Jatkuva ja jaksoittainen käytönvalvonta

Kattilalaitoksen painelaiterekisteriin rekisteröityjä höyry- ja kuumavesikattiloita on valvottava käytön aikana joko jatkuvasti tai jaksoittaisesti.

Jatkuvan käytönvalvonnan menettelyt

Jatkuvassa valvonnassa ohjauspaikan laitteistolla on voitava valvoa ja ohjata kattilalaitoksen turvallisuuden kannalta keskeisiä käyttösuureita sekä ohjata kattilat häiriötilanteessa turvalliseen tilaan. Ohjauspaikka (valvomo) on kiinteä ja käyntiosoitteellinen paikka Suomessa. Ohjauspaikka ei ole kännykkä tai kannettava tietokone. Kännykän tai kannettavan käyttö ohjauspaikkana altistaa laitoksen pahimmillaan hakkeroinnin vaaraan ja vaarantaa siten painelaitteiden turvallista käyttöä.

Jatkuvassa käytönvalvonnassa olevassa kattilalaitoksessa painelaitteen käyttäjän pitää päästä laitokselle viiden minuutin kuluessa siitä, kun häiriötilanne on havaittu. Käyttäjän tulee päästä kohteeseen kävellen, ei siis pyörällä, juosten tai autolla. Painelaitteen käyttäjällä ei voi olla tehtäviä, joiden lopettaminen tai turvalliseksi saattaminen voi estää käyttäjää pääsemästä laitokseen lain edellyttämässä ajassa.

Jaksoittaisen käytönvalvonnan aikavälit

Jaksoittaisessa käytönvalvonnassa kattilassa on oltava jaksoittaiseen valvontaan tarvittavat varmistetut varojärjestelmät, jotka estävät luotettavasti, automaattisesti ja turvallisesti sallittujen käyttö- tai raja-arvojen ylittymisen tai alittumisen ja tarvittaessa automaattisesti ohjaavat kattilan turvalliseen tilaan.

Jaksoittainen käytönvalvonta jaetaan kahteen toimintatapaan: 

  • käytönvalvontaan, jossa käyttäjän tulee olla jatkuvasti ohjauspaikalla ja valvontakäyntien aikaväli saa olla enintään 24 tuntia 
  • käytönvalvontaan, jossa valvontakäyntien aikaväli ei saa ylittää 84 tuntia. 

Lainsäädäntö määrittelee valvontakäyntien enimmäisaikavälit. Valvontakäynnit määräytyvät valmistajan ohjeiden, käyttö- ja valvontajärjestelyjen sekä vaaran arvioinnin mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valvontakäyntejä voi olla useampiakin kuin yksi enimmäisaikavälin kuluessa. Enintään 84 tunnin käyntivälin laitokset ovat pääsääntöisesti pieniä kaasu- tai öljykäyttöisiä laitoksia.

Laitokset, joihin Tukes ei suosittele jaksoittaista käytönvalvontaa

Uusinta painelaitelainsäädäntöä valmisteltaessa kuumavesikattilalaitosten tehot eivät ylittäneet 100 MW:a ja jaksoittaisessa käytön valvonnassa oli pieniä, tavallisesti kaasu- ja öljykäyttöisiä kuumavesi- tai höyrykattiloita. Kattilalaitoksia koskeva ohjeistus on yli 20 vuotta vanhaa, eikä se täytä nykyisen lainsäädännön vaatimuksia. Isojen kattilalaitosten jaksoittaiselle käytön valvonnalle ei ole käytettävissä yhdenmukaisia turvallisuuskriteerejä. Näiden seikkojen vuoksi on tärkeää linjata painelaiteturvallisuuden kannalta, mitä laitoksia ei suositella siirrettäväksi pois jatkuvasta käytön valvonnasta.

Turvallisuuden kannalta kriittisimmät kattilalaitokset ovat ylikonemestarilaitokset (teholuku yli 5 000 barMW) sekä kiinteää polttoainetta käyttävät konemestarilaitokset (teholuku 500–5 000 barMW).

Kattilalaitokset, joissa yksittäinen höyrykattila ylittää ylikonemestarilaitoksen teholukurajan yli 5 000 barMW sekä kiinteää polttoainetta käyttävät kattilalaitokset, joissa yksittäisen höyrykattilan teho on yli 60 MW tai kuumavesikattilan teho on yli 120 MW, tulisi säilyttää jatkuvassa käytönvalvonnassa ja niihin ei tulisi kohdistaa etävalvontaa. Näiden isojen kattilalaitosten ohjauspaikan (valvomon) tulee sijaita laitoksessa tai sillä tehdasalueella, jossa laitos sijaitsee, jotta kattilalaitoksen käytönvalvonta pysyy hallittuna.