Asiakirjojen arviointi

Asiakirjojen arvioinnissa Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) tarkistaa aineiden valmistajien ja maahantuojien toimittamat REACH-rekisteröintiasiakirjat sekä niihin liitetyt testausehdotukset. ECHA tutkii kaikki rekisteröinteihin sisältyvät testausehdotukset ja vähintään 5 %:ia jokaisen tonnimäärän rekisteröintiasiakirjoista niiden vaatimustenmukaisuuden suhteen. ECHA kohdentaa tarkastukset REACH-asetuksessa määrätyn etusijajärjestyksen mukaisesti. Etusijajärjestykseen vaikuttavat muun muassa aineen vaaraominaisuudet, tonnimäärä ja altistuminen.

Asiakirjojen arvioinnin kohteina ovat:

  • rekisteröintiasiakirjojen vaatimustenmukaisuuden tarkastus
  • tietovaatimusten täyttämiseksi tarvittavien selkärankaistestien testausehdotusten tarkastelu.

Päätösluonnokset

ECHA laatii arvioinnista päätösluonnoksen. Vaatimustenmukaisuutta koskevassa päätösluonnoksessa ECHA voi vaatia rekisteröijää toimittamaan vakiotietovaatimuksiin kuuluvia tietoja, esittämään lisäperusteluja toimitetuille tiedoille tai muuten täydentämään rekisteröinnin puutteita.

Testausehdotusta koskevaan päätösluonnokseen ECHA arvioi testauksen tarpeellisuuden ja ehdotuksen oikeellisuuden. Tarkastelussa otetaan huomioon kolmansien osapuolten eläinkokeista mahdollisesti toimittamat tiedot julkisen kuulemisen aikana. ECHAn lopullisessa päätöksessä testausehdotus voidaan hyväksyä tai hylätä tai asettaa muita testausvaatimuksia ehdotetun lisäksi.

Rekisteröijän mahdollisuus vaikuttaa

ECHA toimittaa arvioinnin päätösluonnoksen REACH-IT-portaalin kautta rekisteröijälle kommentoitavaksi ennen lopullista päätöstä. Rekisteröijällä on tärkeä oikeus ja mahdollisuus laatia vastineensa ja/tai päivittää rekisteröintiasiakirjansa 30 päivän huomautusjakson aikana.

Muut kommentit

EU-maiden toimivaltaiset viranomaiset, Suomessa Tukes, voivat esittää muutoksia päätösluonnoksiin. Jos jäsenmaista ei tule muutosehdotuksia, ECHA tekee rekisteröijää sitovan päätöksen päätösluonnoksen mukaisesti.

Jos muilta jäsenmailta tulee muutosehdotuksia, ECHA antaa muutosehdotukset tiedoksi rekisteröijälle. Rekisteröijällä on jälleen mahdollisuus kommentoida jäsenmaiden ehdottamia muutoksia. Jäsenmaiden komitea (MSC, member state committee) käsittelee päätösluonnosta. Valmis päätös syntyy komitean yksimielisellä ratkaisulla tai jos yksimielisyyttä ei saavuteta, Euroopan komissiossa.

Tiedonvaihto

Yhteistyö ja tiedonvaihto ECHAn ja rekisteröijän välillä asiakirja-arvioinnin aikana tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti REACH-IT-portaalin välityksellä.

TERMIT

DEv

Dossier Evaluation
Asiakirja-aineistojen arviointi

CCH

Compliance Check
Vaatimustenmukaisuuden arviointi

TPE                      

Testing Proposal Evaluation
Testausehdotusten arviointi

DD

Draft Decision
Päätösluonnos

MSC

Member State Committee
Jäsenmaiden komitea

MSCA Member State Competent Authority
Jäsenmaiden toimivaltaiset viranomaiset  

 

Lainsäädäntö

REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006 
VI OSASTO, Luku 1: Asiakirja-arviointi

Katso myös