Määräaikaistarkastuksen siirto

Painelaitteen määräaikaistarkastus voidaan siirtää vain silloin, kun painelaite on todettu turvalliseksi ja tarkastuslaitos on hyväksynyt siirron. Tarkastuksen siirrosta ei saa aiheutua mitään turvallisuusriskejä.

Määräaikaistarkastusten pisimmät sallitut välit on määritetty painelaitelaissa, ja ne riippuvat painelaitteen ominaisuuksista. Määräaikaistarkastusten suorittamiseen on mahdollista saada lisäaikaa, jonka avulla tarkastukset voidaan ajoittaa tuotannon kannalta parempaan ja turvallisempaan ajankohtaan.

Painelaitteen omistajan tai haltijan on pyydettävä tarkastuksen siirtoa tarkastuslaitokselta, joka päättää siitä arvionsa ja tekemiensä tarkastusten perusteella. Määräaikaistarkastuksen siirron voi tehdä ainoastaan sellaiselle painelaitteelle, jonka on todettu olevan turvallisuuden kannalta vaatimustenmukainen. Tarkastusta voi siirtää korkeintaan 13 kuukaudella. Siirrosta täytyy ilmoittaa Tukesille.

Mahdollisuus määräaikaistarkastusten siirtoon koskee käyttötarkastusta, sisäpuolista tarkastusta ja painekoetta. Tarkastusten siirto ei vaikuta seuraavien tarkastusten ajankohtaan. Määräaikaistarkastuksia saa siirtää vasta sen jälkeen, kun ensimmäinen sisäpuolinen tarkastus on tehty normaalin jaksotuksen mukaisesti.

Painelaitteen omistaja tai haltija on aina vastuussa laitteensa turvallisuudesta, eikä turvallisuus saa vaarantua tarkastusvälien pidentymisen vuoksi.

Mikäli tarkastuksia ei tehdä tarkastuslaitoksen myöntämänä jatkoaikana, siirtyy asia painelaitelain 108 § mukaisen poikkeuslupakäytännön piiriin. Tässä tapauksessa painelaitteen omistaja tai haltija on velvollinen hakemaan poikkeuslupaa Tukesilta ennen lisäajan päättymistä. Poikkeuslupa on harkinnanvarainen ja sille voidaan asettaa ehtoja. Mikäli poikkeuslupaa ei voida turvallisuussyistä myöntää, asetetaan painelaite käyttökieltoon odottamaan erääntyneiden tarkastusten tekoa.