- ja muovikuulapelien lisäksi tätä ohjetta voidaan soveltaa myös muunlaisia ammuksia käyttävien ammuntapelien turvallisuuden parantamiseen (esim. nuoliaseet). 

Ohje kuvastaa Tukesin tulkintaa siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa. Ohje ei ole lainsäädännön tavoin velvoittava. Tukes esittää ohjeessa pelien järjestäjille esimerkkejä ja vaihtoehtoja siitä, miten lainsäädännön vaatimukset voidaan täyttää. Velvoittava säädösteksti on ohjeessa merkitty viittauksilla lain pykäliin. Väri- ja muovikuulapelien tai tapahtumien järjestäjä vastaa siitä, että toiminta on lainsäädännön mukaista.

Pelin järjestäjän, ohjaajan ja osallistujien tehtävät turvallisuuden varmistamiseksi

Pelin järjestäjä

Väri- ja muovikuulapelejä ohjelmapalveluna tai tapahtumana järjestävän tahon – eli pelin järjestäjän – tehtävänä on varmistua siitä, että toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset. Pelin on oltava turvallista kaikille osallistujille ohjeiden mukaisesti toteutettuna. Toiminnasta ei saa aiheutua vaaraa myöskään omaisuudelle tai sivullisille. Pelin järjestäjän tulee suunnitella ja toteuttaa palvelu turvalliseksi, tunnistaa ja ehkäistä toiminnan vaaroja etukäteen ja antaa osallistujille kaikki turvallisuuden kannalta olennaiset tiedot, jotta osallistujat voivat toimia pelissä turvallisesti. Lisäksi pelin järjestäjällä pitää olla kirjanpito palvelussa tapahtuneista onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista (KuTuL 5, 8 ja 9 §).

Ohjeessa käytetty nimitys pelin järjestäjä tarkoittaa kuluttajaturvallisuuslain mukaista palveluntarjoajaa. Lisätietoja palveluntarjoajan velvollisuuksista löytyy Tukesin verkkosivuilta.

Painelaite on suunniteltava ja valmistettava, sitä on hoidettava ja käytettävä ja se on tarkastettava niin, ettei se vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta eikä omaisuutta. Painelaitteessa on oltava riittävät käyttöturvallisuuden varmistavat laitteet ja laitejärjestelmät ja niiden on toimittava asianmukaisesti (painelaitelaki 1144/2016 5§).

Pelin tai tapahtuman ohjaaja

Pelin järjestäjän tulee nimetä jokaiseen peliin tai pelitapahtumaan vastuullinen ohjaaja. Pelin tai tapahtuman ohjaajan tulee olla vähintään 18-vuotias ja hänellä tulee olla suoritettuna perusensiapukoulutus. Ohjaajalla on oltavat pelin luonteen, vaativuuden ja osallistujaryhmän erityispiirteiden kannalta riittävä oma aiempi kokemus kyseisestä pelistä ennen itsenäistä pelin ohjaamista. Pelin ohjaajan tärkein tehtävä on ennakoida mahdollisia vaaratilanteita ja opastaa ja ohjata ryhmää niin, että vaaratilanteilta ja tapaturmilta vältytään.

Pelin tai tapahtuman ohjaajien määrä ja kokemus tulee suhteuttaa pelin vaativuuteen pelialueen kokoon ja osallistujien määrään niin, että ohjaajat voivat yhdessä varmistaa osallistujien turvallisuuden pelin aikana. Pelin järjestäjä määrittää turvallisuusasiakirjaan pelin ja tapahtumien ohjaajien pätevyysvaatimukset, ohjaajien määrän erityyppisissä peleissä sekä kunkin suorituspaikan asiakkaiden maksimimäärät.

Turvallisuusasiakirjaan tulee kuvata tilanteet, jolloin pelin ohjaaja on velvollinen keskeyttämään pelin (peli seis – komento).

Osallistujat

Osallistujien tehtävänä on noudattaa pelin järjestäjän ja ohjaajan antamia ohjeita. Osallistujien pitää ilmoittaa pelin järjestäjälle tai ohjaajalle etukäteen kaikista sellaisista asioista, jotka voivat vaikuttaa palvelun osallistumisen turvallisuuteen sekä pelin yhteydessä havaitsemistaan vaaratilanteista ja onnettomuuksista. 

Osallistujat vastaavat itse omasta käyttäytymisestään ja toiminnastaan palveluntarjoajan järjestämissä puitteissa ja pelin järjestäjän ja ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Osallistujien pitää toimia pelissä niin, että he eivät aiheuta vaaraa itselleen tai muille. Vastuuta palvelun turvallisuudesta tai palvelussa tapahtuneista onnettomuuksista ei voi siirtää kokonaan osallistujille esim. vastuuvapautuslausekkein.

Pelin järjestäjän tulee ottaa huomioon kunkin osallistujaryhmän erityispiirteet pelin suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarvittaessa pelin toteutusta on muokattava tai osallistujaryhmää rajattava niin, että peli on kaikille osallistujille turvallinen. Vaaralliseen käyttäytymiseen pitää puuttua ajoissa.

Omatoimiset pelit

Lisätietoja pelivälineiden vuokraamiseen asiakkaiden omatoimisiin peleihin löytyy Tukesin Liikunta- ja harrastevälineiden vuokrauspalveluiden turvallisuus -toimintaohjeesta.

Turvallisuusasiakirja

Ohjelmapalveluina ja tapahtumina tarjotuista väri- ja muovikuulapeleistä ja muista vastaavista peleistä ja tapahtumista pitää laatia turvallisuusasiakirja (KuTuL 7 §). Turvallisuusasiakirja on pelin järjestäjän selvitys siitä, miten palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa on varmistuttu asiakkaiden turvallisuudesta. Turvallisuusasiakirjan laadinnassa voit käyttää apuna Tukesin verkkosivuilta löytyvää asiakirjapohjaa. Huomioi turvallisuusasiakirjan sisällössä erityisesti tässä ohjeessa esille nostetut asiat.

Peleistä tai tapahtumista tulee laatia turvallisuusasiakirja etukäteen, mutta sitä ei tarvitse lähettää Tukesiin ennakolta hyväksyttäväksi, ja se on esitettävä pyydettäessä viranomaisille.

Vaarojen tunnistaminen

Pelin järjestäjän pitää etukäteen tunnistaa pelistä asiakkaille aiheutuvat vaarat ja toteuttaa toimenpiteitä näiden vaarojen estämiseksi tai niiden aiheuttamien seurausten pienentämiseksi (KuTuL5 §). Painelaitelain mukaisesti pulloja täyttävän vastuuhenkilön pitää tunnistaa vaarat ja tehdä painelaitteiden käytöstä riskianalyysi, jossa käydään läpi täyttöön ja pullojen käsittelyyn liittyvät vaaratilanteet.

Vaarojen tunnistamisessa kannattaa ottaa huomioon erityisesti seuraavia turvallisuusasioita ja soveltaa niitä eri pelien turvallisuuden arviointiin ja parantamiseen:

Pelialueen sijainti

Pelialue on sijoitettava ja rajattava niin, että pelistä ei aiheudu vaaraa sivullisille tai omaisuudelle, eikä pelaaminen häiritse ulkopuolisia tahoja. Pelialueen käyttämiseen tulee olla maanomistajan lupa, ja lupa kannattaa pyytää kirjallisesti. Pelaamiseen tarkoitettu alue on syytä merkitä ja rajata selkeästi esim. lippusiimalla tai muovinauhalla, niin että se on helposti havaittavissa. Merkinnän tarkoitus on estää pelaajien eksyminen pelialueen ulkopuolelle ja ulkopuolisten joutuminen pelialueelle vahingossa. Vakiintuneiden pelialueiden ulkopuolella, esim. maastossa pelattaessa on otettava erityisesti huomioon muut maastossa liikkujat. Ennen peliä on hyvä kerrata pelialueen rajat pelaajien kanssa.

Turva-alue

Pelialueen ulkopuolelle tulee rajata ja merkitä turva-alue, jossa pelaajien tai sivullisten on turvallista oleskella joutumatta peliin mukaan. Turva-alue on rajattava pelialueesta esim. riittävän tiheän suojaverkon tai kiinteiden rakenteiden avulla tai alueen pitää olla pelissä käytettävien merkkainten kantaman ulkopuolella.

Kulku pelialueelle 

Pelaajien kulku merkkaimen kanssa pelialueelle tulee kuvata turvallisuusasiakirjassa. Pelin järjestäjän tulee suunnitella ja ohjeistaa turvalliset toimintatavat ja alueet esim. siihen, missä merkkaimet luovutetaan, ladataan, ja miten niiden kanssa siirrytään pelialueelle ja sieltä takaisin turva-alueelle.

Peliolosuhteet

Pelin järjestäjän on suunniteltava ja toteutettava pelialue niin, että siitä ei pelin luonne ja peliolosuhteet huomioon ottaen aiheudu vaaraa peliin osallistuville henkilöille. Suunnitelma pelialueen turvallisuuden varmistamiseksi on kuvattava turvallisuusasiakirjassa. Pelialueen vaarojen tunnistaminen on turvallisuussuunnitelman keskeinen osa.

Pelialueella vaaraa aiheuttavia kohtia tai rakenteita voivat olla esim. jyrkänteet, rotkot ja muut suuret korkeuserot, piilossa olevat kuopat, terävät esineet, liukkaat pinnat tai sortuvat rakenteet. Vaarojen tunnistamisessa tulee huomioida myös vallitsevat olosuhteet esim. säätilan, lämpötilan ja valaistuksen suhteen. Peliolosuhteiden suunnittelussa tulee huomioida myös ympäristölainsäädännön vaatimukset liittyen esimerkiksi pelialueella sijaitseviin ajoneuvoihin tai vaarallisiin kemikaaleihin. 

Pelialueen turvallisuus ja vallitsevat olosuhteet on hyvä tarkistaa ennen pelin alkua. Tarkistuksen perusteella pelin järjestäjän pitää tarvittaessa tehdä muutoksia pelin toteutukseen osallistujien turvallisuuden varmistamiseksi.

Pelialueella tulee olla saatavilla pelin vaativuuteen ja osallistujien määrään nähden riittävä ensiapuvälineistö. Ensiapuvalmiuden riittävyyden arvioinnissa tulee huomioida myös muun avun saatavuus pelipaikalle (erityisesti maastossa järjestettäviin tapahtumiin).

Suojavarusteet 

Pelin järjestäjä määrittelee pelissä tarvittavat suojavarusteet pelistä tehdyn vaarojen tunnistamisen perusteella ja ottaen huomioon mm. pelissä käytettävän merkkaimen, pelitavan, pelialueen, peliolosuhteet ja osallistujat. Pelin järjestäjän tehtävänä on huolehtia, että kaikki peliin osallistuvat käyttävät vaadittuja suojavarusteita. Väri- ja muovikuulapeleissä tärkein suojavaruste on suojalasit ja lisäksi peleissä voidaan käyttää myös muita suojaimia. 

Suojavarusteiden tulee olla lajiin tarkoitetut ja niissä tulee olla CE-merkintä. Muihin lajeihin tarkoitetut suojaimet (esim. laskettelulasit) eivät lähtökohtaisesti suojaa käyttäjäänsä riittävästi väri- ja muovikuulapelien vaaroilta.

Pelissä käytettävät suojavarusteet ja toimenpiteet suojavarusteiden käytön varmistamiseksi kuvataan turvallisuusasiakirjassa.

Merkkain

Merkkaimella tarkoitetaan tässä ohjeessa mm. paintball-, airsoft- magfed- sekä muissa vastaavan kaltaisissa tapahtumissa käytettäviä aseita, jotka ampuvat erilaisia projektiileja ja toimivat paineilmalla, sähköllä, kaasulla tai jousella.

Pelin järjestäjän tulee määritellä, miten tehokasta merkkainta voidaan tapahtumassa käyttää pelimuoto, osallistujat ja muut olosuhteet huomioiden. Määrittely tulee kuvata turvallisuusasiakirjassa. Pelin järjestäjän tulee varmistua siitä, että käytettävät merkkaimet soveltuvat kyseiseen peliin ja osallistujaryhmään. Esim. nuorilla tai kokemattomilla osallistuilla tulisi olla käytössä vain matalatehoisempia merkkaimia. Merkkaimiin ei saa tehdä omia muutoksia.

Turvallisuuden arvioinnissa voi käyttää apuna esim. lajiliiton ohjeita tai standardeja (esim. ASTM F2272-03 Standard Specification for Paintball Markers). Pelin järjestäjän pitää määritellä toimintatavat ja ohjeistaa peliin osallistujat merkkainten turvalliseen käsittelyyn pelin aikana ja pelin ulkopuolella. Mikäli muilla viranomaisilla (mm. poliisi, tulli) omia ohjeistuksia tai vaatimuksia merkkaimiin, tulee niitä noudattaa.

Kaasupullojen käsittely

Väri- ja muovikuulapeleissä käytettävistä välineistä painelaitteita ovat paineilma- ja hiilidioksidipullot, pullojen venttiilit ja pullojen adaptereiden liitoskohdat sekä kaasupullojen täyttöpaikoilla käytettävät putkistot ja letkut.

Paineilma- ja hiilidioksidipullojen turvallinen käyttö edellyttää niitä koskevan lainsäädännön mukaista käsittelyä. Kaasupullojen tulee olla vaatimustenmukaisia ja ne on tarkastettava säännöllisesti lainsäädännön vaatimustenmukaisesti. Käyttötarkoituksesta riippuen kaasupullon vaatimustenmukaisuus osoitetaan joko kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuusmerkinnällä (TPED-direktiivin 2010/35/EU pii-merkki, π) tai painelaitteiden vaatimustenmukaisuusmerkinnällä (PED-painelaitedirektiivin 2014/68/EU CE-merkintä). Ainoastaan pii-merkittyjä kaasupulloja saa kuljettaa täytettynä.

Painelaitelaissa otetaan myös kantaa kaasupullojen täyttöön, tyhjennykseen sekä muuhun käyttöön. Kaasupullojen määräaikaistarkastuksiin sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia. Kaikkien peleissä käytettävien painelaitteiden ja niiden osien tulee olla suunniteltuja ja tarkoitettuja juuri siihen tarkoitukseen ja niitä pitää käyttää valmistajan tarkoittamalla tavalla, eli niihin ei saa tehdä omia viritelmiä. Kaasupullojen liitokset tulee tehdä huolellisesti, eikä vaarallisia liitoksia saa tehdä.

Määräaikaistarkastuksilla varmistetaan, että kaasupullon eheys on säilynyt ja sen käyttöä voidaan jatkaa seuraavaan tarkastukseen asti. Kaasupulloa, jonka tarkastus on erääntynyt, ei saa täyttää. Vaatimustenvastainen, vaurioitunut tai tarkastamaton kaasupullo tulee poistaa käytöstä. Kaasupulloja tai niiden varusteita ei tule korjata tai muokata eikä niihin saa asentaa muita kuin valmistajan tarkoittamia osia.

Kaasupullojen täyttöpaikat

Jotta kaasupullot ovat turvallisia käyttää, tulee ne täyttää vain hyväksytyissä täyttöpaikoissa. Ainoastaan pii-merkittyjä kaasupulloja saa kuljettaa täytettynä. Eli CE-merkittyjä pulloja saa käyttää ainoastaan pelipaikan yhteydessä olevassa täyttöpaikassa, josta siirtäminen pelipaikalle ei edellytä kuljettamista julkisilla teillä.

Täyttöpaikalla saa täyttää pullon, jos pullo ja venttiili ovat käyttökunnossa, niissä on vaaditut merkinnät ja niille on tehty määräaikaistarkastukset. Kiinteiden täyttöpaikkojen lisäksi yrityksillä voi olla siirrettäviä täyttöpaikkoja. Kun kompressori otetaan mukaan esim. kenttäolosuhteisiin tai veneeseen, laitteistot eivät ole kiinteästi asennettuja. Laitteen omistajan ja haltijan tulee ottaa huomioon kompressorin sijoituksessa paikan turvallisuus, paineen purkautumissuunta, lähellä olevat henkilöt, millainen itse kompressori on ja kuka vastaa laitteiston ja täytön turvallisuudesta. Niin kiinteille kuin siirrettävillekin täyttöpaikoille hyväksytty tarkastuslaitos tekee käyttöönottotarkastuksen, sekä määräaikaistarkastuksia kuuden vuoden välein. Täyttöpaikkojen vaatimukset on esitetty Tukesin nettisivulla.

Osallistujille annettavat tiedot

Pelin järjestäjän pitää antaa pelin osallistujille kaikki turvallisuuden kannalta olennaiset tiedot, ohjeet ja käyttäytymissäännöt (KuTuL 9 §). Osallistujilla tulee olla ennen pelin alkua riittävät tiedot pelin turvallisuuteen liittyvistä asioista, jotta he voivat arvioida, voivatko ja haluavatko he osallistua peliin. 

Mitä tietoja ja millä tavalla pelin järjestäjän on osallistujille annettava, riippuu kyseisen pelin toteutustavoista ja riskeistä sekä osallistujista. Osa tiedoista kannattaa antaa jo siinä vaiheessa, kun osallistujat vasta harkitsevat peliin osallistumista (esim. ikärajat ja osallistujilta vaaditut tiedot tai taidot) ja osa tiedoista on paras antaa vasta juuri ennen pelin alkua. Mitä kokemattomammista pelaajista on kyse sitä tarkempia ja selkeämpiä ohjeita tarvitaan pelin turvallisuuden varmistamiseksi. Osallistujille annetun perehdytyksen sisältö ja perehdytystavat on hyvä kuvata palvelun turvallisuusasiakirjassa.

Osallistujien ennakkoperehdytys voi pitää sisällään esim. seuraavia asioita:

  • Pelin säännöt
  • Pelialueen kuvaus
  • Käytettävät välineet (esim. merkkaimet ja suojavarusteet)
  • Ennakoitavissa olevat vaarat (esim. osumasta aiheutuva kipu, mustelmat, pelialueen hankalat kohdat)
  • Kielletyt toimintatavat
  • Miten osallistuja voi keskeyttää pelin
  • Miten toimitaan häiriö-, vaara- tai tapaturmatilanteessa

Osallistujien perehdytyksessä on syytä kiinnittää erityistä huomiota merkkaimen turvalliseen käsittelyyn, erityisesti jos peliin osallistuu kokemattomia osallistujia. Ohjeita pitää tarvittaessa antaa myös pelin aikana, jos pelin ohjaaja havaitsee pelissä vaarallisia toimintatapoja.

Onnettomuuskirjanpito

Pelin järjestäjän tulee pitää kirjaa palvelussa tapahtuneista läheltä piti -tilanteista ja onnettomuuksista (KuTuL 5 §). Pelin järjestäjä voi toteuttaa onnettomuuskirjanpidon parhaaksi katsomallaan tavalla (esim. sähköinen kirjanpito, käsin tehdyt merkinnät, tms.). Kerättyä tietoa pitää käyttää hyödyksi palvelun turvallisuuden parantamisessa (esim. suunnittelemalla toimenpiteitä samantyyppisenä tai jatkuvasti samassa paikassa toistuvien läheltä piti -tilanteiden estämiseksi). Jotta pelin järjestäjä saa kattavasti tietoa pelissä esiintyneistä vaaratilanteista, osallistujilta kannattaa kysyä turvallisuuteen liittyvää palautetta pelin jälkeen. Lisätietoja ja Excel-lomake onnettomuuskirjanpidon toteuttamiseksi löytyy Tukesin verkkosivuilta.

Vakavien onnettomuuksien ilmoittaminen Tukesiin

Pelin järjestäjän pitää tehdä ilmoitus pelissä tai tapahtumassa tapahtuneista vakavista läheltä piti -tilanteista tai onnettomuuksista Tukesiin (KuTuL 8 §). Ilmoituksen voi tehdä esim. Tukesin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.

Täyttöpaikan vastuuhenkilön tulee ilmoittaa laitteiden vaurioitumisesta tai onnettomuudesta Tukesiin osoitteeseen [email protected] (painelaitelain 10 § ja 84§).

Molemmat ilmoitukset voi tehdä sähköpostitse myös Tukesin kirjaamoon ([email protected]). 

Muun lainsäädännön ohjeita

Maastoon sijoitettaessa pelialueita tulee toiminnassa ottaa huomioon mm. seuraavat terveydensuojelulain (763/1994) ja ympäristösuojelulain (86/2000) seikat. Näiden osalta lisätietoja antavat alueelliset ympäristöterveydenhuollot. 

Talousvesi

Pelialueella juotavaksi tarjottava vesi on oltava puhdasta. Jos vettä toimitetaan pulloissa tai säiliöissä, niin tulee huolehtia, että astiat ovat käyttötarkoitukseen (lusikka-haarukka-logo) sopivia sekä puhtaita.

Pelialue tulisi sijoittaa siten, ettei alueella oleville talousvesikaivoille synny haittaa. Jos kuitenkin kaivoja alueella on, niin toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, ettei vesi saastu pelaamisesta johtuen. 

Kenttien rakentaminen pohjavesialueelle on aina riski. Rakennettaessa pelialueita pohjavesialueelle, tulee selvittää etukäteen toiminnasta aiheutuvat riskit sekä olla yhteydessä kunnalliseen ympäristönsuojeluun ja terveysvalvontaan.

Elintarvikkeet

Mikäli pelin yhteydessä tarjotaan elintarvikkeita, tulee toiminnassa huomioida Ruokaviraston ohjeistukset.

Käymälä, jätteet

Pelialueella tulee olla asianmukainen käymälätila pelaajille. Käsienpesuun tulee olla mahdollisuus. Käymäläjätteet tulee poistaa asianmukaisesti pelialueelta. Jätteiden säilyttäminen, kerääminen, kuljettaminen, käsittely ja hyödyntäminen sekä jäteveden johtaminen ja puhdistus on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.

Lisätietoja

Tukesin asiantuntijoiden yhteystiedot palvelutyypeittäin löytyvät Tukesin verkkosivuilta.