Muut

2023

Muuntajatehtaan tulipalo Vaasassa 29.3.2023

Vaasan muuntajatehtaan suuri tulipalo aiheutti taloudellista vahinkoa. Onnettomuus ei aiheuttanut henkilö- tai ympäristövahinkoja.

Onnettomuustutkintaraportti (pdf, 1,9 Mbt)

Onnettomuustutkinnan esittelydiat: Muuntajatehtaan tulipalo Vaasassa (pdf)

Slide show about the accident investigation: Fire at a transformer plant in Vaasa (pdf)

2022

Jätteiden kierrätyslaitoksella tapahtunut onnettomuus Järvenpäässä 19.9.2022

Vaarallisesta reaktiosta syntyneen myrkyllisen kaasun leviäminen aiheutti työntekijän menehtymisen.

Onnettomuustutkintaraportti (pdf)

Onnettomuustutkinnan esittely (pdf)

2021

Sukeltajan kuolemaan johtanut onnettomuus Montolan kaivoksella 13.4.2021 

Sukellusharrastaja menehtyi sukeltaessaan Montolan käytöstä poistetussa vedellä täyttyneessä kaivoksessa. 

Onnettomuustutkintaraportti (pdf)

Kalvosarja: Kaivossukellusonnettomuus (pdf, 0,8Mt) 

2018

Onnettomuus AT-Tuote Oy:n tuotantolaitoksella 2.3.2018 Sipoossa

Aerosolien valmistuslaitoksella tapahtui räjähdysmäisesti alkanut tulipalo. Onnettomuudessa loukkaantui yksi ihminen ja tuotantotilat ja laitteistot tuhoutuivat.

Onnettomuustutkintaraportti (pdf)

Kalvosarja: Onnettomuus AT-Tuote Oy:n tuotantolaitoksella 2.3.2018 Sipoossa (pdf)

PowerPoint slides (pdf)

Video: Mitä Sipoon tehdaspalosta opittiin?

2016

Kaivinkoneen kuljettajan menehtyminen Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksella 15.12.2016

Maanalaisella kaivoksella tapahtui kuolemaan johtanut onnettomuus, kun kaivinkone putosi tasolta 325 tasolle 350. Kaivinkoneella oltiin tekemässä tien kunnostustöitä, kun urakoitsijan kuljettaja ajoi kaivinkoneen louhoksen räjäytyksen jälkeen syntyneeseen avoimeen reikään. Tapahtumalla ei ollut silminnäkijöitä.

Onnettomuustutkintaraportti (pdf)
Kalvosarja: Onnettomuus Agnico Eagle Oy:n Kittilän kaivoksella 15.12.2016 (pdf)
Accident Investigation Report Summary (pdf)

Video: Mitä Kittilän kaivosonnettomuudesta opittiin?

Työntekijöiden altistuminen väkeville hajukaasuille Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtailla 7.11.2016

Tuotantolaitoksella tapahtui räjähdys väkevien hajukaasujen keräilyjärjestelmässä 7.11.2016 klo 3.14. Työntekijät altistuivat väkeville hajukaasuille klo 7.26 vaihtaessaan räjähdyksessä vaurioituneita murtolevyjä. Yksi työntekijä jouduttiin viemään sairaalahoitoon.

Väkevät hajukaasut sisältävät rikkivetyä, muita rikkiyhdisteitä, metanolia ja tärpättiä. Stora Enso Oyj:n väkevien hajukaasujen käyttöturvallisuustiedotteen mukaan ne ovat erittäin helposti syttyviä, tappavia hengitettynä ja myrkyllisiä nieltynä tai iholle joutuessaan.

Onnettomuustutkintaraportti (pdf)
Kalvosarja: Työntekijöiden altistuminen väkeville hajukaasuille Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtailla 7.11.2016 (pdf)
Video: Mitä Kemin Veitsiluodon onnettomuudesta opittiin?

 

2014

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella sattunut räjähdys

Fortum Power and Heat Oy:n koekäytössä olevalla pyrolyysilaitoksella Joensuussa sattui torstaina 27.3.2014 räjähdys prosessin nestepintojen voimakkaasta vaihtelusta aiheutuneen alasajon jälkeen. Alasajoon johtaneiden syiden selvittämistä varten pesurin ja lauhduttimen välissä olevan välisäiliön miesluukku avattiin. Ennen luukun avaamista prosessi oli inertoitu typellä. Inertointi oli kuitenkin epäonnistunut, koska lauhduttimessa liian korkealla ollut pyrolyysiöljy oli tukkinut typen suunnitellun reitin, minkä seurauksena typpi pääsi vuotamaan prosessiin kytköksissä olevaan voimalaitoskattilaan. Avatun miesluukun kautta kuumaan prosessiin pääsi happea. Räjähdys tapahtui, kun happi reagoi epäonnistuneen typetyksen seurauksena prosessissa edelleen olleen pyrolyysikaasun kanssa. Räjähdyksessä loukkaantui kolme henkilöä.

Onnettomuustutkintaraportti (pdf, 1 Mt)
Kalvosarja (pdf, 2 Mt)
Investigation Report Abstract (pdf, 70 kb)

 

2013

Suuronnettomuuden vaaratilanne Oy Forcit Ab:n Vihtavuoren tehdasalueella

Tiistaina 9.7.2013 noin klo 22.50 Oy Forcit Ab:n räjähdetehdas Laukaan Vihtavuoressa emulsioräjähdejätettä sisältäneessä IBC-pakkauksessa oli käynnistynyt reaktio. Pelastustoimien alkuvaiheessa arvioitiin, että höyrynnyt pakkaus voi syttyä tuleen tai räjähtää. Tilanteen teki vaaralliseksi se, että pakkaus oli noin 200 muun jätepakkauksen pinossa viiden metrin etäisyydellä räjähdevarastosta. Tapahtumahetkellä suurimpana uhkana pidettiin räjähdystä, jonka vakavat painevaikutukset voivat ulottua noin 1300 metrin etäisyydelle kohteesta. Pelastustoimi päätti evakuoida alueen asukkaat ennen kuin ryhtyy siirtämään ja jäähdyttämään pakkausta sisältäkäsin. Turvallisuuden varmistamiseksi evakuointi laajennettiin koskemaan koko Vihtavuoren 2000 asukkaan taajamaa. Onnistuneiden pelastustoimien jälkeen evakuointi voitiin purkaa samana iltana.

Onnettomuustutkintaraportti (pdf, 1 Mt)
Investigation Report Abstract (pdf, 80 kb)
Suuronnettomuuden vaaratilanne Vihtavuoren tehdasalueella -kalvot (ppt, 3 Mt)
PowerPoint slides (3 MB)

 

2012

Tulipalo EURENCO Vihtavuori Oy:n räjähdetehtaalla Laukaan Vihtavuoressa 21.5.2012

EURENCO Vihtavuori Oy:n N-ruutitehtaan kiertomateriaalin gelatinoinnissa syttyi humahdusmainen tulipalo, joka sammui nopeasti sammutinjärjestelmän lauettua. Palossa loukkaantui kaksi työntekijää, joista toisen palovammat olivat vakavia. Palanut materiaali oli eetteri/eetteri-ilmaseos sekä kiertomateriaali. Onnettomuuden vakavuuteen vaikutti sekoitinhuoneen ilman korkea eetteripitoisuus. Tutkinnassa ei saatu täyttä varmuutta syttymissyystä. Syttymisen aiheutti staattinen sähkö tai iskemä.

Onnettomuustutkintaraportti (pdf, 1 Mt)
Investigation report abstract (pdf, 90 kb)

Työntekijän kuolema Talvivaara Sotkamo Oy:n tehdasalueella 15.3.2012

Talvivaara Sotkamo Oy:n metallien talteenottolaitoksella Sotkamossa sattui 15.3.2012 onnettomuus, jossa kuoli yksi työntekijä. Onnettomuuden todennäköinen tekninen syy oli esineutraloinnin varastosäiliöön pumpatun kalkkikivilietteen aiheuttama reaktio, jonka seurauksena hiilidioksidia ja rikkivetyä pääsi purkautumaan tehdasalueelle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) havaitsi onnettomuustutkinnassa myös useita muita turvallisuuspuutteita.

Onnettomuustutkintaraportti (pdf, 3 Mt)
Investigation report abstract (pdf, 80 kb)

 

2011

Kuljettajan menehtyminen raakatärpättisäiliön pesun yhteydessä 7.6.2011

Raakatärpättiä sisältänyttä kuljetussäiliötä pessyt autonkuljettaja menehtyi Arizona Chemical Oy:n Oulun tehtaan pesupaikalla. Kuljettaja oli purkanut raakatärpättikuorman normaalisti tehtaalle, jonka jälkeen hän oli siirtynyt tärpättisäiliöiden pesupaikalle. Kuljettaja oli pessyt kuljetussäiliötä miesluukun kautta, kun hän oli pesun aikana tuupertunut miesluukun päälle ja löydetty kuolleena tapahtumapaikalta. Tärpättisäiliön pesussa kuljettaja altistuu miesluukun kautta nouseville haitallisille kemikaalihöyryille. Kuljettajalla ei ollut hengityssuojainta pesua suoritettaessa.

Tutkimusraportti

 

2010

Säiliöräjähdys Arizona Chemicalin Oulun tehtaalla 15.9.2010 

Arizona Chemical Oy:n Oulun tehtaalla sattui säiliöräjähdys alihankkijan työnte-kijöiden tehdessä tulitöitä tislausjäännöksen varastosäiliön uusitulla katolla. Katolla käytettiin kulmahiomakonetta ja hitsauslaitteita, jolloin säiliöön päässyt kaasuilmaseos syttyi räjähdyksenomaisesti. Kaasuilmaseos oli päässyt säiliöön viereisestä säiliöstä hönkäputkea pitkin. Räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja yksi loukkaantui vakavasti. Säiliön katto lensi räjähdyksen voimasta 85 metrin päässä olleen työmaakopin seinään.

Tutkimusraportti

Räjähdys maakaasuajoneuvojen tankkausasemalla 14.4.2010

Helsingin Malmilla sattui 14.4.2010 maakaasuajoneuvojen tankkausasemalla räjähdys, jonka syynä oli maakaasun kuivaussäiliön ja maakaasuputken välisen liitoksen irtoaminen ja siitä vuotaneen korkeapaineisen maakaasun syttyminen räjähdysmäisesti. Onnettomuudessa loukkaantui kaksi työntekijää.

Tutkimusraportti

 

2009

Abloy Oy:n pintakäsittelylaitoksen tulipalo 30.1.2009

Abloy Oy:n Joensuun tehtaan pintakäsittelylaitoksella syttyi tulipalo 30.1.2009 noin kello 18. Pintakäsittelylaitos tuhoutui palossa täysin. Yksi työntekijä kävi sairaalassa tutkittavana. Pintakäsittelylaitoksessa olleet kemikaalit sekoittuivat sammutusvesiin. suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuivat sammutusjätevesien mukana ympäristöön levinneistä prosessikemikaaleista. Tulipalon aikana muodostui syaanivetyä, josta ei kuitenkaan todennäköisesti aiheutunut vaaraa lähialueen ihmisille.

Tutkimusraportti

Siilinjärven nestekaasuonnettomuus 24.7.2009

Siilinjärvellä sattui heinäkuussa 2009 nestekaasuonnettomuus, jossa kuoli kolme ihmistä. Kesämökillä sattuneen onnettomuuden syynä oli häkämyrkytys. Mökin kaasuliesi oli jäänyt päälle siten, että lieden hana oli auki, mutta näkyvää liekkiä ei ollut. Lieden sisällä kaasu jatkoi palamistaan keltaisella häkää tuottavalla liekillä. Lieden poltin oli sammunut itsestään. Liedessä ei ollut liekinvarmistinta, joka olisi katkaissut kaasun vuotamisen. Mökissä ei ollut häkävaroitinta. Lieden polttimet olivat olleet väärillä paikoilla siten, että tehopoltin oli vaihdettu normaalin polttimen paikalle.  Tällöin lieden kannen alla oleva liitos sisällä olevaan kaasuputkeen ei ollut tiivis ja vuoto aiheutti polttimen toimintahäiriön.

Tutkimusraportti

Kuitu Finland Oy:n räjähdysonnettomuus 2.9.2009

Räjähdysonnettomuus sattui rikkihiilisäiliön pesun yhteydessä ja siinä loukkaantui kaksi ihmistä. Onnettomuuden syynä oli säiliön riittämätön suojatypetys, joka aiheutti rikkihiilipitoisen kaasu-ilmaseoksen räjähdyksen. Räjähdystä edelsi pesusuuttimen iskeytyminen säiliön sisäseinämää vasten.

Tutkimusraportti

 

2008

Lapuan Räjähdysainepalvelun tulipalo 5.10.2008

Lapuan Räjähdysainepalvelu Oy:n Lapuan Simpsiönvuorella sijaitseva räjähdetehdas syttyi palamaan sunnuntaina 5.10.2008 klo 19:45. Paloa ei ryhdytty räjähdysvaaran vuoksi sammuttamaan, vaan tehtaan annettiin palaa. Tehdas oli tapahtuma-aikaan miehittämätön, ketään ei tapauksen johdosta loukkaantunut eikä ulkopuolisille ollut vaaraa tapauksesta. Tukesin ylitarkastaja Timo Kukkola ja turvallisuusinsinööri Timo Talvitie tutkivat onnettomuutta.

Tutkimusraportti

Leppävirran nestekaasuonnettomuus 30.4.2008

Onnettomuus sattui kesämökillä, jossa iäkäs pariskunta vietti ensimmäisen yönsä talven jälkeen. Mökissä oli kaasuhella, -jääkaappi ja -valo. Kaasujääkaappi oli ollut yöllä päällä. Kaasulaitteet olivat kunnossa ja toimivat normaalisti, mutta kaasuputkiston hanojen liitoksista vuoti kaasua. Koko yön jatkunut kaasuvuoto yhdistettynä mökin huonoon ilmanvaihtoon oli todennäköisesti aiheuttanut jääkaapin polttimella epätäydellistä palamista ja siten häkää huoneeseen. Mies menehtyi häkään.

Tutkimusraportti

 

2007

Hio-Mex Oy:n kemikaalionnettomuus 12.12.2007

Hio-Mex Oy:n pintakäsittelylaitoksella sattui 12.12.2007 kemikaalionnettomuus, jossa neljä tyontekijää altistui typen oksideille. Työntekijöille ei aiheutunut pysyviä vammoja. Tukesin ylitarkastaja Erkki Teräsmaa ja turvallisuusinsinööri Kaisa Kotisalo tutkivat onnettomuutta.

Tutkijaryhmän suosituksesta laitokselle tulee laatia mm. kemikaalien käyttöön liittyvä riskien arviointi, sisäinen pelastussuunnitelma sekä kirjalliset toimintaohjeet peittaukseen sekä kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin.

Tutkimusraportti

Hangon Ekokemin höyrykattilan tulipesäräjähdys 25.10.2007

Hangossa tapahtui 25.10.2007 höyrykattilan koekäytössä tulipesäräjähdys, jossa sai surmansa yksi henkilö. Tukesin turvallisuusinsinöörit Erkki Topp ja Osmo Säisä tutkivat onnettomuutta yhdessä Uudenmaan työsuojelupiirin kanssa.

Tukes suosittelee onnettomuustutkinnan perusteella, että kattilalaitosten koekäytössä on erityisesti huolehdittava toiminnan johtamisesta ja pätevän käytön valvojan nimeämisestä koekäytölle. Lisäksi Tukes esittää parannuksia kattilalaitosten vaaroja koskevaan selvitykseen ja teknisiin järjestelmiin.

Tutkimusraportti

 

2005 

Pahtavaaran kaivosonnettomuus 29.11.2005

Ylitarkastajat Anne-Mari Lähde ja Pekka Heiskanen sekä turvallisuusinsinööri Taimo Tihinen tutkivat yhdessä työsuojelupiirin kanssa Pahtavaaran kaivoksessa sattunutta työtapaturmaa, jossa yksi henkilö loukkaantui vakavasti.

Tutkimusraportti

Happipullon vaurioituminen ja räjähdysmäinen tulipalo täyttölaitoksella 10.11.2005

Turvallisuusinsinöörit Tina Sammi ja Camilla Rapp tutkivat yhdessä Uudenmaan työsuojelupiirin kanssa Messer Suomi Oy:n Tuusulan täyttölaitoksella sattunutta happipullon vaurioitumista ja sitä seurannutta räjähdysmäistä tulipaloa, jossa yksi työntekijä loukkaantui vakavasti.

Tutkimusraportti

Kuivaimen räjähdys Finnish Chemicals Oy:n pulveritehtaalla Äetsässä 31.10.2005

Turvallisuusinsinöörit Juha Liimatainen ja Hannu Kononen tutkivat yhdessä Tampereen aluepelastuslaitoksen kanssa Finnish Chemicals Oy:n pulveritehtaalla sattunutta kuivaimen räjähdystä. Henkilövahingoilta vältyttiin.

Tutkimusraportti

Rengasautoklaavin räjähdys Nurmijärvellä 4.8.2005

Turvallisuusinsinööri Erkki Topp, ylitarkastaja Teuvo Blomberg ja tekninen asiantuntija Johanna Soppela tutkivat yhdessä Uudenmaan työsuojelupiirin kanssa Nurmijärvellä sattunutta rengasautoklaavin räjähdystä, jossa yksi työntekijä kuoli ja neljä loukkaantui. Autoklaavin räjähtäessä sen päätykansi irtosi ja sinkoutui irti kammiosta repien teräspalkin irti lattiasta ja osuen lopuksi pylväsnosturiin, jonka alle jäänyt työntekijä kuoli. Onnettomuuden välittömäksi syytekijäksi osoittautui päätykannen rajoitintapin puuttuminen.

Tutkimusraportti

Maakaasuräjähdys Mäntsälässä 5.7.2005

Ylitarkastajat Urho Säkkinen ja Mika Kaijanen tutkivat Mäntsälässä sattunutta maakaasuräjähdystä, jossa kolme miestä sai palovammoja. Miehet olivat hitsaamassa venttiiliaseman putkistoa, kun hitsauskohtaan päässyt kaasu syttyi. Liitoslaipan välistä tullut tulipalo levisi usean metrin alueelle.

Tutkimusraportti

 

2004

Tulipalo Saltex OY:n tehtaalla Alajärvellä 11.11.2004

Ylitarkastaja Raimo Reinivuo ja suunnittelija Tarja Valvisto tutkivat tekonurmia valmistavan Saltex OY:n tehtaalla sattunutta tulipaloa. Palossa loukkantui yksi työntekijä.

Tutkimusraportti

Räjähdys Sunila Oy:n laimeiden hajukaasujen järjestelmässä 19.10.2004

Turvallisuusinsinöörit Mirja Palmén ja Jorma Partanen tutkivat Sunilan sellutehtaalla Kotkassa 19.10.2004 tapahtunutta laimeiden hajukaasujen keräilyjärjestelmän räjähdystä, jossa vaurioitui mm. soihtu, puhaltimia ja putkistoa. Räjähdys ei aiheuttanut henkilövahinkoja eikä tulipaloja.

Tutkimusraportti

Kiinteän polttoaineen lämminvesikattilan räjähdys Alavudella 29.9.2004

Turvallisuusinsinööri Pertti Haakana tutki Alavudella 29.9.2004 sattunutta omakotitalon kiinteän polttoaineen lämminvesikattilan räjähdystä, jossa yksi ihminen sai surmansa.

Tutkimusraportti

Räjähdys jakeluasemalla Lopella 18.8.2004

Yli-insinööri Timo Kukkola tutki 18.8.2004 Lopen Jokiniemessä sijaitsevalla miehittämättömällä jakeluasemalla sattunutta räjähdystä ja tulipaloa. Kukaan ei loukkaantunut tapahtumassa.

Tutkimusraportti

Räjähdys lämpökeskuksen kattilassa Kiteellä 19.5.2004

Ylitarkastaja Erkki Teräsmaa ja turvallisuusinsinööri Erkki Topp tutkivat 19.5.2004 Kiteellä Bakelite Oy:n liimahartsitehtaan lämpökeskuksen kattilassa tapahtunutta räjähdystä. Räjähdyksen seurauksena kaksi työntekijää loukkaantui paineiskusta.

Tutkimusraportti

Tulipalo pintakäsittelylaitoksella Haukiputaalla 5.4.2004

Turvallisuusinsinööri Irmeli Vauhkonen ja turvallisuusinsinööri Taimo Tihinen tutkivat Ocotec Oy:n pintakäsittelylaitoksella Haukiputaalla 5.4.2004 tapahtunutta tulipaloa. Tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja, mutta kylläkin mittavat omaisuusvahingot.

Tutkimusraportti

Työtapaturma Kemira Oyj:n Oulun tehtailla 31.3.2004

Ylitarkastaja Leena Ahonen ja turvallisuusinsinööri Taimo Tihinen tutkivat Kemira Oyj:n Oulun tehtailla 31.3.2004 sattunutta kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, jossa laitosmies putosi ollessaan asentamassa varoventtiiliä.

Tutkimusraportti

Häkämyrkytys kesämökillä Kuhmossa 15.3.2004

Turvallisuusinsinööri Seppo Huttunen tutki Kuhmossa 15.3.2004 sattunutta häkämyrkytystä, jossa kaksi henkilöä sai surmansa kesämökillä.

Tutkimusraportti

Vetyräjähdys Danisco Sweeteners Oy:n ksyloosin hydrauslaitoksella Kotkassa 13.1.2004

Ylitarkastaja Urho Aarnivuo ja turvallisuusinsinööri Irmeli Vauhkonen tutkivat ksyloosin hydrauslaitoksella kunnossapitotyön yhteydessä 13.1.2004 sattunutta vetyräjähdystä.

Tutkimusraportti

 

2003

Tapaturma rakennustyömaalla Kaarinassa 13.11.2003

Turvallisuusinsinööri Heikki Kurttila tutki rakennustyömaalla Kaarinassa 13.11.2003 sattunutta työtapaturmaa, jossa työntekijä loukkaantui vakavasti kasvoihin avatessaan paineellisen säiliön.

Tutkimusraportti

Terästehtaan happilinjan tulipalo Torniossa 19.9.2003

Ylitarkastaja Urho Aarnivuo, turvallisuusinsinööri Taimo Tihinen ja yli-insinööri Tapani Valanto tutkivat AvestaPolarit Stainless Oy:n Tornion terästehtaan sulatolla 19.9.2003 sattunutta kolmen työtekijän hengen vaatinutta happilinjan tulipaloa.

Tutkimusraportti

Nestekaasuräjähdys asfalttiasemalla Haukiputaalla 4.9.2003

Turvallisuusinsinööri Camilla Rapp tutki Haukiputaalla 4.9.2003 laakerin vaihtotyön yhteydessä sattunutta nestekaasuräjähdystä.

Tutkimusraportti

Työtapaturma Kemira Chemicals Oy:n Oulun tehtaalla 22.8.2003

Ylitarkastaja Leena Ahonen ja turvallisuusinsinööri Taimo Tihinen tutkivat Oulussa 22.8.2003 sattunutta onnettomuutta, jossa työntekijä sai päälleen kuumaa raskasta polttoöljyä säiliön puhdistuksen yhteydessä.

Tutkimusraportti

Työtapaturma Joutsenlammen kaivoksella Lapinlahdella 7.7.2003

Ylitarkastaja Pekka Heiskanen ja turvallisuusinsinööri Hannu Kononen tutkivat kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, joka sattui Joutsenlammen kaivoksella Lapinlahdella 7.7.2003.

Tutkimusraportti

Nestekaasuräjähdys omakotitalossa Ylistarossa 1.7.2003

Turvallisuusinsinööri Seppo Huttunen tutki Ylistarossa 1.7.2003 omakotitalon pannuhuoneessa sattunutta nestekaasuräjähdystä.

Tutkimusraportti

 

2002

Kloorivuoto Järvenpäässä 13.12.2002

Ylitarkastaja Erkki Teräsmaa tutki Järvenpäässä 13.12.2002 sattunutta kloorivuotoa.

Tutkimusraportti

Asuntovaunun tulipalo Vantaalla 30.10.2002

Turvallisuusinsinööri Seppo Huttunen tutki Vantaalla 30.10.2002 sattunutta asuntovaunun tulipaloa.

Tutkimusraportti

Häkämyrkytys Suomussalmella 12.10.2002

Turvallisuusinsinööri Seppo Huttunen tutki Suomussalmella kesäasuntona käytetyssä asuntovaunussa 12.10.2002 sattunutta häkämyrkytystä.

Tutkimusraportti

Räjähdysonnettomuus Kaipiaisissa 13.9.2002

Ylitarkastaja Anne-Mari Lähde ja tutkimusinsinööri Iina-Maria Oja tutkivat 13.9.2002 Latexia SB:n Kaipiaisten tehtaalla sattunutta akryylinitriilin varastosäiliön räjähdystä.

Tutkimusraportti

Räjähdetapaturma Turussa 8.5.2002

Ylitarkastaja Tor-Erik Ekberg ja turvallisuusinsinööri Mikko Ojala tutkivat 8.5.2002 Turussa sattunutta räjähdetapaturmaa.

Tutkimusraportti

Räjähdysonnettomuus Laukaassa 28.5.2002

Turvallisuusinsinööri Taimo Tihinen, yli-insinööri Erkki Reinikka (STM) ja ylitarkastaja Tor Erik Ekberg tutkivat Nexplo Vihtavuori Oy:n B-ruutituotannossa Laukaassa 28.5.2002 sattunutta, kuolemaan johtanutta räjähdysonnettomuutta.

Tutkimusraportti

Jakeluaseman bensiinisäiliön räjähdys Harjavallassa 15.5.2002

Turvallisuusinsinööri Osmo Säisä tutki 15.5.2002 Harjavallassa sattunutta jakeluaseman bensiinisäiliön räjähdystä.

Tutkimusraportti

Kloorivuoto tehtaalla Kirkniemessä 7.5.2002

Turvallisuusinsinöörit Hanna Kuivalainen ja Camilla Rapp tutkivat 7.5.2002 tapahtunutta kloorivuotoa M-Real Oyj:n Kirkniemen tehtaalla.

Tutkimusraportti

Räjähdysonnettomuus Kotkassa 17.1.2002

Ylitarkastaja Anne-Mari Lähde ja turvallisuusinsinööri Mirja Palmén tutkivat 17.1.2002 Kotkassa, Sunila Oy:n sellutehtaalla, sattunutta räjähdysonnettomuutta.

Tutkimusraportti

 

2001

Porvoossa jalostamolla sattunut öljyvuoto 31.12.2001

Ylitarkastaja Anne-Mari Lähde tutki Fortum Oil and Gas Oy:n Porvoon jalostamolla 31.12.2001 sattunutta öljyvuotoa.

Tutkimusraportti