Valikko

Lämpölaitosten varolaitteet arvioitava säädösten mukaisesti

Tukes 9.12.2013 11.01
Tiedote

Painelaitteiden valmistajat ja käyttäjät, tarkastuslaitokset Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tehnyt vuosina 2012 ja 2013 markkinavalvontaa alle 10 MW:n kiinteän polttoaineen lämpölaitoksille. Valvonnassa on tullut esille, että lämpölaitosten varolaitteiden arvioinnissa ei noudateta kaikilta osin painelaitesäädöksiä. Erityisesti tämä koskee lämpölaitoksen varolaitteena toimivien rajoitinlaitteiden, esimerkiksi kattilasuojan, asianmukaista arviointia.

Lämpölaitosten painelaitteiden suunnitteluun ja valmistukseen sovelletaan painelaitedirektiiviä (97/23/EY), jonka tekniset vaatimukset on viety kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen painelaitteista (938/1999), ns. painelaitepäätös. Painelaitteen markkinoille saattamisen tai käyttöönottamisen edellytyksenä on, että painelaite täyttää painelaitepäätöksen olennaiset turvallisuusvaatimukset ja laitteen vaatimustenmukaisuus on osoitettu soveltuvalla vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyllä eli moduulilla.

Varolaitteet
Varolaitteet ovat CE-merkittäviä painelaitteita ja niiden tarkoituksena on suojata painelaitteita ja laitekokonaisuuksia sallittujen raja-arvojen (paine, lämpötila, pinnankorkeus, virtaus jne.) ylittymiseltä. Varolaitteet on määritelty painelaitepäätöksessä
a) painetta suoraan rajoittavina laitteina kuten varoventtiilit, murtokalvot ja ohjatut paineenalennusvarolaitteet sekä
b) rajoitinlaitteina, jotka joko aktivoivat korjaavan toimen tai aiheuttavat katkaisun ja lukituksen. Rajoitinlaitteita ovat mm. paine-, lämpötila- tai pintakytkimet sekä turvallisuuteen liittyvät mittaus-, valvonta- ja säätölaitteet (turvallisuuteen liittyvät järjestelmät/turva-automaatiojärjestelmät).

Painelaitepäätöksen mukaan varolaitteet luokitellaan korkeimpaan vaaraluokkaan IV, tai sovelluskohtaisesti suojattavan laitteen vaaraluokan mukaisesti. Varolaitteet kuuluu arvioida valmistajan valitseman moduulin tai moduuliparin menettelyillä, ja niitä tulee soveltaa kaikkiin edellä mainittuihin varolaitteisiin.

Tyypillisesti lämpölaitoksen rajoitinlaitteena toimivan turva-automaatiojärjestelmän arviointiin sovelletaan G moduulia, jolloin valmistajan pitää hakea kirjallisesti yksikkökohtaista suunnittelun ja valmistuksen arviointia ilmoitetulta laitokselta. Arvioinnit on tehtävä riippumatta siitä, valmistetaanko lämpölaitos laitekokonaisuutena valmistajan vastuulla tai asennuksena käyttäjän vastuulla. Järjestelmän ja siihen kuuluvien laitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa tulee ottaa huomioon myös muiden sovellettujen direktiivien, esimerkiksi pienjännitedirektiivin (2006/95/EY), EMC-direktiivin (2004/108/EY) ja ATEX-direktiivin (94/9/EY) vaatimukset. Valmistajan tulee laatia turva-automaatiojärjestelmälle vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä tehdä järjestelmälle käyttö, -testaus- ja ylläpito-ohjeet.

Yhdenmukaistetut standardit
Painelaitedirektiivin yhdenmukaistetuissa EN-standardeissa esitetään painelaitteiden suunnittelun ja valmistuksen yksityiskohtaiset tekniset ratkaisut ja toteutukset. Niiden käyttö on suositeltavin tapa täyttää painelaitepäätöksen olennaiset turvallisuusvaatimukset. Käytettäessä muita teknisiä ratkaisuja valmistajan pitää erikseen osoittaa, että laite täyttää päätöksen turvallisuusvaatimukset.

Painelaitedirektiivin yhdenmukaistettuja standardeja tulitorvi- ja vesiputkikattiloiden rajoitinlaitteille ja turvajärjestelmille ovat mm:
SFS-EN 12952–10:2002 Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 10: Vaatimukset sallitun paineen ylitykseltä suojaaville turvajärjestelmille
SFS-EN 12952–11:2007 Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 11: Vaatimukset rajoitinlaitteille ja turvajärjestelmille
SFS-EN 12953–8:2002 Tulitorvikattilat. Osa 8: Vaatimukset sallitun paineen ylitykseltä suojaaville järjestelmille
SFS-EN 12953–9:2007 Tulitorvikattilat. Osa 9: Vaatimukset rajoitinlaitteille ja turvajärjestelmille.

Painelaitedirektiivin yhdenmukaistettujen EN-standardien viiteluettelo ja painelaitedirektiivin soveltamisohjeet löytyvät Tukesin verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Teuvo Blomberg, puh. 029 5052 489,
ylitarkastaja Pertti Haakana, puh. 029 5052 438, [email protected]