Hoppa till innehåll

Anmälan om varor som innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter blir obligatorisk 19.7.2021

Utgivningsdatum 19.7.2021 14.00
Nyhet

Den 19.7.2021 träder en skyldighet i Finland i kraft att lämna in uppgifter om sådana ämnen i varor som inger mycket stora betänkligheter, dvs. SVHC-ämnen, till Europeiska kemikaliemyndighetens SCIP-databas. Denna anmälningsskyldighet enligt artikel 9(i) i direktiv (EU) 2018/851 om ändring av direktivet om avfall verkställs genom en ändring av kemikalielagen (716/2021).

Miljöministeriet har tidigare rekommenderat företag att från och med 5.1.2021 lämna in uppgifter om SVHC-ämnen till SCIP-databasen som upprätthålls av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Den 19.7.2021 blir det obligatoriskt att lämna in uppgifter.

SCIP är en förkortning av orden Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products).

SCIP-anmälningsskyldigheten främjar spridningen av information om sådana ämnen i varor som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen). Målet är att information om SVHC-ämnen ska finnas bättre tillgängliga under en produkts livscykel, även i avfallsskedet. Dessutom är tanken att databasen ska bidra till att ersätta SVHC-ämnen med mer säkra alternativ.

Vem ska lämna in uppgifter till SCIP-databasen?

SCIP-anmälningsskyldigheten gäller en leverantör av en vara om varan innehåller över 0,1 viktprocent av ett SVHC-ämne. Anmälningsskyldiga är aktörer som framställer eller sätter samman varor inom EU, EU-importörer samt återförsäljare av varor i EU och andra aktörer i distributionskedjan som släpper ut varor på marknaden. Återförsäljare som levererar varor direkt och endast till konsumenter behöver inte anmäla uppgifter till SCIP-databasen.

Att göra anmälan till SCIP-databasen är en ny skyldighet för leverantörerna. EU:s kemikalielagstiftning har redan tidigare föreskrivit att en leverantör av en vara, som innehåller SVHC-ämnen skall vidarebefordra sådan information i distributionskedjan.

Tukes är tillsynsmyndighet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar efterlevnaden av SCIP-anmälningsskyldigheten. Tukes ger företag handledning i skyldigheterna i lagstiftningen. Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA svarar för användningen av och de tekniska frågorna om databasen.

Ytterligare information:

Kati Suomalainen, överinspektör, tfn 029 50 52124

Tukes kemikalierådgivning

Tukes: Anmälan om uppgifter om varor till SCIP-databasen

Tukes meddelande 2.9.2020: Yritysten on parannettava tiedottamista erityistä huolta aiheuttavista aineista (på finska)
Tukes webbinarium om SCIP (på finska)

Europeiska kemikaliemyndigheten

SCIP-databasen

Q&As - Waste Framework Directive - SCIP database

Broschyr: SCIP-databasen. Vad du måste veta (pdf)

Tillbaka till toppen