Tekstiilien, nahkatuotteiden ja jalkineiden kemikaalit

Vaatteiden, muiden tekstiilien, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistusprosessin eri vaiheissa käytetään monia eri kemikaaleja. Kemikaaleja tarvitaan esimerkiksi kuitujen prosessoinnissa, varastoinnissa, värjäyksessä ja erilaisissa viimeistelykäsittelyissä. Tuotteessa voi olla useita eri osia kuten erilaisia kankaita, kuminauhoja, vetoketjuja, nappeja, neppareita ja muoviprinttejä. Osa käytetyistä kemikaaleista poistuu valmistusprosessin aikana, kun taas toisista voi jäädä jäämiä valmiiseen tuotteeseen. 

Kemikaaleja käytetään yleensä tarkoituksellisesti tiettyjen ominaisuuksien antamiseksi tuotteelle. Esimerkiksi biosidejä käytetään estämään homeen kasvu kengissä ja poistamaan hajuja. Väriaineita käytetään antamaan vaatteille tietynlainen väri. Vettä hylkiviä aineita käytetään tekemään ulkovaatteista käytännöllisempiä. Joskus kemikaaleja lisätään sen varmistamiseksi, että vaatteet eivät rypisty tai homehdu pitkien kuljetusten aikana. 

Osa tekstiilien valmistamisessa käytettävistä kemikaaleista voi olla haitallisia ihmisen terveydelle ja ympäristölle. Kemikaaleille voi altistua tekstiilien valmistamisen, käytön ja jätteiden käsittelyn yhteydessä. Ihmiset voivat altistua haitallisille aineille esimerkiksi ihokosketuksen kautta käyttäessään vaatetta. Tekstiileissä käytettävät kemikaalit voivat päästä ympäristöön esimerkiksi pesuvesien kautta. 

EU:n kemikaalilainsäädäntö rajoittaa monien terveydelle ja ympäristölle vaarallisten aineiden käyttöä ja markkinoille saattamista tekstiilituotteissa, nahkatuotteissa ja jalkineissa.  Useiden aineiden pitoisuuksia on rajoitettu esimerkiksi suoraan ihokontaktiin tarkoitetuissa tuotteissa.

Kemikaaleja, joiden käyttöä on rajoitettu ovat esimerkiksi: 

  • tekstiilien viimeistelyssä käytettävä formaldehydi, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita  
  • vetoketjujen ja muiden metalliosien nikkeli, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita 
  • nahkatuotteiden sisältämä kromi VI-yhdiste, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita 
  • t-paidan kuvioiden, muovikenkien ja laukkujen pehmeiden muoviosien ftalaatit, joista osa saattaa olla haitallisia lisääntymisterveydelle 
  • atsovärit ja tietyt muut värjäysaineet, jotka voivat olla haitallisia terveydelle   
  • tekstiilien viimeistelyssä käytettävät nonyylifenolietoksylaatit, jotka voivat pesuvesien kautta päätyä ympäristöön ja olla vesiympäristölle haitallisia  
  • veden- ja lianhylkivyyden saavuttamiseksi käytetyt per- ja polyfluoratut yhdisteet, kuten perfluorioktaanisulfonihappo (PFOS) ja perfluorioktaanihappo (PFOA) voivat olla sekä terveydelle että ympäristölle haitallisia 

Tekstiilien kierrätyksen ja jatkokäytön kannalta hankalimpia ovat kemikaalit, jotka tarkoitetusti jäävät valmiiseen tuotteeseen tietyn ominaisuuden saavuttamiseksi. Pysyvien, kertyvien ja haitallisten aineiden päätyminen kierrätettävään materiaaliin ja uusiin tuotteisiin aiheuttaa huolta myös turvallisen kiertotalouden näkökulmasta. Tällaisia yhdisteitä ovat esimerkiksi palonestoon käytetyt bromiyhdisteet sekä veden- ja lianhylkivyyden saavuttamiseksi käytetyt per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet. Osa aineista saattaa myös hankaloittaa tekstiilijätteen hyödyntämistä hankaloittamalla esimerkiksi kuitujen hajotukseen tarkoitettujen teknisten menetelmien käyttöä. 


Mitkä kemikaalit on rajoitettu tekstiilituotteissa, nahkatuotteissa ja jalkineissa?

Jos aineesta aiheutuu ihmisen terveydelle tai ympäristölle hallitsematon riski, voi Euroopan komissio esimerkiksi kieltää aineen käytön tai rajoittaa aineen valmistusta, käyttöä tai myyntiä sellaisenaan, seoksessa tai esineessä EU:ssa.   

EU:n REACH-asetuksen rajoitusmenettelyllä ja Tukholman sopimusta pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP-yhdisteet) EU:ssa toimeenpanevalla POP-asetuksella (EY) 2019/1021 rajoitetaan tai kielletään eräiden kemikaalien käyttöä tekstiilituotteissa, nahkatuotteissa ja jalkineissa. Asetuksia päivitetään tarvittaessa uusilla rajoituksilla. 

Useat rajoitukset koskevat yleisesti erilaisia esineitä. Rajoitukset voivat koskea myös vaatteita, muita tekstiilejä, nahkatuotteita ja jalkineita, vaikka niitä ei ole erikseen rajoituksessa mainittu. Tarkemmat tiedot rajoituksen sisällöistä löytyy REACH-asetuksen liitteestä XVII ja POP-asetuksen liitteestä I.

Esimerkkejä rajoitetuista aineista