Så här skjuter du fyrverkerier på rätt sätt

Jag är en raket! Därför är jag bara avsedd för vuxna.Skjut mig bara då det är tillåtet, på nyårsafton kl. 18-02Jag får bara skjutas från en öppen plats. Försäkra dig om att jag skjuts mot himlen, inte människor eller byggnader.Hjälp! Vi behörver stöd för att flyga iväg.Jag är en raket! Därför skyddsglasögonen till alla. Även hörselskydd för barn.Tänd mig med rak arm. Böj dig inte över mig. Lämna mig ensam när jag tänds.Var jag en blindgångare? Tänd mig inte på nytt. Vänta minst 10 minuter innan du kommer till mig. Du gör mig ofarlig om du lägger mig i en vattenhink.Samla in mig, min förpackning och annat skräp senast på årets första dag.

 

Felaktig användning av fyrverkeripjäser kan medföra mycket allvarliga person- och egendomsskador.

För din och andras skull — följ dessa regler:

1. Iaktta begränsningarna för fyrverkeritider. Fyrverkeripjäser får avfyras vid årsskiftet från kl. 18.00 på nyårsafton till kl. 02.00 på nyårsdagen.

2. Låt bli att dricka alkohol tills sista pjäsen kommit i väg. Du bär ansvaret för följder — oberoende av i hurdant tillstånd du är.

3. När du väljer användningsplats, tänk på att fyrverkeri inte får orsaka fara för människor, byggnader, fordon eller annan egendom. Fyrverkeri får inte heller orsaka oskäligt störande t.ex. för personer som är känsliga för oljud — inte heller för hus- eller sällskapsdjur.

Kom ihåg att raketer och deras styrkäppar faller ned efter att pjäsen fungerat. Därför borde du undvika att anordna fyrverkeri mitt i bostadsområden. Det är bättre att gå längre bort till öppna platser, åkrar, planer, stora tomma parkeringsområden, vattenområden och liknande var pjäserna kan riktas tryggt. Fyrverkeri blir också mera anslående om fler personer samlas för att använda pjäserna tillsammans.

4. Läs bruksanvisningarna i god tid före användningen och följ dem.

Se till att du styr raketerna i trygg riktning innan du tänder. Lägg märke till på vilket sätt pjäsen skall tändas. Avlägsna dig från pjäsen så att du har tryggt avstånd till den enligt vad som sägs i bruksanvisningen.

5. Det är obligatoriskt att använda skyddsglasögon när du tänder pjäsen.

6) Du får aldrig

  • inomhus tända pjäser som är avsedda för utomhusbruk
  • skjuta raketer från bostadsbalkong
  • tända pjäsen i din hand, förutom om det i anvisningen uttryckligen sägs att detta är tryggt
  • rikta pjäsen eller kasta en tänd pjäs mot andra människor, byggnader, annan egendom eller brännbara ämnen
  • använda smällare; det är numera helt förbjudet
  • på något sätt modifiera eller kombinera de produkter som du köpt
  • ens överväga användningen av andra produkter än vad som saluförs i affärer; de allvarligaste olyckorna förorsakas just av självgjorda pjäser
  • överlåta pjäser till minderåriga eller berusade; det är du som är ansvarig för användningen av de produkter som du skaffat.

7. Tänk på miljön — glöm inte att städa upp fyrverkeriplatsen senast följande dag.

Förvaring hemma 

Också om förvaring av fyrverkeripjäser stadgas i lag. I bostad eller annat utrymme där människor vistas får förvaras högst 5 kg explosiva och pyrotekniska ämnen som finns i fyrverkeripjäser. Då dessa ämnen i praktiken utgör ca en fjärdedel av pjäsens totalvikt, är 20 kg den högsta tillåtna totalvikten för fyrverkeripjäser som får förvaras i dessa utrymmen.

Fyrverkeripjäserna skall förvaras i ett låst skåp. I skåpets närhet får inte finnas sådana värmekällor eller förekomma sådan hantering av eld som kunde orsaka att pjäserna antänds. Explosiva varor får dock inte förvaras i vindsutrymmen eller i ett för olika bostadslokaler gemensamt utrymme i en byggnad med två eller flera bostadslägenheter — inte heller i ett för förvaring av hushållslösören för respektive bostad särskilt för sig reserverad plats i dylikt utrymme.