Nestekaasua koskevat standardit 

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta koskevan lain (390/2005) 135 §:n mukaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto julkaisee luettelon niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan tämän lain (390/2005) nojalla annettujen säännösten vaatimusten täyttyvän.  

Tätä luetteloa päivitetään noin kerran vuodessa.  Standardien käytössä on kuitenkin aina noudatettava uusinta versiota.  
 
Nestekaasu

SFS 3396 Nestekaasuletkuistukka 10 mm:n letkulle 1985
SFS 5992 Nestekaasuasennus. Pienkäyttö 2013
SFS-EN 1949+A1 Nestekaasulaitteistojen asentaminen matkailu- ja muihin 
ajoneuvoihin
2013
SFS-EN ISO 10239 Veneet. Nestekaasulaitteet (LPG) 2017
SFS 5987 Nestekaasun käyttölaitos. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus. Pois lukien liitteessä F mainitut poikkeamat voimassa olevaan lainsäädäntöön. 2022