Maskiner avsedda för konsumentbruk

Säkerhetskrav

Maskiner som marknadsförs i Finland ska uppfylla de harmoniserade europeiska säkerhetskraven som finns angivna i EU:s maskindirektiv 2006/42/EG.

Maskindirektivet har genomförts nationellt genom Statsrådets förordning om maskiners säkerhet (400/2008, den s.k. maskinförordningen). I förordningen föreskrivs allmänna säkerhetskrav på maskinernas konstruktion och märkning. I säkerhetsstandarderna finns mer detaljerade krav på olika maskiner.

Märkningar på en maskin

Varje maskin ska ha en CE-märkning. Dessutom ska det på maskinen finnas vissa minimimärkningar, och dessa är:

  • firmanamn och fullständig adress för tillverkaren och dennes bemyndigade representant
  • maskinens namn
  • serie- eller typbeteckning
  • eventuellt serienummer och byggår
  • nödvändiga varningsmärkningar, som också kan presenteras i form av kravenliga symboler.

Dokument som ska levereras tillsammans med en maskin

Tillsammans med maskinen ska levereras bruks- och underhållsanvisningar som är skrivna på ett tydligt och förståeligt språk.  Anvisningarna ska bland annat innehålla information om hur:

  • maskinen ska installeras till bruksskick
  • maskinen ska användas på ett säkert sätt
  • maskinen ska underhållas
  • maskinen ska förvaras.

Användaren av maskinen är ansvarig för att man följer de anvisningar som medföljer maskinen.

Förutom anvisningarna ska en EG-försäkran om överensstämmelse medfölja maskinen. I en sådan försäkran intygar maskinens tillverkare att maskinen uppfyller de säkerhetskrav som gäller för den.

I Finland ska både anvisningarna och EG-försäkran medfölja maskinen både på finska och på svenska.

Om du misstror maskinens säkerhet

Säkerheten hos maskiner avsedda för konsumentbruk övervakas av Tukes, medan övervakningen av maskiner avsedda för yrkesbruk tillhör arbetarskyddsmyndigheterna. Myndigheterna samarbetar vid övervakningen.

Tukes och arbetarskyddsmyndigheterna kontrollerar inte maskinernas säkerhet i förväg, utan det företag som släpper ut en maskin på marknaden svarar för att den är säker och överensstämmer med kraven.

En misstänkt säkerhetsbrist på en maskin för konsumentbruk kan man anmäla till Tukes (länk till anmälan om farlig produkt) och när det gäller maskiner för yrkesbruk till arbetarskyddsmyndigheterna.