Aineen tunnistaminen

Yrityksen täytyy hankkia aineen tarkat tunnistetiedot (SID, substance identity), jotta yritys saa selville, pitääkö sen rekisteröidä aineensa yksin vai yhdessä muiden saman aineen rekisteröijien kanssa.  Aineen tunnistamisen ja nimeämisen perusteella saman aineen rekisteröijät saatetaan yhteen tietojen jakamista ja yhteisrekisteröintiä varten.

Mitä tarkoitetaan aineella?

Aineella tarkoitetaan alkuainetta ja sen yhdisteitä

 • sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai
 • millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina

mukaan luettuna

 • aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja
 • valmistusprosessista johtuvat epäpuhtaudet

mutta lukuun ottamatta

 • liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta aineen koostumusta.

Aine voi olla muutakin kuin yksittäisestä molekyylistä koostuva kemiallinen yhdiste. Aineen käsite kattaa sekä valmistusprosessin kautta saadut aineet että aineet sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa. Molemmissa tapauksissa aine voi sisältää useita ainesosia, jotka on otettava mahdollisimman tarkasti huomioon aineen tunnistamisessa.

Mitä tarkoitetaan seoksella?

Seos saadaan, kun sekoitetaan kahta tai useampaa ainetta ilman kemiallista reaktiota. Seos ei ole aine. Useammasta ainesosasta koostuvan aineen ja seoksen ero on, että useammasta ainesosasta koostuva aine on kemiallisen reaktion tulos.

Ainetyypit

Aineen yksilöinti ja nimeäminen määräytyvät aineen tyypin mukaan. Aineet voidaan jakaa kahteen pääryhmään:

 • Tarkasti määritellyt aineet:
 • Yhdestä ainesosasta koostuva aine on aine, jossa yhden ainesosan pitoisuus on vähintään 80 painoprosenttia ja epäpuhtauksien pitoisuus on enintään 20 painoprosenttia.  Aine nimetään yhden pääainesosan mukaan.
 • Useammasta ainesosasta koostuva aine on aine, joka koostuu useista pääainesosista, joiden pitoisuus on ≥10 painoprosenttia ja <80 painoprosenttia. Aine nimetään kahden tai useamman pääainesosan reaktiomassaksi.

Edellä esitetyt säännöt on tarkoitettu ohjeiksi. Rekisteröijä voi poiketa niistä, jos rekisteröijä esittää vankat perustelut. Samalla tarkasti määritellyllä aineella voi erilaisten epäpuhtauksien takia olla erilaisia vaaraluokituksia.

 • Koostumukseltaan tuntemattomat tai vaihtelevat aineet, eli UVCB-aineet:
 • UVCB-aineita ei voi yksilöidä riittävästi pelkästään koostumuksen perusteella. Aine on yleensä kuvattava nimen, alkuperän tai raaka-aineen ja tärkeimpien prosessivaiheiden avulla. Koostumusta voidaan rajata antamalla eri ainesosien pitoisuuksille vaihteluvälit.

Miten aine tunnistetaan?

Aineen tunnistetietoja ovat muun muassa aineen

 • nimi ja luettelonumero(t), jos saatavilla
 • molekyyli- ja rakennekaava ja molekyylipaino(n vaihteluväli)
 • koostumustiedot, epäpuhtaudet, lisäaineet
 • spektri- ja kromatografiset tiedot
 • muut analyyttiset tiedot ja menetelmien kuvaus.

Milloin tunnistetietoja käytetään?

Aineen mahdollisten rekisteröijien on tiedusteltava Euroopan kemikaalivirastosta (ECHA), onko samasta aineesta toimitettu rekisteröinti jo aiemmin.

Rekisteröijä tekee tiedustelun IUCLID-muodossa yrityksensä REACH-IT-tilin kautta. Tiedusteluun on liitettävä aineen tunnistetiedot, siten kuin REACH-asetuksen liitteessä VI olevassa 2 jaksossa täsmennetään.

Luettelonumero EINECS-luettelossa

EINECS on luettelo aineista, jotka olivat EU:n markkinoilla vuosina 1971 - 1981. EINECS-järjestelmässä sovelletut säännöt katsotaan yhteiseksi perustaksi aineen yksilöimiselle ja nimeämiselle. Aineet, joilla on sama EINECS/EC-numero, rekisteröidään yleensä yhdessä.

Jotkut EINECS-nimikkeet ovat kuitenkin niin laajoja, että voi olla tarkoituksenmukaista jakaa EINECS-nimike useampaan aineeseen, jotka rekisteröidään erikseen. On myös mahdollista, että yhdelle aineelle on useampi EINECS-nimike.

Poikkeamat EINECS-nimikkeistä tulee aina perustella ja tallentaa huolella.

TERMIT

Aineen määrittely
SID

Substance Identity
Aineen tunnistetiedot

UVCB-aine

Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials

Aine jolla tuntematon tai vaihteleva koostumus tai joka on monimutkainen reaktiotuote tai biologinen aine

EC inventory

EY-luettelo (https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/ec-inventory)               

Sisältää:

EINECS (European INventory of Existing Commercial chemical Substances)

ELINCS (European LIst of Notified Chemical Substances)NLP (No-Longer Polymers)

 

Lainsäädäntö

REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006 
Artikla 3(1) Aineen määritelmä
Artikla 26 Rekisteröintiä edeltävä selvitysvelvollisuus
REACH liite VI osa 2 Aineen tunnistetiedot