Undersökning: Exponering för kemikalier bekymrar var femte finländare

Tukes 21.5.2014 9.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har hos Taloustutkimus låtit göra en undersökning där man för första gången utredde finländarnas inställning till användningen av produkter som innehåller kemikalier. Största delen av finländarna är knappast alls oroade över att bli exponerade för kemikalier i det dagliga livet. Cirka en femtedel är emellertid åtminstone rätt så bekymrad över saken. Över hälften av finländarna läser varningspåskrifter och bruksanvisningar om kemikalier alltid eller nästan alltid.

Enligt den undersökning som Tukes låtit göra hos Taloustutkimus är cirka en femtedel av finländarna åtminstone ganska bekymrade över att bli exponerade för kemikalier. Hälften av de tillfrågade säger att de är rätt litet eller ytterst litet bekymrade.

Kvinnor är mer bekymrade över att bli exponerade för kemikalier än män. Om man tar en närmare titt på olika åldersgrupper är 35–64-åringar mest bekymrade och under 25-åringar minst bekymrade. Exponeringen för kemikalier gör människor i huvudstadsregionen mer betänksamma än annanstans i Finland.

Undersökningen gjordes i april–maj bland finländska konsumenter i åldern 15–79 år.

Bruksanvisningar läses relativt lydigt

Enligt resultaten från enkäten om kemikaliesäkerhet läser mer än hälften av finländarna varningspåskrifter och bruksanvisningar alltid eller närapå alltid. En fjärdedel läser dem endast sällan eller aldrig. Kvinnor läser varningspåskrifter helt klart oftare än män.

Småbarnsföräldrar fäster enligt undersökningen uppmärksamhet vid barnens exponering för kemikalier, men i småbarnsfamiljer läses varningspåskrifter och bruksanvisningar ändå mer sällan än i vuxenhushåll.

Hur kan man undvika att bli exponerad för kemikalier?

Deltagarna tillfrågades också om hur man kan undvika att exponeras för kemikalier. Majoriteten litar på bruksanvisningar och märkningar, medan cirka 40 procent berättar att de också undviker produkter som innehåller farliga kemikalier. Av de tillfrågade använder 35 procent skyddshandskar och andra skydd.

Av de tillfrågade uppger 15 procent att de tvättar nya textilier innan de börjar använda dem för att undvika kemikalier. Mer än en femtedel säger att de undviker kemikalier genom att välja miljövänliga produkter. Cirka 10 procent av finländarna väljer därför ekologiska produkter.

Man söker oftast information om de kemikalier som produkterna innehåller på internet och genom att läsa innehållsdeklarationen på etiketten. Av de tillfrågade säger 12 procent att de inte söker kemikalieinformation om produkterna överhuvudtaget.

”Utrymme för förbättring”

Esa Nikunen, direktör för Kemikalieproduktövervakningsenheten vid Tukes, anser att undersökningsresultaten är relativt goda, men han anser trots det att det finns utrymme för förbättring.

– En riskfri användning av kemikalier förutsätter omsorgsfullhet och bland annat kännedom om varningsmärken. Dessutom ska bruksanvisningarna läsas och iakttas. Var och en av oss kan med sina egna val påverka hur vi själva och hur miljön kommer i kontakt med kemikalier, säger Nikunen.

Man har för avsikt att göra kemikaliekommunikationen i Finland effektivare, och det första nationella programmet blev färdigt vid årsskiftet. 

– Jag hoppas att en effektivare kommunikation kommer att synas också i medborgarnas kunskap och attityder. Vi har för avsikt att förnya undersökningen om cirka ett år, säger Nikunen.

Målgruppen för den undersökning av kemikaliesäkerheten som gjordes i april–maj var finländska konsumenter i åldern 15–79 år. 1003 personer deltog i undersökningen. Samplet bestod av ett slumpmässigt urval som viktats enligt ålder, kön, bostadsområde och hushållets storlek så att det representerade målgruppen. Felmarginalen var 0,9–3,2-procentenheter med en tillförlitlighetsnivå på 95 procent.

Ytterligare information:

Esa Nikunen, direktör för Kemikalieproduktövervakningsenheten, tfn 029 5052 107
Johanna Salomaa-Valkamo, kommunikationsdirektör, tfn 029 5052 481
[email protected]


Länk: Nationell kommunikationsplan 2014-2020 för farliga kemikalier

Undersökningsrapport, på finska (pdf)
Tabeller, på finska (pdf)