Köp och användning av konsumentvaror som innebär brandfara

Konsumentvaror som innebär brandfara är säkra endast när de används till de ändamål som är tillämpliga för dem och enligt bruksanvisningarna. Användning i strid med bruksanvisningen innebär alltid en förhöjd risk för brand/brännskada. Produkter som innebär brandfara är t.ex. levande ljus, marschaller, skorstensfria kaminer och svävande lyktor. Tänk på brandsäkerheten redan vid köptillfället och använd produkterna enligt bruksanvisningen.

Ljusprodukter

 En person tänder ett ljus med en tändsticka.

 

Ljuslykta

 • En bra lykta är tillräckligt stor.
 • Låga lyktor som är öppna på ovansidan är säkrare än små, tillstängda lyktor.
 • I en tillstängd, liten lykta kan temperaturen bli så hög att det uppkommer en uppflamning.
 • Vid praktiska tester har man konstaterat att brandutrymmet i en lykta ska vara minst ungefär en liter.
 • Ljus som används i lyktor ska överensstämma med anvisningarna och vara av rätt storlek.

Ljusstakar, manschetter och dekorationer

 • En bra ljusstake är stadig och tillverkad i ett brandsäkert material.
 • I ljusstakar av trä ska ljushållaren vara av ett brandsäkert material.
 • Manshetter och andra dekorationer är farliga om de inte har tillverkats i brandsäkert material.
 • Kom ihåg att släcka ljuset i tid om du använder manschetter. Låt inte ljuset brinna ner.

Värmeljus

 • Ställ alltid värmeljusen på ett brandsäkert underlag!
 • I grupper av värmeljus ska man lämna minst 5 cm mellan värmeljusen eftersom ljusen annats värmer upp varandra och temperaturen kan bli färligt hög.
 • Flytta aldrig på ett brinnande värmeljus och lämna aldrig tändstickan kvar i värmeljuset. Annars kan hela den flytande ljusmassan fatta eld.

Geléljus och ljusmassa för tillverkning av ljus

Geléljus är glas fyllda med ljusmassa. Det innebär en risk för överhettning, uppflamning och att lyktan går sönder. Riskerna minskar om lyktan är tillräckligt stor och har tillräckligt tjocka väggar. Geléljus i tunt glas med en hög fot som liknar på ett champagneglas kan vara farliga.

Om du tillverkar ljus själv av gelé- eller ljusmassa, försäkra dig om att en bruksanvisning finns med i förpackningen.

Marschaller och facklor

 • Marschaller får inte användas på balkonger, altaner eller under tak eftersom det skulle innebära en risk av att elden sprider sig i omgivningen.
 • Marschaller ska alltid ställas i ett brandsäkert kärl eller behållare eller placeras stadigt i en snödriva eller sand så att vinden inte kan föra marschallen t.ex. till buskage eller andra brännbara material när marschallen har blivit lättare.
 • Marschaller bör placeras på minst 1–3 meters avstånd från staket och andra strukturer och gångvägar.
 • Stockfacklor ska placeras ännu längre bort. Avståndet till byggnader bör vara upp till tio meter.
 • Brinnande marschaller ska alltid övervakas.
 • Om det börjar regna bör marschallen släckas, eftersom den heta massan kan stänka vid regn.
 • En marschall ska alltid släckas innan man flyttar på den.

Grav-, olje- och trädgårdslus för utomhusbruk

 • Ljus som är avsedda för utomhusbruk får inte användas inomhus eller på balkonger!
 • Även utomhus ska ljuset alltid placeras på ett brandsäkert underlag!
 • Undvik att röra vid ljusets metallock – du kan bränna dig!
 • Lämna aldrig en tändsticka i ett gravljus, eftersom detta kan orsaka en uppflamning.

Oljelyktor och -lampor för inomhusbruk

 • Det ska anges i bruksanvisningen vilken olja som får användas i lyktan eller lampan.
 • Om lyktan eller lampam säljs utan att veken har fästs, ska bruksanvisningen innehålla en uppgift om hur veken fästs på rätt sätt.
 • Lampoljor är farliga kemikalier och närmare bestämmelser om deras klassificering, märkningar och packetering finns i kemikalielagstiftnigen. Lampoljor är farliga att förtära.
 • Om en oljelykta eller -lampa faller omkull och orsakar en brand i omgivningen, ska branden alltid släckas genom kvävning. Det kan vara farligt att försöka släcka branden med vatten.

Tändare och tändstickor

Inom EU sker årligen uppskattningsvis 1500–1900 olyckor och 34–40 olyckor som leder till döden när barn som lekt med cigarrettändare har orsakat bränder. Som en barnsäker cigarrettändare betraktas en tändare som har utformats och tillverkats så att ett barn som inte fyllt 4 år inte kan använda den under vanliga eller rimligen förutsägbara förhållanden.

Cigarrettändare som påminner om andra föremål och är därför intressanta för barn är förbjudna. Med sådana tändare avses bl.a. Tändare som till sin utformning liknar på:

 • tecknade figurer
 • leksaker
 • skjutvapen
 • klockor
 • telefoner
 • musikinstrument
 • fordon
 • den mänskliga kroppen eller dess delar
 • djur
 • livsmedel eller dryckesförpackningar, eller
 • som låter
 • som har blinkande ljus
 • som har rörliga delar eller andra visuella effekter.


Tändstickor

En tändsticka i en persons hand framför brasan.

Enligt respons från konsumenterna är tändstickor bl.a. svåra att tända och går av när man skrapar dem. Det har också hänt att tändstickors tändhuvuden har lossnat från stickan brinnande och orsakat skada för konsumenter eller egendom. Vid importörers och myndigheter tester har det emellertid inte kommit fram några betydande säkerhetsbrister, utan tändstickorna har uppfyllt de säkerhetskrav som ålagts dem.

Importörer, producenter och försäljare ansvarar för att tändstickorna uppfyller de säkerhetskrav som ålagts dem och inte orsakar fara för konsumenternas säkerhet. Tändsticksaskar ska också förses med alla märkningar som är relevanta för säkerheten på finska och svenska, bl.a. anvisning om att tändstickor ska hållas oåtkomliga för barn.

Konsumenterna kan själva påverka säkerheten av tändsticksanvändning genom att tända tändstickan på rätt sätt, dvs. genom att dra stickan lätt mot tändytan bort från den egna kroppen – inte genom att slå stickan hårt mot tändytan.

Tändstickor ska förvaras oåtkomliga för barn i torrt utrymme inomhus. Naturträ reagerar lätt för ändringar i luftfuktigheten och stora temperaturförändringar kan därför påverka tändstickornas egenskaper.

Engånggrillar

Användningen av engångsgrillar har ökat tack vare deras kompakta storlek, användarvänlighet och förmånliga pris. Efter användningen blir engångsgrillar svårhanterligt avfall och användningen av engångsgrillar förknippas med en allvarlig risk för bränder och brännskador. Brandfaran höjs i torr terräng.

Den viktigaste faktorn i säker användningen av engångsgrillar är den som använder grillen.

Anvisningar för säker användning av engångsgrillar:

 • Bekanta dig med och följ bruksanvisningen.
 • Använd inte grillen inomhus!
 • Engångsgrillar får endast användas på brandsäkert underlag. Grillen blir väldigt varm och innebär brandfara.
 • Använd alltid det stativ som medföljer grillen. Montera stativet enligt anvisningarna. Lämna alltid flera centimeter mellan underlaget (marken) och grillen.
 • Engångsgrillar blir mycket varma. Flytta aldrig på grillen under användningen.
 • Grillen ska övervakas tills den har svalnat ordentligt så att barn och husdjur inte kommer i kontakt med den glödheta grillen och brinnande material inte sprids från grillen.
 • Försäkra dig om att grillen släcks genom att hälla vatten eller sand på grillen tills grillkolet täcks helt.
 • Engångsgrillen får läggas i sopkärlet först när man har försäkrat sig om att innehållet har svalnat helt. Det tar flera timmar för grillen att svalna.

Om arrangören av ett publikt evenemang har reserverat ett samlingskärl i metall för insamling av använda engångsgrillar, lämna grillen i kärlet enligt anvisningarna. Låt grillen svalna innan du lämnar den i insamlingskärlet för att undvika bränder. Vid publika evenemang bör vatten ställas tillgängligt för detta ändamål t.ex. i vattenkannor.

Användningen av engångsgrillar har begränsats i räddningslagen. Lagen trädde i kraft 1.7.2011. Engångsgrillar klassificeras i lagen som öppen eld som inte får göras upp på kommunal eller annans mark utan markägarens lov.

 

Skorstensfria kaminer

Skorstensfria kaminer (s.k. inrednings-, design-, bio- och lättkaminer) ska uppfylla de allmänna säkerhetskraven i konsumentsäkerhetslagen, dvs. att deras användning inte får orsaka fara för konsumenters hälsa eller egendom.

Tillverkaren, importören och försäljaren av skorstensfria kaminer ansvarar för produktens säkerhet samt för att produkten förses med varningsmärkningar och tillbörliga monterings- och bruksanvisningar på finska och svenska samt åskådliga bilder som underlättar säker montering, särskild för modeller som ska monteras på väggen. Kaminen ska monteras enligt anvisningarna på ett tillämpligt ställe. Kaminen ska övervakas när den används och elden ska släckas på ett korrekt sätt.

Montering

 • Kaminen ska placeras på tillräckligt avstånd från brännbart material såsom gardiner och övriga inredningstextilier.
 • Placera aldrig brännbara material ovanpå kaminen.
 • Vid placeringen av en kamin i bostaden ska anvisningarna om rummets minimiyta (m²) eller minimivolym (m³) följas.
 • Vid monteringen ska man ställa en tillräckligt stor brandskyddsskiva bakom kaminen om väggen inte är av ett brandsäkert material. Detta gäller även s.k. golvkaminer.

Bränsle

 • I skorstensfria kaminer ska man endast använda bränslen som lämpar sig för ändamålet.
 • Följ anvisningarna om förvaringen och användningen av bränslet. Tillräckligt detaljerade anvisningar ska finnas både i bruksanvisningen och förvaringskärlet för bränsle.
 • I en bostad får man förvara högst 25 liter av lättantändliga substanser.
 • Bioetanol är lättantändlig och ska förvaras på en brandsäker plats.

Användning av kaminer

 • En kamin får inte lämnas utan uppsikt vid användning.
 • Se till att barn och husdjur inte kommer i kontakt med kaminen.
 • Elden får inte släckas med vatten eller annan vätska p.g.a. stänkrisken.
 • Elden i kaminen ska släckas med en lågsläckare.
 • Något annat brännbart material än bränsle får inte användas i kaminen.
 • Utrustning för förstahandssläckning ska finnas i närheten av kaminen.
 • Vädra rummet ordentligt efter att du använt kaminen.

En skorstensfri kamin som står på golvet ska vara tillräckligt stadig så att den inte faller omkull t.ex. av en knuff eller stöt. Detta kan säkerställas genom att utrusta kaminen med anordningar med vilka den kan fästas stadigt i väggen eller golvet.

 

Svävande lyktor

Svävande lyktor är lyktor med levande ljus som rör sig fritt med vinden. Lyktorna orsakar en allvarlig risk för brand när de flyger fritt i och med att det är nästan omöjligt att försäkra sig om att lyktan inte kommer i kontakt med brännbara material. På grund av den lätta strukturen kan lyktan transporteras med vinden och luftströmmar t.ex. till byggnader eller träd. Svävande lyktor med öppen eld anses vara farliga på det sätt som avses i 10 § i konsumentsäkerhetslagen. Farliga svävande lyktor får inte släppas ut på marknaden.

 

Undvik bränder

Det är lättare att förebygga en brand än att släcka den!

 • Kom ihåg att den som går sist från rummet släcker de levande ljusen. Levande ljus ska alltså alltid släckas när man lämnar rummet.
 • Håll tändstickor och värmeljus oåtkomliga för barn.
 • Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med ett tänt ljus, inte ens för en liten stund.
 • Varna barnen om följderna av lek med levande ljus och tändstickor.
 • Kontrollera din brandvarnares funktionsduglighet månatligen genom att trycka på testknappen. Brandvarnare ska ha ett fungerande batteri för att kunna fungera.
 • Det är obligatoriskt att använda brandvarnare och de ska monteras i innertaket.
 • Var beredd att släcka! Håll alltid en släckningsfilt eller en handsläckare tillgänglig.
 • I nödfall kan en brand också släckas med en tjock filt eller matta.
 • Tänk efter på förhand hur och med vilket redskap du kan släcka en brand.
 • Tänk efter på förhand vad du ska göra i händelse av brand och vilka räddningsvägar som finns.
 • Lär barnen vad de ska göra i händelse av brand.
 • Anmäl branden till nödnumret 112.

I händelse av brand:

 • rädda dem som är i fara
 • släck branden om det är möjligt
 • lämna utrymmet, stäng dörrarna efter dig och varna andra
 • kryp om det finns rök i rummet eftersom det finns mindre rök på golvnivån
 • använd trappan när du går ut
 • använd inte hiss för den kan fastna
 • ring nödnumret 112 – när du är på en säker plats
 • vägled brandkåren til platsen och försäkra dig om fri passage
 • gå till den överenskommen samlingsplats.

Ytterligare information:

Om du misstänker att en produkt som innebär brandfara är farlig eller har säkerhetsbrister, kan du kontakta Tukes.