Kuka valvoo mitäkin?

Tukes valvoo laajasti eri kemikaalien, tuotteiden ja palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta. Lisäksi turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden valvontaa tekevät useat muut viranomaiset.

Alla olevasta tekstistä saa yleisnäkemyksen tärkeimmistä tuotteiden, palvelujen ja teollisen toiminnan turvallisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä asioista ja viranomaisista.

Markkinavalvontaviranomaisten, eli tuotteiden lainsäädännön mukaisuutta valvovien viranomaisten toimialueet löytyvät työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla ylläpidettävästä taulukosta.

Tuotteet ja kemikaalit

Viranomainen Asia
Ruokavirasto Elintarvikkeet, elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet, rehut, ml. lemmikkieläinten ruoka, lannoitteet ja siemenet. kasvinsuojeluaineiden jäämät elintarvikkeissa
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom Ilmailu: laskuvarjot, riippuliitimet
Merenkulku: huviveneet, vesiskootterit, laivavarusteet
Tieliikenne: tieliikennekäyttöön rekisteröidyt ajoneuvot, polkupyörät, lasten turvaistuimet, moottoripyöräilijän suojakypärät
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeet, lääkinnälliset laitteet, esim. CE-merkityt rollaattorit ja apuvälineet, raskaustestit, kondomit, proteesit, piilolinssit, ihon täyteaineet
Poliisihallitus Ampuma-aseet, räjähteiden lähtöaineiden ostoluvat
Säteilyturvakeskus (STUK) Sähkömagneettiset kentät, ultraviolettisäteily, laser, säteily ja radioaktiivisuus kulutustavaroissa
Työsuojeluviranomaiset Työssä käytettävät tuotteet, esim. ammattikäyttöön tarkoitetut koneet ja henkilönsuojaimet
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Alkoholi- ja tupakkatuotteet
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom Radio- ja telepäätelaitteet, esim. puhelimet, modeemit, radiopuhelimet
Suomen ympäristökeskus Arktinen yhteistyö, haitallisten aineiden ympäristöseurannat, jätteet, fluoratut kasvihuonekaasut (F-kaasut), otsonikerrosta heikentävät aineet, kemikaalien vienti-ilmoitusmenettely (PIC)
Pirkanmaan ELY-keskus Tuottajavastuun valvonta
Tulli Tuotteiden maahantuonnin valvonta, esim. kemikaalit, kosmeettiset valmisteet

Kuluttajille tarjottavat palvelut

Viranomainen Asia
Ruokavirasto Eläinten hyvinvointi
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) Muut kuin turvallisuuteen liittyvät palveluiden virheet, matkapaketit ja yhdistetyt matkajärjestelyt
Opetus- ja kulttuuriministeriö Päiväkotien ja koulujen piha-alueet
Pelastuslaitokset Paloturvallisuus
Poliisi Yleinen järjestys ja turvallisuus
Säteilyturvakeskus (STUK) Solarium
Työsuojeluviranomaiset Työturvallisuus palveluissa
Valvira Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvallisuus, uima- ja allasveden laatu

Teollinen toiminta ja olosuhdevalvonta

Viranomainen Asia
AVIt, ympäristö Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten lupa-asioiden ratkaiseminen. Säädöksissä on määräykset siitä, mitkä toiminnat tarvitsevat luvan sekä milloin asian käsittelee AVI ja milloin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Kunnan ympäristövalvontaviranomaiset Ympäristöluvat ja -valvonta, pienemmät kohteet
ELY-keskukset, ympäristövastuualue ELY-keskusten tehtävänä on alueellinen ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito sekä vesivarojen käyttö ja hoito.
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia ympäristölupa-asioita hoitavat aluehallintovirastot ja valvontaa ELY-keskukset
Kemikaalien käytön valvonta
Kunnan terveydensuojeluviranomainen Kunnan asukkaiden elinympäristön terveellisyyden valvonta
Työsuojeluviranomaiset AVI valvoo, että työolot ovat kunnossa.
Kemikaalien käytön valvonta
Työsuojelu vaarallisten kemikaalien käsittelylaitoksilla
Kemikaaliturvallisuuslain tarkoittamien pölyräjähdysvaarallisten kohteiden valvonta, joissa ei kemikaaleja (ATEX)
Pelastuslaitokset Vaarallisten kemikaalien vähäisen käsittelyn tai varastoinnin valvonta, ilmoitukset ja valvontakäynnit
Ulkoiset pelastussuunnitelmat turvallisuusselvitystä edellyttäville kohteille
Pelastuslain mukainen valvonta kohteissa
Säteilyturvakeskus (STUK) Säteilyn käyttöluvat ja valvonta teollisuudessa, ympäristön säteilyturvallisuuden valvonta
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom VAK- turvallisuusneuvonantaja
Museovirasto Kiinteät muinaisjäännökset ovat keskeinen osa arkeologista kulttuuriperintöämme ja ne on rauhoitettu muinaismuistolailla muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta.
Museovirasto vastaa arkeologisen kulttuuriperinnön vaalimisesta Suomessa yhdessä maakuntamuseoiden kanssa.
Kunta Kaavoitus, rakennusluvat
Maanmittauslaitos Kiinteistöihin kohdistuvien käyttöoikeuksien ratkaiseminen, kaivostoimintaan tarvittavien käyttöoikeuksien lunastaminen suoritetaan kaivostoimituksessa