Tukesin hyväksymät poikkeavat menettelyt

Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännössä on huomioitu eri kuljetusmuotojen erityispiirteet, ja kansainvälisistä sopimuksista tulevat tekniset määräykset päivittyvät säädöllisesti noin 2 vuoden välein. Siitä huolimatta lainsäädäntö ei aina pysy tekniikan kehityksen vauhdissa mukana tai kansainvälisessä lainsäädännössä on annettu sopimusmaiden toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus määrätä omia teknisiä vaatimuksia. Tällaisten poikkeuksien varalle Tukesille on lainsäädännössä annettu toimivalta hyväksyä mm. poikkeuslupia, teknisiä koodeja ja kuljetusehtoja sekä Traficomin VAK-määräyksen mukaisia lisävaatimuksia. Alla kerrotaan tarkemmin Tukesin toimivallasta ja sen nojalla annetuista päätöksistä.

VAK-säiliöiden tiiviys- ja painekokeissa käytettävät koeväliaineet

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden nestepaine- ja tiiviyskokeet on tehtävä säiliön tarkastusten yhteydessä ja niissä pitää käyttää koeväliaineena ensisijaisesti vettä. Syövyttäviä ja myrkyllisiä aineita ei saa käyttää.  Myös kaasun käyttö on turvallisuusriski.  Koeväliaineen on sovittava yhteen säiliön materiaalin ja säiliössä kuljetettavan aineen kanssa. Koeväliaine ei saa aiheuttaa vaaraa tarkastajalle tai läheisyydessä oleville henkilöille. Kustannussyyt eivät ole peruste väliaineen vaihtamiselle.

VAK-säiliöiden nestepaine- ja tiiviyskoe pitää tehdä säiliön väli- ja määräaikaistarkastuksen yhteydessä Traficomin VAK-määräyksen mukaisesti. Säiliö on ponnistettava paineella, joka on vähintään yhtä suuri kuin suurin sallittu käyttöpaine. Määräyksen mukaan vaarallisten aineiden metalliset kuljetussäiliöt on testattava, tarkastettava ja merkittävä VAK:n viitestandardin EN 12972 mukaisesti.

Kuljetussäiliöiden nestepainekokeessa ja tiiviyskokeessa on käytettävä koeväliaineena pääasiallisesti vettä. Syövyttäviä tai myrkyllisiä aineita ei kokeessa saa käyttää. Muita väliaineita voidaan käyttää vain tarkastajan suostumuksella ja erityistilanteessa, jos se on perusteltua kuljetettavan aineen ominaisuuksista tai aineen käytön turvallisuudesta johtuen. Silloinkin väliaineen on sovittava yhteen säiliön materiaalin ja säiliössä kuljetettavan aineen kanssa, eikä se saa missään tilanteessa aiheuttaa vaaraa tarkastajille tai muille läheisyydessä oleville henkilöille. Erityisesti silloin, kun koeväliaineena käytetään kaasua, on kiinnitettävä huomiota standardin EN 12972 liitteen C mukaisiin varotoimenpiteisiin.

Painekokeen tekeminen kaasulla on aina turvallisuusriski ja sitä tulee välttää. Jos perustellusta syystä päädytään tekemän tiiviyskoe muulla kuin vedellä, tulee siitä informoida mahdollisimman nopeasti toisia tarkastuslaitoksia sekä Tukesia (sähköpostitse kirjaamo at tukes.fi). Ilmoituksessa perustellaan miksi ratkaisuun on päädytty. Tukes julkaisee koeväliaineet alla olevassa luettelossa. Tällä menettelyllä taataan tasa-arvoiset tarkastusmenettelyt kaikille toimijoille.

Polttonesteen käyttö polttonesteen kuljetussäiliöiden määräaikais- ja tiiviystarkastuksen väliaineena ei ole sallittua, koska VAK-määräysten mukaan korvaavan koeväliaineen leimahduspisteen on oltava yli 61° C ja tämä vaatimus ei polttoöljyn ja dieselin kohdalla täyty.

Luettelo vakiintuneista poikkeavista väliaineista

Näiden väliaineiden käyttämisestä ei tarvitse informoida erikseen.

Aine Koeväliaine
lentopetroli lentopetroli
nestekaasu typpi, varusteiden toiminta
  nestekaasu (kuljetettava aine), tiiveyskoe
bitumisäiliöt kuuma bitumi
butadieeni typpi

Tukesin hyväksymät standardit

Traficomin VAK-määräyksessä on säiliöiden rakennetta, varusteita, tyyppihyväksyntää, tarkastusta, testausta ja merkintää koskeva standardiluettelo. Luettelo sisältää ns. viitestandardit, joita pitää käyttää säiliöiden suunnittelussa, valmistuksessa ja testauksessa.

Tukes voi hyväksyä käyttöön standardin, joka on jo hyväksytty viitestandardiksi tuleviin kansainvälisiin ADR/RID-määräyksiin.

Tukesin hyväksymät standardit

Standardi Otsikko Sovellettavat kohdat Soveltaminen Latauslinkki

 

 

 

 

 

Tekniset koodit

Traficomin VAK-määräyksen mukaan Tukesilla on oikeus tunnustaa teknisiä koodeja, joilla saavutetaan sama turvallisuustaso, ottaen huomioon tieteen ja tekniikan kehitys

  • kun viitestandardia ei ole määräyksen standardiluettelossa tai
  • kun kyse on tietyistä erityistapauksista, joita ei ole mainittu standardiluettelon viitestandardissa.

Säiliöiden on kuitenkin oltava vähintään Traficomin määräyksen kohdan 6.8.2 vähimmäisvaatimusten mukaisia.

Tukesin hyväksymät tekniset koodit

Luvan numero Hakija Päivämäärä Voimassaolo Käyttötarkoitus Latauslinkki
           

Poikkeusluvat

Tukes voi antaa luvan poiketa laissa annetuista säännöksistä ja määräyksistä. Lupaa voi hakea yksittäistapauksessa pakkausten ja säiliöiden kuljetukseen. Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden kuljetukseen poikkeuslupa tulee hakea Säteilyturvakeskukselta (STUK). Tukes myöntää poikkeusluvan turvallisuuden kannalta tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla. Tukes voi myöntää poikkeuksia vain, jos poikkeamiseen on erityinen pakottava tarve tai jos säännösten tai määräysten noudattaminen aiheuttaa huomattavaa haittaa. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että vaadittava turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin. Huom. Poikkeusluvat ovat kansallisia eli voimassa Suomessa suoritettavissa kuljetuksissa ellei muuta mainita.

Tukesin hyväksymät poikkeusluvat

Luvan numero Hakija Päivämäärä Voimassaolo Käyttötarkoitus Latauslinkki
Tukes 4266/08.01/2023 Finncont Oy 22.8.2023 1.10.2028 Poikkeuslupa rakennetyypin EESF01FIT, EESF10FIT, EESF21FIT ja EESF23FIT IBC-pakkausten 7,5 vuoden käyttöiälle

Päätös Tukes 4266/08.01/2023
Päätöksen liitteet 2-5: YK-tyyppihyväksyntätodistukset EESF01FITEESF10FITEESF21FIT ja EESF23FIT (huom. linkit vievät sertifikaattihaku.fi -sivustolle)

Tukes 3767/08.01/2023 Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan keskus / Infrapalvelut

21.8.2023

1.5.2025 Poikkeuslupa lumensulatuslaitteen Trecan PD-80 polttoainesäiliölle 3767/08.01/2023

Päätös Tukes 3767/08.01/2023
Liite 2 (laitteen kuvat)

Tukes 4283/08.01/2023 Finncont Oy (valmistaja), Ramirent Oyj (omistaja) 20.6.2023 31.12.2024 Poikkeuslupa 4283/08.01/2023 rakennetyypin VTT10FIT IBC-pakkauksella 
toteutettavalle käyttöikäpilottikokeelle 
Päätös Tukes 4283/08.01/2023
Tukes 5906/08.01/2023 Yara Suomi Oy 20.6.2023 30.6.2026 Poikkeuslupa 5906/08.01/2023 75 % typpihapon kuljettamiseen IBC-pakkauksessa Päätös Tukes  5906/08.01/2023
Tukes 406/08.01/2023        Kemira Chemicals Oy   31.3.2023 1.6.2025 Poikkeuslupa prosessin välituotteen UN3099 kuljettamiseen Päätös Tukes
406/08.01/2023
Tukes 12283/08.01/2022   Yara Suomi Oy 13.3.2023 31.12.2026 Poikkeuslupa säiliövaunuille 12283/08.01/2022   -
Tukes 4883/08.01/2022

TINA SAMMI Oy, Nestekaasuala

6.3.2023 1.1.2033 Päätös 15 vuoden määräaikaistarkastusvälin hyväksymisestä kansallisille nestekaasupulloille Päätös Tukes 4883/08.01/2022
Tukes 11964/08.01/2022 Höyrytys Oy 27.12.2022 1.1.2028 Poikkeuslupa höyrytysajoneuvojen polttoöljysäiliölle 11964/08.01/2022 Päätös Tukes 11964/08.01/2022
Tukes 1147/08.01/2022 VR-Yhtymä Oy 28.2.2022 1.3.2027 Poikkeuslupa nestekaasuvaunujen säiliöille 1147/08.01/2022 Päätös Tukes 1147/08.01/2022 
Tukes 9644/08.01/2021 Oy Forcit Ab 29.4.2022 31.5.2027 Poikkeuslupa panostusajoneuvolle (MEMU) 9644/08.01/2021  -

6787/08.01/2019

Finncont Oy (valmistaja), Ramirent Oyj (omistaja)

18.10.2019

1.11.2022

(31.12.2024 )

Poikkeuslupa rakennetyypin VTT10FIT IBC-pakkauksella toteutettavalle käyttöikäpilottikokeelle. Kohteet 001-050.

(Jatkolupa myönnetty 20.6.2023 päätöksellä Tukes 4283/08.01/2023)

Päätös 6787/08.02/2019
Liite 3 (päätöksen tiivistelmä)
UN-hyväksyntä

Hyväksytyt kuljetusehdot

Tukes on lain vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) 6 §:n mukainen toimivaltainen viranomainen, jolla on oikeus hyväksyä Traficomin VAK-määräyksessä määrättyjä kuljetusehtoja. Tukesilla on mm. toimivalta määrätä kuljetusehdot sellaisille kennoille ja akuille, jotka voivat tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa purkautua nopeasti, reagoida vaarallisesti, leimahtaa tai tuottaa vaarallisissa määrin lämpöä tai myrkyllisiä, syövyttäviä tai palavia kaasuja tai höyryjä. Edellä mainittujen vahingoittuneiden tai puutteellisten akkujen kuljettaminen ilman Tukesin määräämiä kuljetusehtoja ei ole sallittua.

Tukesin hyväksymät kuljetusehdot

Luvan numero Hakija Päivämäärä Voimassaolo Käyttötarkoitus Latauslinkki
           

Hyväksytyt koemenetelmät

Tukes on lain vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) 6 §:n mukainen toimivaltainen viranomainen, jolla on oikeus hyväksyä Traficomin VAK-määräyksessä, joillekin vaarallisille aineille ja niiden pakkauksille tai säiliöille erityismääräyksessä edellytettyjä koemenetelmiä.  

Tukesin hyväksymät koemenetelmät

Luvan numero Hakija Päivämäärä Voimassaolo Käyttötarkoitus Latauslinkki

7009/08.01/2020

LST-Säiliöt Oy

14.10.2020

31.10.2030

Tukesin hyväksyntä VAK/ADR-erityismääräyksen TU39 mukaiseksi menetelmäksi.

Vaarallinen aine: UN3375

Menetelmä: ”Full-scale Fire Test of ANE Matrix in Aluminium and Stainless Steel Tanks” (Kuosanen 2007)

Päätös 7009/08.01/2020

 

VAK-erillissopimukset

ADR- ja RID-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja erillissopimuksia saa noudattaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa niiden maiden välillä, jotka ovat allekirjoittaneet kyseisen sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kuljetuksissa Suomessa. Traficom tiedottaa sopimusten allekirjoittamisesta omilla VAK-ajankohtaissivuillaan ja sopimusten tietosivuilla:

ADR-erillissopimukset

RID-erillissopimukset