Sähköpalot ja -tapaturmat

 

Mikä on sähköpalo?

 • Sähköpaloksi luokitellaan palo, jossa palon syttymisen aiheuttanut energialähde on ollut sähkö.
 • Sähköpalot voivat aiheutua
  • sähkölaitteiden tai -laitteistojen vioista
  • sähkölaitteiden tai -asennusten väärästä tai huolimattomasta käytöstä
  • kunnossapidon puutteista
 • Sähköpalokuolema on kuolema, joka on aiheutunut sähköpaloksi katsottavasta tapahtumasta suoranaisesti johtuneista vammoista tai myrkytyksestä ja jossa kuolema on seurannut 30 päivän kuluessa.
 • Tulipalo- ja sähköpalolukumäärien osalta pääasiallinen tietolähde on pelastuslaitosten Pronto-rekisteri.

Sähköpalot ja palokuolemat

Tulipalot 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sähköpalot (rakennuspalot) 524 502 490 549 507 523 477 455 503 461
Sähköpalokuolemat 11 24 16 21 8 11 11 10 11 8
Kaikki palokuolemat 52 86 70 82 61 53 48 44 51 49

Sähkön aiheuttamia rakennuspaloja ja rakennuspalovaaroja kirjataan pelastuslaitosten Pronto-rekisteriin vuosittain yli 2000. Nämä ovat tapauksia, joissa pelastuslaitos on kutsuttu paikalle. 

 • Rakennuspalo on tulipalo, joka on levinnyt alkuperäisestä syttymispisteestä rakennuksen rakenteisiin. 
 • Rakennuspalovaarat eivät ole nykyään enää mukana yllä olevassa taulukossa, koska niiden todellista lukumäärää ei tiedetä. Moni pystyy sammuttamaan uhkaavan palonalun itse, ilman pelastuslaitoksen apua. Tällaiset tapaukset eivät näy tilastoissa eikä niiden todellista lukumäärää pystytä selvittämään. Myöskään siitä ei ole tietoa, kuinka moni rakennuspalovaaroista (esim. sisuksistaan syttynyt kodin sähkölaite tai sähkökeskus) olisi levinnyt rakennuspaloksi ilman pelastusviranomaisen väliintuloa.

Sähköpalojen uhrit

 • Sähköpalojen uhrit ovat usein iäkkäämpiä ihmisiä, tai henkilöitä, joilla on alentunut toimintakyky. Asiaan vaikuttaa todennäköisesti mm. ikääntymiseen liittyvä havaintokyvyn, ymmärryksen ja liikuntakyvyn aleneminen.

Mikä on sähkötapaturma?

 • Sähkötapaturmilla tarkoitetaan sähköiskuja sekä niitä valokaarionnettomuuksia, joissa valokaari on aiheuttanut loukkaantumisen
  • Myös sähköiskun tai valokaaren seurauksena olleen putoamisen aiheuttama loukkaantuminen on luokiteltu sähkötapaturmaksi
 • Sähköturvallisuuslain mukaan poliisilla, pelastus-ja työsuojeluviranomaisella sekä verkonhaltijalla on velvollisuus ilmoittaa Tukesille vakavista sähkötapaturmista.
  • Kaikki em. tahojen henkilöstössä eivät kuitenkaan välttämättä ole tietoisia ilmoitusvelvollisuudesta, joten kaikki sähkötapaturmat eivät tule Tukesin tietoon.
 • Tukes saa parhaiten tietoja vakavista tai työelämässä sattuneista sähkötapaturmista. Lievemmät ja etenkin vapaa-ajalla sattuneet sähkötapaturmat jäävät usein ilmoittamatta.
 • Vaaratilanteeksi on kirjattu ne tapahtumat/tilanteet, joissa olisi voinut sattua henkilövahinko.

Sähkötapaturmien määrä

Tietolähde/rajaus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

VARO-rekisteri (kaikki)

95 82 115 89 118 122 144 135 154
VARO-rekisteri (sähköalan ammattilaiset) 37 32 47 37 55 55 67 68 85

TVK:n rekisteri, sähköiskut (kaikki)

582 600 607 798 785 831 914 676 778*
TVK:n rekisteri, sähköiskut (sähköalan ammattilaiset**) 144 164 150 - - - - - -

TVK:n rekisteri, sähköiskut

(sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat***)

- - - 163 171 188 224 168 185*

Edellä oleva taulukko esittää sattuneiden sähkötapaturmien määrät sekä Tukesin ylläpitämän VARO-rekisterin että Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) rekisterin tietojen pohjalta.

 • TVK:n ylläpitämästä rekisteristä on haettu työtapaturmat, joissa vahingoittumistapana on ollut sähköisku. Esitetty lukumäärä ei näin ollen sisällä valokaaresta johtuvia työtapaturmia (rekisterissä kategoria ”valokaari, salama”), joita TVK:n rekisteriin kirjataan vuosittain 120-260 kappaletta, ja joista suurin osa liittyy hitsaukseen. Vertailun vuoksi, Tukesille ilmoitetaan vuosittain noin 10 sähkötapaturmaa, joissa loukkaantuminen on johtunut sähkölaitteistossa syntyneestä valokaaresta.
 • TVK:n luvut eivät sisällä vapaa-ajalla sattuneita sähkötapaturmia. Myös Tukesille ilmoitetaan vuosittain vain muutamia vapaa-ajan sähkötapaturmia.

TVK:n tapaturma-lukumäärät kuvaavat paremmin sähkötapaturmien kokonaismäärää työelämässä, mutta Tukesin saama yksittäisiin tapauksiin liittyvä tieto on sisällöltään tarkempaa. Tukes julkaisee yksittäisiin tapauksiin liittyvää tapaturmatietoa VARO-rekisterissä. Näiden kahden eri tietokannan sisältämää sähkötapaturma-aineistoa on vertailtu Tampereen teknillisen yliopiston vuonna 2007 julkaisemassa tutkimuksessa.

Sähkötapaturmista yleisesti

 • Sekä sähköalan ammattilaisten että maallikoiden osalta lähes kaikki Tukesin tietoon tulevat sähkötapaturmat sattuvat alle 1kV:n kojeistossa tai laitteella.
 • Näiden lisäksi sähköalan ammattilaisilla sattuu vuosittain muutamia suurjännitetöihin liittyviä sähkötapaturmia.
 • Maallikoiden suurjännite-sähkötapaturmat liittyvät yleensä luvattomaan toimintaan: junan katolle kiipeämiseen tai esim. muuntamoon murtautumiseen. Nämä sähkötapaturmat ovat lähes poikkeuksetta seurauksiltaan erittäin vakavia/pysyviä vammoja aiheuttavia, ja usein kohtalokkaita.
 • Lähes kaikki sähkötapaturmat tapahtuvat vaihtojännitteellä. Tasajännitteeseen liittyviä sähkötapaturmia tulee Tukesin tietoon noin yksi/vuosi. Tapaturma liittyy yleensä akun tai kondensaattorin käsittelyyn.
 • Lähes kaikki Tukesin tietoon tulleet sähkötapaturmat ovat sähköiskuja; Tukesille ilmoitetaan vuosittain noin 10 valokaaritapaturmaa.

Sähköiskutapaturmien seuraukset

Vakavuus (poissaolo töistä) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

0-3 päivää

524 546 563 576 768 761 808 888 662 *

4-30 päivää

38 26 26 20 23 18 18 19 10 *

31-90 päivää

5 <5 6 7 <5 <5 <5 7 <5 *

>91 päivää

<5 7 5 <5 <5 <5 <5 0 0 *
kuollut 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1
TVK:n rekisteri (kaikki) 571 582 600 607 798 785 831 914 676 778*
joista sähköalan ammattilaisia (Ammattiluokka 741) - - - - 163 171 188 224 168 185*

 

*Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) tieto alustava tai ei vielä saatavilla. Työtapaturmatilasto. Tiedot haettu 15.8.2022.

**Vahingoittumistapa: sähköisku; Ammattiluokka: sähkö- ja puhelinasentajat, sähkökoneenasentajat, elektroniikka-asentajat, linja-asentajat, sähkökojeiden kokoajat, muu sähkötyö

***Vahingoittumistapa: sähköisku; Ammattiluokka 741: Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat (sis. ammattiluokat 7411 Rakennussähköasentajat, 7412 Muut sähköasentajat, 7413 Linja-asentajat ja -korjaajat)