Merkinnät ja varoituslipukkeet VAK-kuljetuksissa

VAK-kuljetusluokitus ja -merkinnät määräytyvät kansainvälisten ja kansallisten kuljetusmääräysten mukaan. Jokaisella kuljetusluokalla on omat varoituslipukkeet ja ajoneuvon suurlipukkeet. Vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun Traficomin määräyksen (VAK-tiemääräys) taulukko A on UN-numerojärjestyksessä oleva luettelo vaarallisista aineista ja niille määrätyistä varoituslipukkeista. Sivulla ei ole esitetty kaikkia merkintää ja varoituslipukkeita koskevia määräyksiä vaan sivulla olevan tiedon lisäksi on syytä tarkastaa omaa kuljetettavaa ainetta tai esinettä koskevat määräykset Traficomin VAK-tiemääräyksestä.

Esimerkkejä VAK-varoitusmerkinnöistä löytyy myös pakkaamis- ja merkintäesimerkeistä täältä.

VAK:n varoituslipukkeet ja suurlipukkeet


VAK-kuljetuksessa käytettävät varoituslipukkeet ovat eri asia kuin CLP-asetuksen eli EU:n Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures -kemikaaliasetuksen varoitusmerkit. CLP:n varoitusmerkki, jota ei vaadita kuljetusmääräyksissä, tulisi olla näkyvissä kuljetuksessa vain osana kokonaista CLP-varoitusetikettiä, ei yksinään.

Kuvia VAK-varoituslipukkeista ja CLP-varoitusmerkeistä:

Palavan nesteen VAK-varoituslipukkeet:

 Palavan nesteen VAK-varoituslipukePalavan nesteen VAK-varoituslomake

Palavan nesteen CLP-varoitusmerkki

Palavan nesteen CLP-varoitusmerkki

Merkintöjä ja varoituslipukkeita koskevat määräykset löytyvät Traficomin VAK-tiemääräyksen ja ADR-sopimuksen luvusta 5.2. Konttien, säiliöiden, ajoneuvojen yms. suurlipukkeita ja merkintöjä koskevat määräykset löytyy luvusta 5.3.

Eri vaaraluokkien lipukkeisiin voi tutustua kuljetusluokituksesta kertovalla sivullamme, jossa on kerrottu tarkemmin eri vaaraluokista ja niiden lipukkeista. VAK-varoituslipukkeiden painokelpoiset mallit löytyvät UNECE:n sivulta.

Varoituslipukkeet

Varoituslipukkeiden on oltava muodoltaan alla olevan alla olevan mallin (määräyksen kuva 5.2.2.1.1) mukaisia. 

IBC-pakkaus: pinottavaksi soveltuva ja pinottavaksi soveltumaton -merkintä..

* Lipukkeen alaosassa on oltava luokan numero tai ”4” luokkien 4.1, 4.2 ja 4.3 lipukkeissa tai ”6” luokkien 6.1 ja 6.2 lipukkeissa. 
** Lipukkeen alaosassa tässä kohtaa on oltava (jos vaaditaan) tai saa olla (jos sallittu) lisätekstiä/numeroita/symboli/kirjaimia. 
*** Lipukkeen yläosassa on oltava aineen luokan symboli tai luokan 1 vaarallisuusluokkien 1.4, 1.5 ja 1.6 aineille vaarallisuusluokan numero ja nro:n 7E varoituslipukkeessa sana ”FISSILE”. 

Varoituslipukkeen on oltava 45° kulmaan asetettu neliö (kärjelleen asetettu neliö). Vähimmäiskoon on oltava 100 mm x 100 mm. Ulkoreunassa on oltava viiva, joka on noin 5 mm:n etäisyydellä lipukkeen reunasta. Lipukkeen yläosassa viivan on oltava samanvärinen kuin lipukkeen symboli, ja alaosassa viivan on oltava samanvärinen kuin alakulman numero. Kun merkin tietyn osan kokoa ei ole erikseen määrätty muualla VAK-tiemääräyksessä, on koon vastattava kuvassa esitettyjä mittasuhteita. 

Suurlipukkeet

Konttien, irtotavarakonttien, MEG-konttien, säiliökonttien ja UN-säiliöiden suurlipukkeet poikkeavat mm. kooltaan suurempia kuin kolleissa käytettävät varoituslipukkeet. Tällä taataan riittävä näkyvyys käytössä, myös onnettomuustilanteissa. Lukuun ottamatta VAK-tiemääräyksessä muualla kuvattua luokan 7 suurlipuketta ja ympäristövaarallisten aineiden varoitusmerkkiä, suurlipukkeen on oltava alla olevan mallin (määräyksen kuva 5.3.1.7.1) mukaisia.

Suurlipukkeen malli, tarkka kuvaus tekstissä.

Suurlipukkeen on oltava 45° kulmaan asetettu neliö (kärjelleen asetettu neliö). Vähimmäiskoon on oltava 250 mm x 250 mm (suurlipukkeen reuna). Ulkoreunassa viivan on oltava 12,5 mm:n etäisyydellä lipukkeen reunasta. Suurlipukkeen symbolin, mittasuhteiden ja värien on vastattavat kullekin vaaraluokalle määrätyn varoituslipukkeen mallia. Suurlipukkeessa olevien numero- ja kirjainsymbolien on oltava vähintään 25 mm korkeita.

Muut merkinnät

VAK-kuljetuksessa on luokkakohtaisten varoituslipukkeiden ohella myös muita vaadittuja merkintöjä. Alla muutamia esimerkkejä sellaisista.

YK-numero

Jokaiseen kolliin selvästi ja pysyvästi merkittävä sen sisältämien vaarallisten aineiden YK-numerot ja numeroiden eteen kirjaimet "UN". YK-numeron ja kirjainten ”UN” on oltava vähintään 12 mm korkeita. Poikkeuksena kuitenkin tilavuudeltaan enintään 30 litran tai nettomassaltaan enintään 30 kg:n kolleissa sekä tilavuudeltaan enintään 60 litran kaasupulloissa ne saavat olla vähintään 6 mm korkeita ja enintään 5 litran tai 5 kg:n kolleissa ne saavat olla kooltaan asianmukaisia. Pakkaamattomiin esineisiin on merkintä tehtävä esineeseen, niiden kehikkoon tai niiden käsittely-, varastointi- tai laukaisulaitteeseen.

YK-numero tynnyrissä ja kanisterissa.

Litiumakkumerkki

VAK-tiemääräyksen erityismääräyksen 188 mukaan kuljettavaksi jätettävät litiumkennoja tai -akkuja sisältävät kollit on merkittävä alla olevan mallin mukaisella merkillä (määräyksen kuva 5.2.1.9.2).

Litiumioniakkumerkin vähimmäislevys 120 mm ja vähimmäiskorkeus 110 mm.

Ympäristövaarallisten aineiden varoitusmerkki

VAK-tiemääräyksen kohdan 2.2.9.1.10 kriteerit täyttäviä ympäristövaarallisia aineita sisältävät kollit on merkittävä ympäristövaarallisten aineiden varoitusmerkillä lukuun ottamatta yksittäisiä pakkauksia ja pakkausyhdistelmiä, kun tällainen yksittäinen pakkaus tai tällaisen pakkausyhdistelmän sisäpakkaus sisältää määrältään enintään 5 l nesteitä, tai nettomassaltaan enintään 5 kg kiinteitä aineita. 

Ympäristövaarallisten aineiden varoitusmerkki on alla olevan mallin mukainen (määräyksen kuva 5.2.1.8.3).

vinoneliö, sivun vähimmäiskoko 100 mm.

Rajoitetun määrän merkki eli ns. LQ -merkki

VAK-tiemääräyksen mukaan rajoitetuissa määrin vaarallisia aineita sisältävien (LQ, limited quantity) kollien merkintä on oltava määräyksen kuvassa 3.4.7.1 esitetty merkki.

rajoitetun määrän merkki

LQ -merkinnän erityispiirre on se, että merkintä ei kerro tarkemmin kollin sisältämän aineen vaarallisuusluokasta. Merkinnän perusteella voi kuitenkin päätellä, että aine on pakattuna pienempiin sisäpakkauksiin, joiden koko on aineesta riippuen enintään 1-5 litraa, ja kollin kokonaisbruttomassa on tapauksesta riippuen enintään 20 kg tai 30 kg. Kaikilla aineilla rajoitetun määrän pakkaaminen ei ole sallittua.

IBC-pakkauksen suurin sallittu pinoamiskuorma

VAK-tiemääräyksen mukaan käytössä olevan IBC-pakkauksen suurin sallittu pinoamiskuorma on merkittävä IBC-pakkaukseen alla olevan mallin mukaisella tunnukselle (määräyksen kuva 6.5.2.2.2.1 ja 6.5.2.2.2.2).

pinottaavksi soveltuva ibc-pakkaus ja pinottavaksi soveltumaton ibc-pakkaus.