Mitä vaara ja riski tarkoittavat? 

Vaara

Vaaralla tarkoitetaan mitä tahansa esinettä, ainetta, tai tilannetta joka voi aiheuttaa haitallisen vaikutuksen terveydelle. Tällaisina voidaan pitää esimerkiksi teräaseita, jäätä tai vaarallisia kemikaaleja. Teräaseet voivat aiheuttaa haavan, liukkaalla jäällä voi liukastua ja saada luumurtuman ja vaaralliselle kemikaalille altistuminen voi aiheuttaa terveyshaitan kuten allergian tai kuoleman.

Esimerkkejä kemikaalien vaaraominaisuuksista ovat välitön ja toistuvan altistumisen myrkyllisyys, ärsyttävyys, herkistävyyttä sekä lisääntymis- ja syöpävaarallisuus. Aineen vaaraominaisuuksien arvioimisessa käytetään koe-eläimillä tehtyjä tutkimuksia, solukokeita ja epidemiologisia tutkimuksia. 

Aineiden vaaraominaisuuksien perusteella kemikaalit luokitellaan, merkitään ja pakataan koko EU:ta koskevan CLP-asetuksen (EY) No 1272/2008 mukaisesti. Pakkauksessa tulee olla varoitusetiketti, jossa on varoitusmerkki, huomiosanoja sekä erilaisia vaara- ja turvalausekkeita turvallisen käytön varmistamiseksi.

Altistuminen

Altistuminen kuvaa ihmisen joutumista kosketuksiin aineen kanssa. Altistumista kemikaaleille voi tapahtua suun, ihon ja hengitysteiden kautta. Ihmisen altistumista aineelle eri tilanteissa kuten työympäristössä, kuluttajana tai ympäristön kautta voidaan arvioida mittaamalla aineita ympäristöstä tai mallintamalla pitoisuuksia matemaattisesti.

Riski

Riskillä tarkoitetaan vaaralle altistumisesta aiheutuvan terveyshaitan todennäköisyyttä. Aineen aiheuttama terveysriski riippuu sekä aineen vaaraominaisuuksista, että altistumisesta. Jos ihminen ei altistu aineelle, ei se tällöin myöskään aiheuta terveyshaittaa.

Riskin ja vaaran suhdetta voidaan havainnollistaa seuraavasti edellä mainittuja esimerkkejä käyttäen: jos veitset pidetään laatikossa, haavan saamisen todennäköisyys on pieni, kun taas veistä käytettäessä loukkaantumisen riski suurenee merkittävästi. Samoin liukastumisen todennäköisyyttä jäisellä kadulla eli liukastumisvaaran riskiä voidaan merkittävästi vähentää käyttämällä kengissä liukuesteitä. Sama pätee kemikaaleihin. Esineessä voi olla vaarallisena pidettyä ainetta, mutta sen aiheuttama terveysriski on olematon, jos ainetta ei pääse elimistöön. Esimerkki tällaisesta voi olla vaikkapa ongenpainossa oleva lyijy. Lyijy on erittäin myrkyllinen aine, mutta sitä ei normaalissa käytössä pääse elimistöön eli terveysriskiä voidaan pitää pienenä. Toisaalta jos lyijypainoja joutuu ympäristöön ja sitä kautta eliöihin ja mahdollisesti ihmiseen, riskin voidaan katsoa lisääntyneen merkittävästi.

Riskinarviointi

Kemikaalien riskinarvioinnissa arvioidaan aiheuttaako terveydelle vaarallinen kemikaali tunnetulla altistumistasolla terveysriskin, millainen terveysriski on, ja mitä sen hallitsemiseksi tulee tehdä. Riskin määrää voidaan kuvata arvioimalla vaaran ja altistumisen suhdetta. Jos riski todetaan liian suureksi, voidaan ryhtyä riskinhallintatoimenpiteisiin. Riskinhallintatoimenpiteillä, kuten henkilösuojaimilla tai aineen käytön rajoituksilla pystytään vähentämään ihmisten altistumista aineille. Kemikaalien vaaraluokitukset ovat myös riskinhallintatoimenpide, jotka ohjaavat kemikaalin turvalliseen käyttöön.

Koko EU:ta koskevan kemikaalilainsäädännön mukaisella toiminnalla osoitetaan ja varmistetaan teollisuus- ja kuluttajakemikaalien turvallinen käyttö.