Tukesin hyväksymät poikkeavat menettelyt

Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännössä on huomioitu eri kuljetusmuotojen erityispiirteet, ja kansainvälisistä sopimuksista tulevat tekniset määräykset päivittyvät säädöllisesti noin 2 vuoden välein. Siitä huolimatta lainsäädäntö ei aina pysy tekniikan kehityksen vauhdissa mukana tai kansainvälisessä lainsäädännössä on annettu sopimusmaiden toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus määrätä omia teknisiä vaatimuksia. Tällaisten poikkeuksien varalle Tukesille on lainsäädännössä annettu toimivalta hyväksyä mm. poikkeuslupia, teknisiä koodeja ja kuljetusehtoja sekä Trafin VAK-määräyksen mukaisia lisävaatimuksia. Alla kerrotaan tarkemmin Tukesin toimivallasta ja sen nojalla annetuista päätöksistä.

VAK-säiliöiden tiiviys- ja painekokeissa käytettävät koeväliaineet

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden nestepaine- ja tiiviyskokeet on tehtävä säiliön tarkastusten yhteydessä ja niissä pitää käyttää koeväliaineena ensisijaisesti vettä. Syövyttäviä ja myrkyllisiä aineita ei saa käyttää.  Myös kaasun käyttö on turvallisuusriski.  Koeväliaineen on sovittava yhteen säiliön materiaalin ja säiliössä kuljetettavan aineen kanssa. Koeväliaine ei saa aiheuttaa vaaraa tarkastajalle tai läheisyydessä oleville henkilöille. Kustannussyyt eivät ole peruste väliaineen vaihtamiselle.

VAK-säiliöiden nestepaine- ja tiiviyskoe pitää tehdä säiliön väli- ja määräaikaistarkastuksen yhteydessä Trafin VAK-määräyksen mukaisesti. Säiliö on ponnistettava paineella, joka on vähintään yhtä suuri kuin suurin sallittu käyttöpaine. Asetuksen mukaan vaarallisten aineiden metalliset kuljetussäiliöt on testattava, tarkastettava ja merkittävä VAK:n viitestandardin EN 12972 mukaisesti.

Kuljetussäiliöiden nestepainekokeessa ja tiiviyskokeessa on käytettävä koeväliaineena pääasiallisesti vettä. Syövyttäviä tai myrkyllisiä aineita ei kokeessa saa käyttää. Muita väliaineita voidaan käyttää vain tarkastajan suostumuksella ja erityistilanteessa, jos se on perusteltua kuljetettavan aineen ominaisuuksista tai aineen käytön turvallisuudesta johtuen. Silloinkin väliaineen on sovittava yhteen säiliön materiaalin ja säiliössä kuljetettavan aineen kanssa, eikä se saa missään tilanteessa aiheuttaa vaaraa tarkastajille tai muille läheisyydessä oleville henkilöille. Erityisesti silloin, kun koeväliaineena käytetään kaasua, on kiinnitettävä huomiota standardin EN 12972 liitteen C mukaisiin varotoimenpiteisiin.

Painekokeen tekeminen kaasulla on aina turvallisuusriski ja sitä tulee välttää. Jos perustellusta syystä päädytään tekemän tiiviyskoe muulla kuin vedellä, tulee siitä informoida mahdollisimman nopeasti toista tarkastuslaitosta sekä Tukesia. Tällä menettelyllä taataan tasa-arvoiset tarkastusmenettelyt kaikille toimijoille.

Polttonesteen käyttö polttonesteen kuljetussäiliöiden määräaikais- ja tiiviystarkastuksen väliaineena ei ole sallittua, koska VAK-määräysten mukaan korvaavan koeväliaineen leimahduspisteen on oltava yli 61° C ja tämä vaatimus ei polttoöljyn ja dieselin kohdalla täyty.

Luettelo vakiintuneista poikkeavista väliaineista

Aine Koeväliaine
   
   
   
   
   

Näiden väliaineiden käyttämisestä ei tarvitse informoida erikseen.

Tukesin hyväksymät standardit

Trafin VAK-määräyksessä on säiliöiden rakennetta, varusteita, tyyppihyväksyntää, tarkastusta, testausta ja merkintää koskeva standardiluettelo. Luettelo sisältää ns. viitestandardit, joita pitää käyttää säiliöiden suunnittelussa, valmistuksessa ja testauksessa.

Tukes voi hyväksyä käyttöön standardin, joka on jo hyväksytty viitestandardiksi tuleviin kansainvälisiin ADR-määräyksiin.

Tukesin hyväksymät standardit

Standardi Asiakirjan otsikko Sovellettavat kohdat Soveltaminen  
         

Tekniset koodit

Trafin VAK-määräyksen mukaan Tukesilla on oikeus tunnustaa teknisiä koodeja, joilla saavutetaan sama turvallisuustaso, ottaen huomioon tieteen ja tekniikan kehitys

  • kun viitestandardia ei ole määräyksen standardiluettelossa tai
  • kun kyse on tietyistä erityistapauksista, joita ei ole mainittu standardiluettelon viitestandardissa.

Säiliöiden on kuitenkin oltava vähintään Trafin määräyksen kohdan 6.8.2 vähimmäisvaatimusten mukaisia.

Tukesin hyväksymät tekniset koodit

Luvan numero Hakija Päivämäärä Voimassaolo Käyttötarkoitus Latauslinkki
           

Poikkeusluvat

Tukes voi antaa luvan poiketa laissa annetuista säännöksistä ja määräyksistä. Lupaa voi hakea yksittäistapauksessa pakkausten ja säiliöiden kuljetukseen. Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden kuljetukseen poikkeuslupa tulee hakea Säteilyturvakeskukselta (STUK). Tukes myöntää poikkeusluvan turvallisuuden kannalta tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla. Tukes voi myöntää poikkeuksia vain, jos poikkeamiseen on erityinen pakottava tarve tai jos säännösten tai määräysten noudattaminen aiheuttaa huomattavaa haittaa. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että vaadittava turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin.

Tukesin hyväksymät poikkeusluvat

Luvan numero Hakija Päivämäärä Voimassaolo Käyttötarkoitus Latauslinkki
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Hyväksytyt kuljetusehdot

Tukes on lain vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) 6 §:n ja 23 a §:n mukainen toimivaltainen viranomainen, jolla on oikeus hyväksyä Trafin VAK-määräyksessä määrättyjä kuljetusehtoja. Tukesilla on mm. toimivalta määrätä kuljetusehdot sellaisille kennoille ja akuille, jotka voivat tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa purkautua nopeasti, reagoida vaarallisesti, leimahtaa tai tuottaa vaarallisissa määrin lämpöä tai myrkyllisiä, syövyttäviä tai palavia kaasuja tai höyryjä. Edellä mainittujen vahingoittuneiden tai puutteellisten akkujen kuljettaminen ilman Tukesin määräämiä kuljetusehtoja ei ole sallittua.

Tukesin hyväksymät kuljetusehdot

Luvan numero Hakija Päivämäärä Voimassaolo Käyttötarkoitus Latauslinkki