Vastuullisuus

Olemme turvallisuusviranomainen, ja vastuullisuuden edistäminen on toimintamme ytimessä. Rakennamme aktiivisesti turvallisempaa, vastuullisempaa sekä vakaampaa yhteiskuntaa ja ympäristöä. Tämän lisäksi vahvistamme toimintamme kädenjälkeä muun muassa edistämällä kestävää kehitystä, panostamalla henkilöstömme hyvinvointiin sekä kiinnittämällä huomiota toimintamme läpinäkyvyyteen ja osaltamme sujuvaan yhteistyöhön.

Tukesin vastuullisuustyön perustana ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joista olemme johtaneet omaa vastuullisuustyötämme ohjaavat suuntaviivat. Vastuullisuus on mukana työssämme vuoden ympäri, ja kestävän kehityksen osa-alueet huomioidaan jokaisessa yksikössämme. Arvioimme toiminnastamme aiheutuvaa jalanjälkeä ja teemme aktiivisesti töitä sen pienentämiseksi sekä kädenjälkemme vahvistamiseksi.

Kuvituksessa Tukesin kestävän kehityksen tavoitteet, avattu tekstissä.
Tukesin omat kestävän kehityksen tavoitteet

 

Tukesin toiminnan kannalta olennaiset kestävän kehityksen tavoitteet ovat työympäristön turvallisuus ja henkilöstön hyvinvointi, luotettava ja turvallinen infrastruktuuri sekä innovointi, luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö, ympäristön kannalta kestävä kemikaalien ja jätteiden käsittely, ilmastopäästöjen vähentäminen, läpinäkyvyys ja luotettavuus sekä yhteistyö ja vuorovaikutus.

Yhdessä ammattitaidolla

Hyvinvoivat ja ammattitaitoiset tukeslaiset ovat toimintamme perusta. Seuraamme henkilöstömme työhyvinvointia vuosittaisilla henkilöstökyselyillä, joiden perusteella kehitämme Tukesista entistä parempaa työpaikkaa. 

Edistämme työhyvinvointia muun muassa: 

 • tarjoamalla mahdollisuuden kehittää osaamista mm. koulutusten avulla
 • puuttumalla tehokkaasti mahdollisiin syrjintä- ja häirintätapauksiin
 • kannustavalla työilmapiirillä
 • tarjoamalla liikunta- ja kulttuurietuja

Tuemme työhyvinvointia myös tukeslaisista vapaaehtoisista koostuvan työhyvinvointiryhmämme Hyvisten monipuolisella toiminnalla. Hyvikset järjestävät tukeslaisille mahdollisuuksia harrastaa ja viettää aikaa yhdessä vapaa-ajalla. Ryhmä auttaa luomaan Tukesiin hyvän ja innostavan työilmapiirin sekä edistää työssä viihtymistä, työmotivaatiota ja yhteisöllisyyttä.

Teemme yhteistyötä aktiivisesti sekä Tukesin sisällä että sidosryhmien ja muiden viranomaisten kanssa. Esimerkiksi Tukesin sisäiseen Toivo-tiimiin eli Tukesin asiantuntijoista koottuun ryhmään, kuuluu jäseniä kaikista valvontaa tekevistä yksiköistä. Toivo-tiimi edistää toiminnanharjoittajien valvontaa yli Tukesin sisäisten ryhmärajojen ja yhtenäistää kenttävalvontakäytänteitä ryhmissä.

Yhteistyöllä kasvatamme ymmärrystä turvallisuudesta huolehtimisen merkityksestä niin yksilön arjessa kuin yhteiskunnassa.

Pyrimme yhteistyön ja vuorovaikutuksen edistämiseen myös asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Esimerkiksi monet Tukesin asiantuntijat vierailevat aktiivisesti ammattikouluissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Oppilaitosyhteistyöllä pyrimme siihen, että Tukes viranomaisena ja lainsäädännön vaatimukset tulevat tutuksi jo hyvissä ajoin ennen työelämään siirtymistä.

Sidosryhmäyhteistyötä edistää myös toimintaohjeiden laatiminen yhdessä toimijoiden kanssa. Muun muassa kuluttajapalvelut-ryhmässä olemme laatineet jo parin vuoden ajan palveluntarjoajille suunnattuja toimintaohjeita, joiden tekemiseen myös alan toimijat ovat osallistuneet. Olemme tehneet toimintaohjeita esimerkiksi vapaalaskupalveluiden sekä kiihdytysajotapahtumien turvallisuudesta. 

Teemme aktiivista yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Esimerkiksi Tukesin vetämän ja koordinoiman riskiryhmän tavoitteena on tiivistää kemikaaliasioista vastaavien viranomaisten ja tutkimuslaitosten yhteistyötä sekä tiedonvaihtoa. 

Yhteistyöllä kasvatamme ymmärrystä turvallisuudesta huolehtimisen merkityksestä niin yksilön arjessa kuin yhteiskunnassa. Yhdessä tekemisen lisäksi panostamme läpinäkyvään viestintään. Jaamme avoimesti tietoa kansalaisille ja muille organisaatioille, esimerkiksi kertomalla Tukesin verkkosivuilla ajantasaisesti tuotteissa havaituista puutteista ja vaaroista. 

Tukeslaisia toimistolla

 

Aktiivinen työ ympäristön hyväksi

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on meille tärkeää, ja huolehdimme ympäristöstä monella tavalla. Vaikutamme luonnonvarojen kestävän käytön ja vihreän siirtymän kannalta keskeisillä toimialoilla. Osallistumme lupa- ja valvontaviranomaisena esimerkiksi mineraalien etsintä- ja kaivostoimintaan sekä kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutusten arviointiin. Lisäksi ennakoimme muun muassa uusiin energiaratkaisuihin, teknologioihin ja kiertotalouteen liittyviä turvallisuusriskejä. Vastaamme toiminnallamme, että Suomessa käytettävät kasvinsuojeluaineet ja biosidit ovat mahdollisimman turvallisia sekä ihmiselle että ympäristölle.

Laadimme vuosittain ympäristöohjelman, jossa määrittelemme seuraavalle toimikaudelle tavoitteet, joiden avulla vähennämme ympäristöpäästöjämme.

Pienennämme aktiivisesti oman toimintamme jalanjälkeä. Tukesin suurimmat ympäristöpäästöt tulevat toimitiloista, hankinnoista ja matkustamisesta. Olemme liittyneet WWF Green Office -ympäristöjärjestelmään. Laadimme vuosittain ympäristöohjelman, jossa määrittelemme seuraavalle toimikaudelle tavoitteet, joiden avulla vähennämme ympäristöpäästöjämme. Haluamme kaikki tukeslaiset mukaan vastuullisuustyöhön, ja olemme määrittäneet toimenpiteemme kohti vastuullisempaa Tukesia yhdessä tukeslaisten kanssa.

Olemme sitoutuneet muun muassa seuraaviin hiilijalanjälkeä vähentäviin toimenpiteisiin:

 • Hankimme ympäristöystävällisiä toimistotarvikkeita
 • Vaihdamme kertakäyttötuotteet kestotuotteisiin
 • Pyrimme vähentämään turhaa matkustamista, esimerkiksi korvaamalla osan kokouksista etäyhteyksillä
  • Ulkomaanmatkoilla
  • Työmatkoilla kotimaassa

Kannustamme työpaikan ja kodin välillä käyttämään julkisia kulkuvälineitä tai pyöräilemään ja kävelemään mahdollisuuksien mukaan. Valmistelemme työsuhdepyöräedun käyttöönottoa, jotta voimme tukea päästöttömiä työmatkoja sekä tukeslaisten hyvinvointia.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme vastuullisuusraportista:

Vastuullisuusraportti 2022

Vastuullisuusraportti 2021