Hoppa till innehåll

Hjälp av e-verktyg för leverantörer av konsumenttjänster

Utgivningsdatum 2.6.2021 8.56
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har samlat flera olika e-verktyg för leverantörer av konsumenttjänster till sin webbplats. Syftet med verktygen är att hjälpa leverantörer av konsumenttjänster att uppfylla kraven i lagstiftningen och att säkerställa kundsäkerheten i tjänsterna. Verktygen och blanketterna är avgiftsfria och de kräver inte registrering.

Stöd för efterlevnaden av lagstiftningen av verktygen

Följande verktyg hjälper tjänsteleverantörerna att iaktta lagstiftningen: 

  1. Verktyget för självbedömning av säkerhetsverksamhet är ett sammandrag som innehåller 12 frågor om kraven för tjänsteleverantörer i konsumentsäkerhetslagen. Med hjälp av självbedömningsverktyget kan en tjänsteleverantör bekanta sig med lagstiftningskraven och bedöma den egna verksamhetens nuläge. Med hjälp av självbedömningsverktyget är det också enkelt att förbereda sig på Tukes inspektioner i förväg. 
  2. Dokumentmallen för säkerhetsdokumentet hjälper tjänsteleverantörerna att börja uppgöra säkerhetsdokumentet. Dokumentet är en Word-fil i vilket det innehåll som krävs av ett säkerhetsdokument finns färdigt listat. Därtill innehåller dokumentmallen frågor som hjälper att inrikta säkerhetsdokumentet mot ärenden som är av västenlig betydelse uttryckligen för tjänsten i fråga. Säkerhetsdokumentet ska sändas till Tukes enbart på begäran, och Tukes sparar inte säkerhetsdokument via webbplatsen.
  3. Blanketterna för riskidentifiering innehåller en förteckning över nyckelord och en blankettmall för att registrera risker. En omfattande riskidentifiering utgör grunden för allt säkerhetsarbete och syftet med blanketterna är att förbättra precisionen i och omfattningen på riskidentifieringen i alla tjänster. 
  4. Strandövervakningsverktyget hjälper dem som driver badstränder att bedöma behovet av strandövervakning vid badstränderna. Riskfaktorer vid badstränder har samlats till frågorna i verktyget, varför det också kan användas till stöd i identifieringen av risker på badstränder och i uppgörandet av säkerhetsdokumentet. 

E-tjänstkanalerna underlättar informationsutbytet

Informationsutbytet mellan tjänsteleverantörer och Tukes underlättas därtill av följande e-tjänstkanaler:

  • Med e-anmälningsblanketten kan såväl tjänsteleverantörer som konsumenter göra en anmälan till Tukes om olyckor eller nära ögat-situationer i en tjänst. Konsumenttjänsterna omfattas av blankettpunkterna Anmälan på eget initiativ av tjänsteleverantören och Farlig tjänst-anmälan, som är avsedd att användas av konsumenterna. En ifylld blankett kan sparas för eget bruk i pdf-format, vilket underlättar också tjänsteleverantörens egen olycksbokföring. Anmälan styr uppgifterna om fallet direkt till Tukes databas, vilket påskyndar behandlingen av ärendet. På blanketten är det också möjligt att göra en anmälan om lindriga säkerhetsbrister i en tjänst. 
  • Fråge- och responskanalen är rätt plats för att sända allmänna frågor eller ge respons till Tukes experter. 
  • Den direkten förbindelsen till Tukes experter nås enklast via personsökningen på webbplatsen (sök till exempel en konsumenttjänstgrupp).

I många ärenden kan en leverantör av konsumenttjänster fullgöra de lagstadgade plikterna utan att alls vara i kontakt med Tukes. Till exempel är det inte nödvändigt att i förväg anmäla en ny tjänst och säkerhetsdokumentet och riskidentifieringen kan göras också på annat sätt än med ovan nämnda blanketter.

Det finns dock också delområden i vilka en tjänsteleverantör enligt lagstiftningen måste vara i kontakt med Tukes. Till exempel då en allvarlig olycka eller en nära ögat-situation äger rum i tjänsten, har tjänsteleverantören en lagstadgad skyldighet att anmäla detta till Tukes och föra samarbete för att utreda ärendet.

 
Ytterligare information:
ledande expert Mervi Murtonen, tfn 029 505 2080
överinspektör Petteri Mustonen, tfn 029 505 2099
[email protected]

Tillbaka till toppen