Näin huolehdit turvallisuudesta laitoksen elinkaaren eri vaiheissa

Tuotantolaitoksen pitää ottaa kemikaaliturvallisuus huomioon laitoksen elinkaaren jokaisessa vaiheessa, laitoksen perustamisesta laitoksen lopettamiseen.

Laitoksen perustaminen

Tuotantolaitos, jossa varastoidaan tai käsitellään laajamittaisesti vaarallisia kemikaaleja, tarvitsee Tukesin luvan. Arvioi kemikaaliluettelon ja suhdeluvun avulla, onko toiminta laajamittaista vai ei.

Hae laajamittaiseen toimintaan tarvittavaa lupaa hyvissä ajoin, vähintään 8 kk ennen uuden toiminnan aloittamista. Hakemus laaditaan sähköisen asioinnin kautta. Hakemuksen käsittelyyn kuuluvat kuulemis- ja lausuntopyyntövaiheet.

Jos kemikaalimääräsi ovat pieniä, riittää ilmoitus pelastusviranomaiselle.

Tuotantolaitoksen perustaminen edellyttää, että tuotantolaitos selvittää, millainen onnettomuusvaara kemikaaleista aiheutuu. Onnettomuuden vaikutusalueiden perusteella päätetään laitoksen sijoituspaikasta. Sijoittamisessa on huomioitava rakennettu ympäristö, luontokohteet ja pohjavesialueet sekä alueen kaavoitus. Ympäristön haavoittuvuutta arvioidaan Tukesin määrittämillä kriteereillä (pdf, 1,5 MB).

Laitossuunnittelu ja rakentaminen

Hyvässä laitossuunnittelussa otetaan huomioon riski- ja turvallisuusanalyysit sekä niiden perusteella tehdyt ratkaisut ja ohjeistukset onnettomuusriskien vähentämiseksi.

Voit valita käytettävän riskianalyysimenetelmän, mutta menetelmän täytyy soveltua tarkasteltavaan toimintaan ja toiminnan laajuuteen. Esitä kirjallisesti lupahakemuksessa, mitä menetelmiä on käytetty ja mitä johtopäätöksiä niiden avulla on saatu.

Laitossuunnittelussa on huomioitava seuraavat asiat:

 • Tunnista etenkin ne kohdat toiminnassa, joissa voi syntyä vuotoja ja arvioi mahdollisista vuodoista aiheutuvat seuraukset.
 • Etsi keinot ehkäistä vuotoja ja rajoittaa vuotojen seurauksia.
 • Perustele hakemuksessa käytettyjen keinojen riittävyys tai se, miksi niitä ei tarvita.
 • Huomioi riskianalyyseissä  seuraavat asiat:
  • laitteistojen eheys, miksi laite ei vuoda?
  • prosessihäiriöt
  • vuotojen hallinta
  • syttymislähteet ja niiden ehkäiseminen
  • tulipalojen, räjähdysten ja myrkyllisten kaasujen leviämisen estäminen
  • kemikaalit ja esim. paine ja höyry.

Laitoksissa noudatettavat turvallisuusvaatimukset perustuvat säädöksiin ja laitoksen riskien arvioinnilla löydettyihin toimenpiteisiin (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 ja Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 856/2012 ). Laitokset voivat täyttää turvallisuusvaatimukset myös noudattamalla erilaisia teknisiä standardeja ja ohjeita, joiden tasoa noudattamalla määräysten vaatimukset täytetään.

Muutokset

Kemikaalilaitoksilla on oltava kirjallinen muutostenhallintamenettely, jossa on kerrottu:

 • miten muutoksiin, sekä isoihin että pieniin, liittyvät riskit arvioidaan ja
 • miten riskien hallintatoimenpiteet tehdään.

Suuremmille, alla luetelluille muutoksille on haettava Tukesin lupa. Muista alla tarkemmin eritellyistä muutoksista on ilmoitettava Tukesiin.

Luvanvaraisia muutoksia ovat esimerkiksi:

 • uuden yksikön tai tuotantolinjan rakentaminen
 • prosessin perusteellinen muuttaminen
 • uusi merkittävän kokoinen kemikaalien varastorakennus
 • uusi iso varastosäiliö tai useita pienempiä säiliöitä, eli uusi säiliöalue
 • laitoksen toiminnan laajuuden muutos.

Mikäli luvanvaraisen muutoksen kriteerit täyttyvät, hae lupaa muutokselle sähköisen asioinnin kautta.

Mikäli kemikaalien määrän tai vaarallisuuden muutos aiheuttaa laitoksen toiminnan laajuuden muutoksen liitetään päätökseen toiminnanharjoittajan KemiDigiin laatiman kemikaaliluettelon liite kemikaaliturvallisuuslupaan ja valvontaan. Kemikaaliluettelon käsittely Tukesissa muutoslupahakemuksen yhteydessä (pdf, 46 kt)

Muutosluvan edellytyksenä on Tukesin suorittama käyttöönottotarkastus. 

Ilmoitusta edellyttäviä muutoksia ovat esimerkiksi:

 • samaan vaarallisuusluokkaan kuuluvien kemikaalien määrän lisääntyminen laitteistossa tai varastoissa, 5 - 10 % lisäys
 • kemikaalien vaarallisuusluokituksen tai olomuodon muutos vaarallisempaan suuntaan
 • kemikaalin valmistusmenetelmän muutos, esimerkiksi käyttölämpötila ja -paine nousevat tai panosprosessi muuttuu jatkuvatoimiseksi
 • turva-automaatiojärjestelmän uusiminen
 • uusi ajoneuvojen täyttö- ja tyhjennyspaikka.

Mikäli muutosilmoituksen kriteerit täyttyvät, laadi muutosilmoitus sähköisen asioinnin kautta. Mikäli muutos koskee kemikaalien määrää, liitetään päätökseen toiminnanharjoittajan KemiDigiin laatiman kemikaaliluettelon liite kemikaaliturvallisuuslupaan ja valvontaan. Kemikaaliluettelon käsittely Tukesissa muutoslupahakemuksen yhteydessä (pdf, 46 kt)

Muutosilmoitus ei edellytä Tukesin käyttöönottotarkastusta, mutta kemikaalien tai nestekaasun käytönvalvojan on todettava ennen muutoksen käyttöönottoa, että säädösvaatimukset ja Tukesin päätöksessä annetut ehdot täyttyvät.

Lopettaminen, konkurssi, väliaikainen keskeyttäminen ja omistajan vaihtuminen

Lopettaminen

Jos laitoksen tai sen osan toiminta lopetetaan, täytä lomake (doc, 153 kt) ja ilmoita lopettamisesta Tukesiin. Kun toiminta loppuu, hävitä vaaralliset kemikaalit ja jätteet asianmukaisesti. Huolehdi, että rakenteet ja ympäristö puhdistetaan kemikaaleista siten, etteivät kemikaalit aiheuta enää vaaraa.

Ympäristöviranomainen saattaa vaatia tutkimuksia maaperän pilaantumisesta. Selvitä velvoitteet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tai alueen ELY-keskukselta.

Jos toiminta päättyy konkurssiin, on pesänhoitajan huolehdittava, että käytönvalvoja säilyy konkurssipesän palveluksessa niin kauan, kun laitoksella on luparajan ylittävä määrä vaarallisia kemikaaleja. Kun myyt konkurssipesän kiinteistöjä ja rakennuksia, varmista, että alempana kohdassa Omistajan vaihtuminen kuvatut asiat toteutuvat kaupan yhteydessä.

Keskeyttäminen

Ilmoita (doc, 153 kt) yli vuoden pituisesta toiminnan keskeyttämisestä Tukesiin. Toimintansa väliaikaisesti keskeyttänyttä laitosta koskevat samat velvoitteet kuin käynnissä olevaa laitosta. Lievennyksiä esim. johtamisjärjestelmän osalta voidaan tehdä tapauskohtaisesti. Säiliöiden ja varastojen tyhjentäminen on turvallisuuden kannalta paras vaihtoehto.

Jos kemikaalit jätetään laitokselle, on laitoksen palveluksessa oltava pätevyytensä osoittanut käytönvalvoja. Kemikaalien seisottamiseen ja toiminnan uudelleenkäynnistämiseen liittyvät vaarat on tunnistettava. Kemikaalien ominaisuudet saattavat pitkän varastoinnin aikana muuttua, mikä voi vaikuttaa prosessiin, esim. kiteytyminen tai hartsiintuminen.

Uudelleen käyttöönotosta pitää tehdä ilmoitus Tukesiin hyvissä ajoin ennen suunniteltua käyttöönottoa. Ota yhteyttä Tukesin Teolliset prosessit -ryhmään. Ilmoituksen perusteella asetetaan mahdolliset ehdot toiminnan turvalliselle käyttöönotolle. Käyttöönotto voi edellyttää Tukesin tarkastusta.

Omistajan vaihtuminen

Kun ostat liiketoimintaa, varmista, että kaikki tarpeellinen dokumentaatio siirtyy kaupan yhteydessä. Tarpeellisia dokumentteja ovat esim. seuraavat:

 • alkuperäiset viranomaisluvat
 • edellisten tarkastuksien pöytäkirjat ja tieto voimassa olevista vaatimuksista
 • viranomaisten vaatimat asiakirjat, kuten pelastussuunnitelmat, toimintaperiaateasiakirja tai turvallisuusselvitys
 • PI-kaaviot, sähkö- ja automaatiopiirustukset, rakennesuunnitelmat
 • riskinarviot
 • huolto- ja kunnossapitosuunnitelmat sekä koneiden ja laitteiden historiatiedot
 • säiliö- ja putkistokirjat
 • käyttöohjeet ja koulutusmateriaalit.

Päivitä asiakirjat ja ilmoita omistajan vaihtumisesta viranomaisille!

Ilmoita omistajan, nimen tai yhteystietojen muutoksesta Tukesiin. Kemikaalien tai nestekaasun käytönvalvojien muutoksista ei tarvitse ilmoittaa Tukesiin, mutta käytönvalvojista on pidettävä luetteloa tuotantolaitoksella.

Laitoksen elinkaari

Laitoksen perustaminen
Hae Tukesin lupaa, jos laitos varastoi tai käsittelee laajamittaisesti vaarallisia kemikaaleja.

Laajamittaista vai ei?
Selvitä toiminnan laajuus laatimalla kemikaaliluettelo ja laskemalla suhdeluku.

Laitossuunnittelu ja rakentaminen
Tunnista vaarat ja selvitä mahdollisten onnettomuuksien seuraukset. Noudata toteutuksessa asetuksen turvallisuusvaatimuksia ja standardeja.

Muutokset
Huolehdi, että laitoksella on kirjallinen muutoksenhallintamenettely. Tietyt muutokset vaativat Tukesin luvan.

Toiminnan lopettaminen
Huolehdi turvallisuudesta ja ilmoita toiminnan lopettamisesta Tukesiin.

Toiminnan keskeyttäminen
Huomioi, että laitosta koskevat pääosin samat velvoitteet kuin toiminnassa olevaa laitosta. Ilmoita yli vuoden keskeytyksestä Tukesiin.

Omistajan vaihtuminen
Varmista, että saat kaupan yhteydessä tarpeelliset dokumentit. Ilmoita omistajan vaihtumisesta Tukesiin.