Suunnittelu hätätilanteiden varalle

Prosessiturvallisuusjärjestelmä koostuu useista eri osa-alueista ja elementeistä, joita selitetty tekstissä

Suunnittelu hätätilanteiden varalta on prosessiturvallisuusjärjestelmän osa-alue, joka koostuu kolmesta elementistä: sisäinen pelastussuunnitelma, harjoitukset ja yleisölle tiedottaminen. Osa-alueen tavoitteena on varmistaa suunniteltu ja harjoiteltu toimintavalmius onnettomuus- ja hätätilanteiden varalle sekä antaa ympäröivälle yleisölle riittävät tiedot laitoksen onnettomuusriskeistä. 

Sisäinen pelastussuunnitelma perustuu tunnistettuihin onnettomuusriskeihin. Sen avulla suunnitellaan onnettomuustilannetoiminta sekä varataan riittävät resurssit onnettomuustilanteessa toimimiseksi. Onnettomuustilannetoiminta voi myös edellyttää yhteistoimintaa onnettomuuksien leviämisen ehkäisemiseksi. 

Sisäisen pelastussuunnitelman mukaista toimintaa harjoitellaan suunnitelmallisesti. Harjoitukset liittyvät tunnistettuihin onnettomuusriskeihin. Harjoitusten perusteella tunnistetaan kehitystarpeita, joilla onnettomuustilannetoimintaa voidaan edelleen parantaa. 

Yleisölle tiedottamisen velvoite koskee toimintaperiaate- ja turvallisuusselvityslaitoksia. Turvallisuusselvityslaitokset jakavat yleisötiedotteen alueelle, joka voi altistua mahdolliselle onnettomuudelle. Turvallisuusselvitys- ja toimintaperiaateasiakirjalaitokset pitävät yleisötiedotteen jatkuvasti saatavilla sähköisesti ja muussa muodossa.

Sisäinen pelastussuunnitelma

Harjoitukset

Yleisölle tiedottaminen