Painelaitteiden hankinta

Laitosten painelaitteiden hankinnassa pitää ottaa huomioon suunnittelua, valmistusta ja asennusta sekä sijoittamista, käyttöönottoa ja käyttöä koskevat säädösvelvoitteet.

Oheisessa muistilistassa on asioita, jotka tilaajan pitää käydä läpi ennen hankintaa.

Toimittajan valinta, hankinnasta sopiminen ja yhteistyö

 • Varmista toimittajan asiantuntemus ja osaaminen (referenssit ja taloudellinen vakaus).
 • Valmista tilausdokumentaatio huolellisesti.
 • Määrittele toimitettava kokonaisuus huolellisesti.
 • Laitoskokonaisuudesta päättäminen: suorittaako painelaitteiden yhdistämisen valmistaja (laitekokonaisuus) vai käyttäjä?
 • Sovi käytettävistä standardeista.
 • Vaikuta valmistuksenaikaiseen tarkastukseen (moduulin valinta).
 • Tunnista muut sovellettavat lainsäädäntövelvoitteet, esim. kemikaali- tai maakaasuputkistot.
 • Tee yhteistyötä valmistajan kanssa painelaitteiden suunnitteluvaiheen ja riskiarvioinnin aikana.
 • Onko toimittajalla riittävät mahdollisuudet tehdä omavalvontaa?
 • Miten tehdään koekäytön valvonta (koekäytön valvoja ja varavalvoja ja miten varmistetaan ulkomaisen koekäytön valvojan tietämys Suomen käyttölainsäädännöstä)?
 • Käyttölainsäädännön mukaan painelaitteet siirtyvät tilaajalle ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa, koska ensimmäisen määräaikaistarkastuksen teettäminen on painelaitteen omistajan tai haltijan vastuulla. Jos ensimmäinen määräaikaistarkastus on siirretty sopimuksella laitostoimittajan vastuulle, on painelaitteiden luovutusajankohta ja luovutukseen liittyvät sekä sitä edeltävät toimet määritettävä sopimuksessa huolella.

Toimitettavista asiakirjoista sopiminen

 • Määritä painelaitteista ja laitekokonaisuuksista toimitettavat asiakirjojat sopimusvaiheessa. Katso painelaitedirektiivin soveltamisohje H-03, painelaitteen mukana toimitettavat asiakirjat ovat pääosin sopimusvaraisia.
 • Sovi asiakirjojen toimittamisen aikataulusta: milloin asiakirjojen tulee olla tilaajan saatavilla ja hyväksytyn tarkastuslaitoksen käytettävissä.
 • Kattiloita sisältävissä laitostoimituksissa tilaajan on varmistettava, että laitostoimittaja on tietoinen kansallisen lainsäädännön sijoitusvaatimuksista. Tällainen on esimerkiksi kattilan tulipesän rakenteellista eheyttä suojaavan ns. heikon nurkan vaatimus, ks. kattilalaitosten standardit SFS 5712 ja SFS 5713.

Tarkastuslaitoksista sopiminen

 • Tilaajan on huolehdittava asianmukaisesta tilaajavalvonnasta. Tilaaja voi esimerkiksi nimetä tilaajavalvontaan teknisen asiantuntijan tai tarkastuslaitoksen tarkastajan, joka varmistaa sopimukseen sisältyvien painelaitevelvoitteiden hoitamisen tilaajan puolesta.
 • Tilaajan pitää nimittää projektin alkuvaiheessa painelaitteiden sijoituksen ja käyttöönoton lakisääteiset tarkastukset tekevä tarkastuslaitos. Lisäksi tilaajan pitää varmistaa tehtävien hoitamisen edellytykset: laitostoimittaja on selvillä tarkastusten lakisääteisyydestä ja teettää tarkastukset sekä toimittaa tarkastuksissa tarvittavat asiakirjat sovitussa aikataulussa.