Maakaasuputkiston liitokset

Ohje

Kuvaus: Tämä on maakaasuasetusta (VNa 551/2009) selventävä ohje, ja sen laadinnassa on hyödynnetty standardeja SFS-EN 15001-1, SFS-EN 13480 ja SFS-EN 1775. Maakaasuasetuksesta suoraan lainatut kohdat on esitetty kursiivilla. Ohjeessa käsitellään pääasiallisesti käyttöputkistojen tai niihin rinnastettavien putkistojen liitoksia. 
Julkaisupäivämäärä: 19.3.2024

Tekstissä käytetyt lyhenteet

  • DN putkiston nimellissuuruus (nominal diameter)
  • OP käyttöpaine (operating pressure)
  • PN paineluokka (nominal pressure)
  • PS suurin sallittu käyttöpaine, suunnittelupaine (design pressure, DP)

Yleiset vaatimukset

Putkiston liitoksia suunniteltaessa ja niiden soveltuvuutta arvioitaessa tulee huomioida mahdollinen kuumuus sekä tulipalo kohteessa, mistä voi seurata vahinkoa putkistolle. Suunnittelulla tulee minimoida vuotojen ja räjähdyksen mahdollisuus, sekä palon leviäminen. Nämä asiat voidaan saavuttaa valitsemalla materiaaleja, komponentteja ja liitoksia, jotka kestävät korkeita lämpötiloja.

Maakaasuputkien, biometaaniputkien, sekä (raaka)biokaasuputkien ja kaatopaikkakaasuputkien, joihin sovelletaan maakaasuasetusta, liittäminen toisiinsa sekä putken osiin on tehtävä niin, ettei liitoskohta heikennä putken mekaanista lujuutta tai korroosiosuojausta. Liitosten, mukaan lukien varusteiden liitokset, on oltava rakenteeltaan tiiviitä.

Maanpäällisten kaasuputkien liitokset tehdään pääasiassa hitsaten tai kupariputkien osalta kovajuottaen. Maanalaiset maakaasuputket on pääsääntöisesti liitettävä hitsaamalla, maanalaisissa putkistoissa ei sallita kierreliitoksia tai laippaliitoksia. Erikoisliittimien käyttö maanalaisissa putkistoissa ei ole sallittua. Jos kaasuputki asennetaan kellaritilaan, tulee putkiston liitokset varusteiden välttämättömiä liitäntöjä lukuun ottamatta, tehdä hitsaten tai kovajuottaen. 

Ensisijaiset liitostavat putkistomateriaaleittain:

  • teräkselle täysin hitsatut putkiliitokset
  • polyeteenille puskuhitsaus-/sähkömuhvihitsaus
  • kuparille kovajuotetut liitokset
  • apulaitteille/varusteille laippaliitokset ja kierreliitokset (enint. DN 50)

Rakennuksen sisäpuoliset käyttöputkistot asennetaan mahdollisimman paljon pinta-asennuksena. Käyttöputkistoa ei saa sijoittaa läpivientejä lukuun ottamatta ontelorakenteiden, savuhormien, ilmanvaihto- tai tuuletuskanavien sisälle eikä hissi- ja tavarankuljetuskuiluihin.

Maakaasuasetuksen luvussa 3 on kerrottu asentamista ja huoltoa koskevista vaatimuksista.

Putkistomateriaalit

Käyttöputkiston tulee olla joko terästä, kuparia tai muuta maakaasukäyttöön tarkoitettua materiaalia. Muusta kuin teräksestä valmistettuja putkia saa käyttää vain maanpäällisissä sisäasennuksissa käyttöpaineen ollessa enintään 200 mbar. 

Jakeluputkiston tulee olla joko muovia tai terästä. Muoviputkia saa käyttää maanalaisiin asennuksiin, vesistöjen alituksiin sekä rakennukseen tulevaan nousuputkeen pääsulkuventtiilin asti. Maanpäällisen jakeluputkiston on oltava terästä.

Muovi- ja teräsputken materiaalinvaihdos on toteutettava hitsattavalla muuntoliittimellä. Muuntoliitin suositellaan sijoitettavan maan alle. Muovi-teräs laippaliitosta ei sallita, koska ne ovat materiaalien erilaisen lämpölaajenemisen vuoksi erittäin vuotoalttiita.

Teräsputkien ja putken osien tulee olla tarkoitettu painelaitekäyttöön. Lähtökohtaisesti käyttöputkien ja putken osien seinämänpaksuuden tulee olla vähintään standardin SFS-EN 15001 osan 1 mukainen (Taulukko 1). Mikäli suunnittelussa poiketaan standardista SFS-EN 15001, seinämänpaksuus tulee laskea standardin EN 13480 mukaisesti. Kaikissa tapauksissa suositellaan käytettävän suunnittelukerrointa 0,45.

Kupariputkien tulee olla standardin SFS-EN 1057 mukaista putkilaatua R250. Seinämänpaksuuden tulee olla standardin SFS-EN 15001 osan 1 mukainen (Taulukko 2). 

Putkikoko DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80
Seinämän-paksuus, mm 2,6 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 3,2

Taulukko 1 SFS-EN 15001 osa 1: hiiliteräsputkien ja ruostumattomien teräsputkien minimiseinämänpaksuudet

Putkikoko Cu 12 ... Cu 22 Cu 28 ... Cu 42 Cu 54 ... Cu 88,9
Seinämänpaksuus, mm 1,0 1,5 2,0

Taulukko 2 SFS-EN  15001 osa 1: kupariputkien minimiseinämänpaksuudet

Putkiston osien ja varusteiden suunnittelupaine

Jakelu- ja käyttöputkiston suunnittelupaine tulee valita vähintään yhtä suureksi kuin suurin paine, jonka alaiseksi putki käyttöolosuhteissa joutuu. Teräksisten putkien ja putken osien (käyrä, haaroitus, palje, supistus, laippa) suunnittelupaineen tulee kuitenkin aina olla vähintään 10 bar. Putkiston varusteiden (venttiili, paineensäädin, suodatin, määrämittari jne.) suunnittelupaineena käytetään vähintään putkiston suurinta sallittua käyttöpainetta.

Mekaaniset liitokset

Maakaasukäyttöön tarkoitettujen ja kyseessä olevalle materiaalille soveltuvia erikoisliittimiä voidaan käyttää varusteiden, putken osien ja maakaasukäyttöön tarkoitettujen erikoisputkien liittämiseen. Jos varusteita liitetään kierreliitoksilla, saa putken nimellissuuruus olla enintään DN 50. Varusteiden liittämiseen voidaan käyttää laippaliitoksia.

Mekaaniset liitokset ovat liitoksia, joissa kaasutiiviys saavutetaan painamalla osat yhteen, joko tiivisteen kera tai ilman, ja joka voidaan avata ja koota uudestaan. Mekaanisia liitoksia ovat laippaliitos, kierreliitos ja puserrusliitos (leikkuurengasliitos). Myös puristusliitokset luokitellaan mekaanisiksi liitoksiksi, vaikka niitä ei voi avata ja koota uudelleen. Mekaanisten liitosten määrä putkistossa tulisi olla mahdollisimman vähäinen.

Taulukossa 3 on esitetty teräs- ja kupariputkistojen mekaanisten liitoksien käyttöä koskevat rajoitukset ja vaatimukset.

Erikoisliittimet

Maakaasuasennuksissa käytettäviksi soveltuvia erikoisliittimiä ovat mm. puserrus- ja puristusliitokset. Näitä liitoksia voidaan käyttää maakaasuputkistojen asennuksissa vain, kun putkikoot ovat pieniä ja putkisto voidaan sijoittaa avoimiin ja luokse päästäviin tiloihin. Erikoisliittimien määrä putkistossa tulisi olla mahdollisimman vähäinen.

Erikoisliittimillä tehtävän liitoksen suunnittelupaineen tulee olla putkiston suunnittelupaineen mukainen. Teräsputkistoissa suunnittelupaineen tulee olla vähintään 10 bar.

Erikoisliittimillä tulee olla tarkastuslaitoksen tai riippumattoman asiantuntijalaitoksen hyväksyntä maakaasukäyttöön. Hyväksynnässä tulee ilmoittaa käyttötarkoitus, materiaalit, soveltuvat putkikoot ja paine. Niiden asennuksessa tulee noudattaa niiden valmistajan ohjeita. Asennuksessa saa käyttää vain valmistajan hyväksymiä putkien osia, liitoskappaleita, tiivisteitä ja työkaluja.

Liitostyyppi
(englanniksi)
Putkiston enimmäissuuruus Putkiston materiaali Suunnittelupaine Muuta huomioitavaa

Puserrusliitos

(Compression joint)

DN 25

Cu 35

Teräs

Kupari

Teräs min. 10 bar Kupari min. putkiston suunnittelupaine Käyttöpaine kuparilla max. 200 mbar

Puristusliitos

(Pressed joint)

DN 25

Cu 54

Teräs

Kupari

Teräs min. 10 bar Kupari min. putkiston suunnittelupaine Käyttöpaine kuparilla max. 200 mbar

Laippaliitos

(Flange)

- Teräs Min. PN 10  

Kierreliitos

(Threaded joint)

DN 50

Cu 54

Teräs

Kupari

Teräs min. 10 bar Kupari min. putkiston suunnittelupaine Putkiston pituus max. 50 metriä Käyttöpaine kuparilla max. 200 mbar

Taulukko 3 Mekaaniset liitokset maakaasuputkistoissa, teräs- ja kupariputket

 

Puserrusliittimistä suositellaan käytettäväksi kaksoisleikkuurengasliittimiä (englanniksi twin ferrule).

Mekaanisten liitosten tiiveys tulee varmistaa säännöllisten tarkastusten yhteydessä. Jos liitoksia joudutaan avaamaan ja uudelleen suljettaessa liitoksen pitävyyden tai tiiveyden todetaan pettäneen, liitokset tulee uusia. Kun käytetään liitosmenetelmiä, joihin sisältyy tiiviste, tulee huomioida ennakoivasti tiivisteen kestoikä ja tiivisteiden kunnon säännöllinen seuranta. Kun tiivisteen kunto heikentyy, tiiviste tai liitos tulee uusia. 

Varusteiden liittäminen

Varusteiden laippaliitosten paineluokan tulee olla vähintään PN 10. Laippaliitoksen asennuksessa on käytettävä liitokselle määritettyä kiristysmomenttia ja kiristys tulee tehdä tasaisesti tiivisteen tiiviin asettumisen varmistamiseksi. Tiivisteen tulee olla sopiva maakaasulle ja laippaliitostyypille. 

Varusteita saa liittää kierreliitoksilla, kun putkiston nimellissuuruus on enintään DN 50. Kierreliitoksia voi käyttää enintään 50 metriä pitkässä putkistossa. Kartioliittimiä saa käyttää varusteiden liittämiseen kupariputkissa kokoon Cu 35 saakka ja teräsputkissa nimellissuuruuteen DN 25 asti.

Putkiston tiiveyden varmistaminen

Maakaasuputkiston lujuus ja tiiveys on aina todettava paine- ja tiiveyskokeessa. Jos maakaasuputkisto ei vaadi Tukesin rakentamislupaa, lujuuskokeen valvoo asennusliikkeen vastuuhenkilö. Tukesin rakentamisluvan vaatineille maakaasuputkistoille paine- ja tiiveyskokeen valvoo tarkastuslaitos osana käyttöönottotarkastusta.

Käyttöönottotarkastus tulee tehdä rakentamisen aikana siten, että maakaasuputkisto voidaan kaikilta osin tarkastaa. Putkiston tarkastus voidaan tehdä yhdellä kertaa tai useassa osassa. Tarkastukseen sisältyy painekoe, joka tehdään vedellä, ilmalla tai inerttikaasulla. Painekokeen saa tehdä kaasunpainekokeena yli 8 baarin putkistolle vain, jos olosuhteet ja koejärjestelyt ovat sellaiset, että kokeesta ei aiheudu vaaraa tarkastukseen osallistuville eikä ulkopuolisille.

Ennen käyttöönottoa jakelu- ja käyttöputkistolle on tehtävä lujuuskoe ja tiiviyskoe. Lujuuskoe tehdään painekokeena käyttäen joko ilmaa, inerttikaasua tai vettä. Lujuuskokeessa käytettävän koepaineen on oltava jakeluputkistolla vähintään 1,3 kertaa suurin sallittu käyttöpaine ja käyttöputkistolla vähintään 1,43 kertaa suurin sallittu käyttöpaine. Lujuuskokeesta voidaan jättää pois sellaiset varusteet, joiden paine on rajoitettu suurimpaan sallittuun käyttöpaineeseen. Lujuuskokeen valvoo joko tarkastuslaitos tai asennusliikkeen vastuuhenkilö. Lujuuskokeen järjestelyt tulee tehdä niin, ettei kokeesta aiheudu vaaraa tarkastukseen osallistuville eikä ulkopuolisille.

Tiiviyskoe tehdään maakaasulla ja käyttöpaineella. Tiiviyskokeessa on oltava mukana kaikki putkistoon kuuluvat osat ja varusteet.

Maakaasuputkiston tarkastus