VAK - vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisiin kuljetuksiin kuuluvat mm:

  • monet kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine- ja valmistekuljetukset
  • monet tavallisten kulutustuotteiden kuljetukset, mm. aerosolit ja maalit
  • maa- ja metsätalouden kemikaalien kuljetukset, mm. lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet
  • vaarallisten jätteiden kuljetukset
  • polttonesteiden kuljetukset
  • kaasujen kuljetukset.

VAK-luokitukset -sivulla on enemmän esimerkkejä vaarallisista aineista ja esineistä sekä niiden kuljetusvaaraluokista ja varoituslipukkeista.

Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden ja -pakkauksien on täytettävä VAK-säädösten ja määräysten kemikaalikohtaiset tekniset vaatimukset, jotta niiden sisältö ei onnettomuustilanteessakaan aiheuta vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Tukes valvoo kuljetettavien pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuutta ja myöntää toimintalupia niitä hyväksyville ja tarkastaville tarkastuslaitoksille.

Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat säädökset, määräykset ja pätevyysvaatimukset löytyvät Traficomin VAK-sivuilta.

Sivulla Kuluttajat ja VAK-kuljetus kerrotaan kuluttajia koskevista VAK-kuljetusmääräyksistä.

Vaarallisten aineiden ja esineiden lähettäjän muistilista (VAK-kappaletavara)

Tunnista lähettämäsi aine
Lue kemikaalin kuljetustiedot käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 14. Myös esine voi olla kuljetusvaarallinen, esim. akut. Kysy tarvittaessa lisätietoja valmistajalta.

Ongelmatapauksessa käänny yrityksesi VAK-turvallisuusneuvonantajan puoleen
VAKia käsittelevällä yrityksellä pitää olla VAK-turvallisuusneuvonantaja.

Kuljetusluokitus
Tavallisesti lähettäjä luokittelee vaarallisen aineen, koska lähettäjä on vastuussa luokituksen oikeellisuudesta. Räjähteiden ja eräiden kemikaalien luokituksen vahvistaa erikseen Tukes.

Tarkista, onko sallittua lähettää käyttämälläsi kuljetusmuodolla
Kuljetusmääräykset ovat kuljetusmuotokohtaiset. Tiekuljetuksessa sallittu aine saattaa olla kielletty ilmakuljetuksessa.

Pakkaa vaaraluokkien mukaisesti
Käytä kuljetukseen hyväksyttyjä pakkauksia, joissa on UN-tyyppihyväksyntämerkintä. Osalle aineista tarvitaan erillinen sisä- ja ulkopakkaus.

Kiinnitä pakkauksen merkinnät
Kiinnitä aineelle vaaditut varoituslipukkeet ja muut merkinnät, kuten YK-numero.

Huolehdi kuljetusasiakirjat kuntoon
Kirjaa kuljetusasiakirjoihin vaarallisen aineen nimi, luokitus ja muut vaadittavat tiedot. Selvitä tarkka esitysmuoto VAK-määräyksistä Muut kuljetusmuotokohtaiset asiakirjat.

Mainitse vaarallisista aineista kuljetustilauksen yhteydessä
Jos lähetys sisältää vaarallisia aineita, mainitse asiasta kuljetustilauksen yhteydessä.

Lähetyksen ja asiakirjojen luovuttaminen
Luovuta lähetys ja tarvittavat kuljetusasiakirjat kuljetuksen suorittajalle (esim. kuljetusyhtiö, kuljettaja)

Usein kysyttyä