Hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit

Kemikaalien vaikutukset hormonitoimintaan herättävät huolta ja keskustelua. Millaisista kemikaaleista on kyse ja miten niiden tunnistaminen ja turvallinen käyttö on mahdollista?

Elimistön luonnolliset hormonit ovat kemiallisia aineita, jotka ovat osa eliöiden monimutkaista ja herkkää säätelyjärjestelmää. Järjestelmä ohjaa eliön kasvua, kehitystä, käyttäytymistä, aineenvaihduntaa ja vastustuskykyä.

Monilla aineilla, sekä luonnossa esiintyvillä että teollisesti tuotetuilla, on havaittu hormonitoimintaa häiritseviä vaikutuksia. Joskus hormonitoimintaan kohdistuvia vaikutuksia epäillään vasta, kun altistumisesta on kulunut paljon aikaa.  Esimerkiksi sikiön altistuminen voi vaikuttaa vasta aikuisen ja mahdollisesti myös tulevien sukupolvien terveyteen.

Mikä on hormonitoimintaa häiritsevä kemikaali?

WHO:n koordinoima kemikaaliturvallisuusohjelma määrittelee hormonitoimintaa häiritsevän kemikaalin eli ED-aineen (endocrine disrupter) seuraavasti: hormonitoimintaa häiritsevä kemikaali on sellainen elimistön ulkopuolelta tuleva aine tai seos, joka muuttaa hormonijärjestelmän toimintaa ja aiheuttaa haittavaikutuksia kokonaisessa eliössä, sen jälkeläisissä tai (osa)populaatioissa.

Luonnossa selkärangattomilla, kaloilla, linnuilla ja nisäkkäillä on havaittu vaikutuksia, jotka saattavat liittyä hormonitoiminnan häiriintymiseen. Joidenkin lajien lisääntymiskyvyn heikkeneminen on johtanut populaation pienenemiseen.

Epidemiologisten tutkimusten mukaan hormonitoimintaa häiritsevät aineet ovat saattaneet vaikuttaa ihmisen terveyteen viime vuosikymmenten aikana. Tutkimuksissa vaikutuksia on liitetty mm. siittiömäärän laskuun, sukupuolielinten synnynnäisiin epämuodostumiin, sikiön pienipainoisuuteen, lapsuudenaikaiseen ylipainoon ja joihinkin hormonaalisiin syöpiin. Joillakin aineilla vaikutuksia on havaittu ainoastaan eläinkokeissa tai muissa laboratoriotutkimuksissa esim. soluviljelmissä eikä syy-yhteyksiä väestötasolla ole voitu osoittaa.

Miten hormonitoimintaa häiritseviä aineita säädellään?

REACH

REACH-asetuksessa säädettyjen kriteerien perusteella hormonitoimintaa häiritseviä aineita voidaan tunnistaa erityistä huolta aiheuttaviksi (SVHC, Substance of Very High Concern) aivan kuin esimerkiksi syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle haitalliset aineet.

Tunnistetut SVHC-aineet lisätään Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämään kandidaattilistaan, josta aineita lisätään luvanvaraisten aineiden luetteloon. Tämän jälkeen kyseisiä aineita ei saa käyttää ilman Euroopan komission myöntämää lupaa. Luvan saaminen edellyttää riittävää riskinhallintaa ja perusteluita käytön tarpeellisuudesta. Tavoitteena on edistää luvanvaraisten aineiden korvaamista turvallisemmilla aineilla tai menetelmillä.

Bisfenoli A (BPA) lisättiin lisääntymismyrkyllisten ominaisuuksiensa vuoksi SVHC-kandidaattilistaan vuonna 2017. Sen jälkeen kandidaattilistaan on tehty lisäykset, joissa BPA:lla tunnistetaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, jotka aiheuttavat haittaa ihmisen terveydelle ja ympäristölle.

Aineen käyttö on kielletty tuttipulloissa EU:ssa 1. kesäkuuta 2011 alkaen. Joulukuussa 2016 Euroopan komissio päätti rajoittaa BPA:n käyttöä lämpöpaperissa EU:ssa. Tämä rajoitus tulee voimaan vuonna 2020, johon mennessä lämpöpaperin valmistajilla, maahantuojilla ja käyttäjillä olisi aikaa poistaa aine käytöstä vaiheittain ja löytää sille vaihtoehtoja.

Lisätietoa ja esimerkkejä aineista, jotka on tunnistettu hormonitoimintaa häiritseviksi aineiksi, löytyy seuraavista linkeistä:

Biosidi- ja kasvinsuojeluaineasetukset

EU:n biosidiasetukseen  ja kasvinsuojeluaineasetukseen  on lisätty kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien aineiden tunnistamiseksi. (ED-kriteerit biosiditehoaineille, ED-kriteerit kasvinsuojeluaineille). ED-aineiksi tunnistettujen aineiden käyttö biosiditehoaineina voidaan kriteerien mukaan hyväksyä vain, jos

  • niiden käyttö ei johda ihmisten, eläinten tai ympäristön altistumiseen,
  • tehoaine on välttämätön ihmisen tai eläinten terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran hallitsemiseksi tai
  • tehoaineen hyväksymättä jättämisestä aiheutuisi suhteetonta haittaa verrattuna aineen käytöstä aiheutuviin riskeihin.

ED-aineiksi tunnistetut kasvinsuojeluaineet tulevat pääsääntöisesti kielletyiksi. Hyväksyminen on mahdollista vain, jos ihmisten ja/tai muiden eliöiden altistuminen kyseiselle aineelle on realistisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa merkityksetön (esim. suljetut systeemit) ja lisäksi aineen jäämien enimmäismäärät elintarvikkeissa ja rehuissa eivät ylitä määritysrajaa.

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) ovat kehittäneet Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) kanssa ohjeen ED-aineiden tunnistamiseen.  

Asetus kosmeettisista valmisteista 

EU-asetuksessa kosmettisista valmisteista hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja rajoitetaan ja kielletään tapauskohtaisesti. Kosmetiikassa käytettyjen ainesosien hormonitoimintaan kohdistuvat vaarat ja riskit arvioidaan Euroopan komission asettaman kuluttajien turvallisuutta käsittelevän tiedekomitean (SCCS, Scientific Committee on Consumer Safety) arviointimenetelmän mukaisesti.

Muita toimia tunnistamiseksi ja riskien hallinnan kehittämiseksi

OECD:n testimenetelmäohjelmassa kehitetään uusia menetelmiä sekä päivitetään olemassa olevia menetelmiä, jotta hormonitoimintaa häiritsevät aineet pystyttäisiin tunnistamaan nykyistä luotettavammin ja jotta ne vastaavat paremmin säädösten vaatimuksia. Tavoitteena on myös parantaa testimenetelmien kustannustehokkuutta, vähentää eläinkokeita sekä ottaa huomioon lisääntyvä tieto hormonivaikutusten biologisesta taustasta.

Euroopan komissio antoi vuonna 1999 tiedonannon EU:n strategiaksi, joka koskee hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja. Strategia sisältää ennalta varautumisen periaatteen mukaisia toimenpide-ehdotuksia. Vuonna 2018 strategiaan tehtiin päivitys, jolla vahvistetaan toimia hormonitoimintaa häiritsevien kemikaalien aiheuttamien riskien vähentämiseksi. Komissio on julkaissut vuonna 2001 prioriteettilistan jatkotutkimuksia varten aineista, joiden epäillään olevan hormonitoimintaa häiritseviä. Noin 500 aineen tieteellinen näyttö hormonitoimintaa häiritsevistä vaikutuksista arvioitiin prioriteettilistan tekemiseksi. Lisätietoa listasta sekä raportista: ”State of the Art of the Assessment of Endocrine disruptors, 2011".

Euroopan kemikaalivirastossa toimii ED-aineita käsittelevä asiantuntijaryhmä (Endocrine Disruptor Expert Group), joka arvioi REACH- ja biosidiasetuksen alaan kuuluvien kemikaalien hormonitoimintaa häiritseviä vaikutuksia.   ECHA:n sivuilla on julkaistu lista ED-aineista, josta löytyvät ED-aineiksi tunnistetut aineet sekä aineet, joiden osalta hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia selvitetään.