Käyttö ja kunnossapito

Prosessiturvallisuusjärjestelmä koostuu useista eri osa-alueista ja elementeistä, joita selitetty tekstissä.

Käyttö ja kunnossapito on prosessiturvallisuusjärjestelmän osa-alue, joka koostuu kahdesta elementistä: turvallinen käyttö ja omaisuuden hallinta. Osa-alueen tavoitteena prosessiturvallisuuden systemaattinen huomioiminen tuotantolaitoksen käyttöön ja kunnossapitoon liittyvissä ohjeissa ja menettelytavoissa. 

Turvalliseen käyttöön liittyviä kokonaisuuksia ovat mm. työohjeet, työlupamenettelyt, turvajärjestelmien ohittaminen sekä vuoronvaihtokäytännöt. 

Omaisuuden hallinnan keskeisenä näkökulmana ovat prosessiturvallisuuskriittiset laitteet. Prosessiturvallisuuskriittisillä laitteilla on merkittävä rooli prosessiriskien hallinnassa: ne voivat vikaantuessaan aiheuttaa onnettomuuksia tai ne toimivat onnettomuuksia ehkäisevinä laitteina. Nämä laitteet tunnistetaan prosessiriskinarviointiin perustuen.

Laite voi olla prosessiturvallisuuskriittinen myös lainsäädännön edellyttämänä. Esimerkiksi painelaitteet tai automaattiset paloilmaisinjärjestelmät on katsottu jo lainsäädännön tasolla niin kriittisiksi, että ne on tarkastettava hyväksytyn tarkastuslaitoksen toimesta määrävälein.

Omaisuuden hallinta

Turvallinen käyttö