Sähkötapaturmat

 • Tukesin tietoon tulee vuosittain noin 150 sähkötapaturmaa, joissa noin puolet tapahtuu sähköalan ammattilaisille. Sähkötapaturmilla tarkoitetaan sähköiskuja sekä niitä valokaarionnettomuuksia, joissa valokaari on aiheuttanut loukkaantumisen. Myös sähköiskun tai valokaaren seurauksena olleen putoamisen aiheuttama loukkaantuminen luokitellaan sähkötapaturmaksi. 
 • Lisäksi Tukesille ilmoitetaan tätäkin suurempi määrä vaaratilanteita, jotka olisivat voineet johtaa loukkaantumiseen.
 • Sähköturvallisuuslain mukaan poliisilla, pelastus-ja työsuojeluviranomaisella sekä jakeluverkon verkonhaltijalla (verkkoyhtiöillä) on velvollisuus ilmoittaa Tukesille vakavista sähkötapaturmista. Myös kuka tahansa muu voi ilmoittaa sähkötapaturmasta Tukesille ja Tukes saakin vuosittain merkittävästi ilmoituksia myös muilta kuin em. tahoilta. Kaikki sähkötapaturmat eivät kuitenkaan tule Tukesin tietoon, sillä esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi kaikki eivät ole aina tietoisia ilmoitusvelvollisuudesta.
 • Kaikki Tukesiin tulevat sähkötapaturmailmoitukset luetaan ja osa niistä johtaa valvontatoimenpiteisiin, kuten selvityspyyntöön tai tarkastuskäyntiin. Tapaturmailmoitusten kautta Tukesilla on hyvä käsitys 'kentän riskeistä' ja niistä saadun tiedon avulla Tukes pystyy suuntamaan valvontaa ja viestintää riskiperusteisesti kohdetyyppeihin, joissa tunnistetaan olevan enemmän sähköturvallisuuspuutteita tai merkittävämpiä tapaturmariskejä. 
 • Tukes saa parhaiten tietoja vakavista tai työelämässä sattuneista sähkötapaturmista. Lievemmät ja etenkin vapaa-ajalla sattuneet sähkötapaturmat jäävät usein ilmoittamatta.

Sähkötapaturmista yleisesti

 • Sekä sähköalan ammattilaisten että maallikoiden osalta lähes kaikki Tukesin tietoon tulevat sähkötapaturmat sattuvat alle 1kV:n kojeistossa tai laitteella.
 • Näiden lisäksi sähköalan ammattilaisilla sattuu vuosittain muutamia suurjännitetöihin liittyviä sähkötapaturmia.
 • Maallikoiden suurjännite-sähkötapaturmat liittyvät yleensä luvattomaan toimintaan: junan katolle kiipeämiseen tai esim. muuntamoon murtautumiseen. Nämä sähkötapaturmat ovat lähes poikkeuksetta seurauksiltaan erittäin vakavia/pysyviä vammoja aiheuttavia, ja usein kohtalokkaita.
 • Lähes kaikki sähkötapaturmat tapahtuvat vaihtojännitteellä. Tasajännitteeseen liittyviä sähkötapaturmia tulee Tukesin tietoon noin yksi/vuosi. Tapaturma liittyy yleensä akun tai kondensaattorin käsittelyyn.
 • Lähes kaikki Tukesin tietoon tulleet sähkötapaturmat ovat sähköiskuja; Tukesille ilmoitetaan vuosittain noin 10 valokaaritapaturmaa.

Vakuutusyhtiöille ilmoitetut työtapaturmat

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) kerää ja julkaisee tietoa Suomessa sattuneista työtapaturmista. TVK:n tilastojen mukaan Suomessa sattuu vuosittain noin 600-900 sähköiskutyötapaturmaa, joista

 • Suurin osa johtaa 0-3 päivän poissaoloon työstä.
 • Yli 3 päivän poissaoloon johtavia sähköiskutapaturmia on vuosittain noin 20
 • Yli 30 päivän poissaoloon keskimäärin alle 10 kappaletta vuodessa.
 • Suomessa kuolee sähköisku-työtapaturman seurauksena vuosittain 0-2 henkilöä.

Sähköiskutapaturmista noin 20-25% tapahtuu sähköalan ammattilaisille (ammattiluokka 741).

TVK:n tapaturma-lukumäärät kuvaavat paremmin sähkötapaturmien kokonaismäärää työelämässä, mutta Tukesin saama yksittäisiin tapauksiin liittyvä tieto on sisällöltään tarkempaa. Tukesin ja TVK:n sähkötapaturma-aineistoja on vertailtu Tampereen teknillisen yliopiston vuonna 2007 julkaisemassa tutkimuksessa.