Valvontakeinot

Tukesin valvonta on riskiperusteista. Riskiperusteisuus tarkoittaa sitä, että Tukes kohdistaa valvontansa pääosin sinne, missä ovat suurimmat riskit tai missä Tukesin valvonnalla on suurin vaikuttavuus.

Valvonnan lisäksi Tukes neuvoo ja opastaa, viestii ja järjestää erilaisia koulutuksia ja tilaisuuksia.
Tukes edistää turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta yhteistyössä muiden viranomaisten, järjestöjen ja yritysten kanssa.

Markkinavalvonta

Tukes valvoo tuotteiden ja kemikaalien turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta. Tuotteille ja kemikaaleille ei yleensä ole viranomaisen ennakkotarkastusta tai hyväksyntää, vaan Tukes valvoo tuotteita ja kemikaaleja, jotka ovat myynnissä ja asiakkaiden ostettavissa kivijalka- ja verkkokaupoissa Suomessa. Tätä kutsutaan markkinavalvonnaksi. Biosideille ja kasvinsuojeluaineille on kuitenkin oma ennakkohyväksymismenettely.

Markkinavalvonta kohdistuu seuraaviin:

 • tuotteet
 • tuotteita koskevat asiakirjat
 • tuotteissa olevat merkinnät
 • vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt.

Tukes tekee valvontaa riskiperusteisesti ja pistokokeenomaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että Tukes kohdistaa valvontaa sellaisiin tuotteisiin, joiden turvallisuusriskit tai puutteet vaatimustenmukaisuudessa ovat suurimmat.

Tukes tekee valvontaa

 • projektimaisesti, jolloin valitaan tietty tuoteryhmä, johon valvontaa kohdistetaan
 • tarkastamalla kaupoissa myytäviä tuotteita ja ostamalla tuotteita ja kemikaaleja, kuten kosmetiikkaa, tarkempaan tarkasteluun ja testautettavaksi
 • ilmoituksien, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden johdosta.

Tukes ei tarkasta kaikkia markkinoilla olevia tuotteita. Tukesin valvonta kohdistuu pistokokeenomaisesti vain pieneen osaan tuotteita ja kemikaaleja.

Yleisimmät Tukesin markkinavalvonnan keinot

 • kielto tai määräys
 • markkinoilta poisto
 • palautusmenettely
 • neuvonta ja ohjaus

Kielto tai määräys

Jos tuotteessa on turvallisuuspuutteita tai tuote tai toiminta on muuten sitä koskevien vaatimusten vastainen, Tukes voi antaa yritykselle tuotetta tai toimintaa koskevan kieltopäätöksen. Tukes voi määrätä yrityksen lopettamaan tuotteiden toimittamisen jälleenmyyjille, yrityksen oman vähittäismyynnin ja kaiken muun luovuttamisen. Tukes voi myös määrätä yrityksen korjaamaan tuotteen tai toiminnan lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi tai toteuttamaan tiettyjä toimenpiteitä, kuten laatimaan lainsäädännön edellyttämiä asiakirjoja.

Markkinoilta poisto

Jos tuotteessa on huomattavia turvallisuuspuutteita tai tuote on muuten merkittävästi sitä koskevien vaatimusten vastainen, Tukes voi määrätä, että tuote poistetaan markkinoilta.
Markkinoilta poisto tarkoittaa sitä, että yrityksen pitää:

 • lopettaa tuotteen myynti tai muu luovuttaminen
 • ryhtyä nopeisiin toimenpiteisiin, joilla jälleenmyyjillä olevat tuotteet saadaan kerätyksi pois.

Palautusmenettely

Jos tuotteessa on vakavia turvallisuuspuutteita, jotka aiheuttavat haittaa terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle, Tukes voi antaa määräyksen tuotteen palautusmenettelystä.

Palautusmenettely, eli takaisinveto, tarkoittaa sitä, että yrityksen pitää tuotteen markkinoilta poistamisen lisäksi myös:

 • ryhtyä toimenpiteisiin vaatimustenvastaisten tuotteiden keräämiseksi takaisin kuluttajilta tai muilta loppukäyttäjiltä
 • tiedottaa kuluttajille ja muille loppukäyttäjille tuotteen aiheuttamasta vaarasta ja pyytää kuluttajia ja loppukäyttäjiä palauttamaan tuote. Tiedottamisen on oltava mahdollisimman kattavaa ja suunnattava siten, että tieto tavoittaa mahdollisimman monet sellaiset kuluttajat, joilla on tuote hallussaan.

Markkinavalvonnan yhteyspiste

Jokaisessa EU-jäsenmaassa on markkinavalvonnan yhteyspiste, joka vastaa tietyistä markkinavalvontaan liittyvistä tehtävistä kansallisesti ja EU:ssa. Suomessa yhteyspiste on sijoitettu Tukesiin.

Kemikaalituotevalvonta

Kemikaaleja koskeva lainsäädäntö perustuu pääosin EU-sääntelyyn, jonka noudattamista Tukes valvoo Suomessa. Yritysten velvollisuus on oma-aloitteisesti

Tukesin kemikaalituotevalvonta edistää edellä mainitun lainsäädännön noudattamista neuvonnan, ohjauksen ja laissa annettujen valvontakeinojen avulla. Tukes toimii valvonnassa riskiperusteisesti eli suuntaa eniten voimavaroja sinne, missä viranomaisen panostuksesta on suurin hyöty ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Tukes on jäsen myös Euroopan kemikaaliviraston valvontafoorumissa, joka pyrkii edistämään valvonnan tasapuolisuutta eri EU/ETA-maissa. Tässä auttavat erityisesti EU-laajuiset valvontahankkeet, joissa valvontaa tehdään yhdessä sovituin menetelmin ja tehdään yhteistyötä eri maiden valvontaviranomaisten sekä Tullin kanssa.

Myös Pohjoismainen yhteistyö on aktiivista kemikaalivalvonnassa. Suomessa eri viranomaisten tehtävät on jaettu laissa, katso lisätietoa.

Jos havaitset kemikaaleihin liittyvää toimintaa tai tuotteita, joiden epäilet olevan lainsäädännön vastaisia, voit tehdä meille ilmoituksen vaarallisesta tai puutteellisesta tuotteesta.

Tukes julkaisee tietoja valvonnassa havaituista lainsäädännön vastaisista tuotteista markkinavalvontarekisterissä. Euroopan komissio julkaisee EU-maiden valvontaviranomaisten ilmoittamia tietoja vakavaa vaaraa aiheuttavista tuotteista viikoittain (Safety Gate -tietokanta).

Joskus kemikaalit aiheuttavat harmia, vaikka kyse ei olisikaan kemikaalilainsäädännön vastaisesta toiminnasta, johon valvontaviranomainen voisi puuttua. Olemme koonneet artikkeliin tietoja ja opastusta erityisesti ns. kemikaalille haisevista esineistä.

Lisätietoa: Tukesin kemikaalivalvontasuunnitelma 2020 ja Valvotaanko kemikaaleja? Suomen kemikaalivalvontastrategia 2023–2025

Kuluttajapalvelujen valvonta

Tukes valvoo kuluttajapalveluiden turvallisuutta valvontakäyntien ja asiakirjavalvonnan avulla. Valvontaa tehdään kahdesta eri lähtökohdasta:

 • Tukesiin tehtyjen ilmoitusten perusteella:
  Palveluntarjoajilla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa palvelussa tapahtuneista vakavista tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista. Lisäksi kuka tahansa voi tehdä Tukesiin ilmoituksen vaarallisesta palvelusta. Tukes käsittelee kaikki ilmoitukset. Valvontakeinot vaihtelevat tapauskohtaisesti.
 • Vuosittaisen valvontasuunnitelman perusteella:
  Tukes toteuttaa vuosittain valvontaprojekteja, joiden teemat ja kohteet valitaan Tukesin asiantuntemuksen, palveluissa tapahtuneiden onnettomuuksien tai muutosten perusteella.

Palveluntarjoajan ei tarvitse tehdä Tukesiin ilmoitusta uuden palvelun aloittamisesta, eikä Tukes myöskään hyväksy palveluita ennalta. Tukes ei tarkasta kaikkia kuluttajapalveluita.

Tukesilla on käytössään seuraavat keinot ja valtuudet kuluttajille tarjottavien palveluiden turvallisuuden valvontaan:

 • oikeus saada valvonnan kannalta välttämättömät tiedot palvelusta
 • oikeus tehdä tarkastuksia kuluttajapalveluihin
 • neuvottelut palveluntarjoajan kanssa havaitun vaaran poistamisesta
 • palvelussa havaitun turvallisuuspuutteen korjaus- ja oikaisumääräys
 • palvelun keskeyttäminen
 • toimenpiteen teettäminen palveluntarjoajan kustannuksella
 • väliaikainen palvelun kielto ja kiellon tehostaminen uhkasakolla
 • kuluttajapalveluun liittyvän vahingonvaaran torjuminen
 • tiedottamisesta määrääminen
 • tarvittaessa oikeus saada virka-apua poliisilta.

Valvonnan tueksi Tukes julkaisee ohjeita ja lomakkeita palveluntarjoajien käyttöön. Lisäksi Tukes järjestää koulutusta ja neuvoo palveluiden turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Tukes tekee kansainvälistä yhteistyötä muiden maiden viranomaisten kanssa.

Laitosvalvonta

Teollista toimintaa Tukes valvoo ennakkoon myöntämällä lupia, valvontakäynnein tarkastussuunnitelmien mukaisesti ja tarvittaessa onnettomuustutkinnan yhteydessä. Kaivostoiminta ja vaarallisten kemikaalien käyttö teollisuudessa ja maakaasun siirto ovat luvanvaraisia. Painelaitteiden käyttöä valvontaan kohdennetuin valvontakäynnein ja valvomalla teknisten tarkastusten teettämistä. Tekniset tarkastukset tekee Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos.

Teollisten kohteiden valvontakäynnit tehdään riskiperusteisesti kohteen vaarallisuuden ja arvioidun turvallisuustason perusteella.

Valvontakeinot

 • ennakkovalvonta lupamenettelyn avulla: kaivostoiminta, vaarallisten kemikaalien käyttö, maakaasun siirto
 • turvallisuusselvitysten käsittely
 • käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset
 • muut valvontakäynnit
 • tarkastuslaitosten valvonta
 • teknisten tarkastusten teettäminen, jälkivalvonta rekistereiden avulla
 • poikkeustapauksissa uhkasakon asettaminen, toiminnan kieltäminen

Laitteistojen ja pätevyyksien valvonta

Sähkölaitteistojen, öljy- ja kaasulaitteistojen sekä kylmäainelaitteistojen asennus vaatii erityisen pätevyyden, millä varmistetaan näiden laitteistojen vaatimustenmukaisuutta. Tukes rekisteröi ja arvioi näitä asennuksia tekevät yritykset.

Painelaitteiden, sähkölaitteistojen ja mittauslaitteiden tarkastusta sekä eräiden öljysäiliöiden tarkastusta saa tehdä vain Tukesin hyväksymä liike.

Kemikaalien ennakkohyväksyminen

Kasvinsuojeluaineille ja osalle biosidivalmisteista pitää hakea lupaa Tukesilta, ennen kuin niitä saa myydä ja käyttää Suomessa. Kaikki biosidivalmisteet tulevat kuulumaan hakumenettelyn piiriin, kun biosiditehoaineet on arvioitu biosidiasetuksen siirtymäajan loppuun mennessä.

Kasvinsuojeluaineiden ja biosidivalmisteiden lupakäsittelyssä Tukes arvioi valmisteesta aiheutuvat riskit ja päättää hyväksymisen ehdoista. Valmisteiden käytön pitää olla turvallista terveydelle ja ympäristölle.