Sähköautoihin ladatun energian mittaukset

Sähköautoihin ladatun sähköenergian mittauksessa tulee ottaa huomioon mittauslaitelain vaatimukset, jos latauksesta laskutetaan mitatun energiamäärän perusteella. Vaatimukset koskevat sähköenergian mittauksessa käytettävää mittaria, sen näyttöä ja mitatun tiedon tallentamista. Mittauslaitelain vaatimukset koskevat sekä vaihtovirtamittaria että tasavirtamittaria.

Mittauslaitteen valmistaja vastaa vaatimustenmukaisuudesta. Vastuu mittareiden vaatimustenmukaisuudesta käytön aikana on sillä taholla, joka käyttää mittaustulosta laskutuksen perusteena.

Vaihtovirta- ja tasavirtamittareilla on erilaiset vaatimukset

Sähköautojen latausjärjestelmät lataavat autoja joko tasavirralla tai vaihtoviralla. Toistaiseksi näillä eri sähköenergiamittareiden tyypeillä on erilaiset vaatimukset.

Vaihtovirtamittarin vaatimukset

Vaihtovirtamittareiden tulee täyttää mittauslaitedirektiivin (MID) vaatimukset. Mittarissa tulee olla vaatimustenmukaisuudesta kertova CE-merkintä (kuva 1). 

Kuva 1. MID:n mukaisten mittauslaitteiden vaatimuksenmukaisuutta osoittava merkintä. Kuvan esimerkissä mittauslaiteen valmistusvuodeksi on merkitty 2022.

Mittarin mukana on myös toimitettava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. MID-mittarin vaatimustenmukaisuusvakuutukseen merkitään mm. vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa käytetyt moduulit, myönnetyt todistukset (esim. EU-tyyppitarkastustodistus ja tuotannon laadunvarmistuksen todistus) ja niitä valvovat ilmoitetut laitokset (EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen rakenne MID liite XIII). 

Tasasähkömittarin vaatimukset

Tasavirtasähkön mittauksesta ei vielä toistaiseksi ole EU-alueen yhteisiä vaatimuksia. Tasavirtamittarilla tulee kuitenkin olla tyyppihyväksyntä. Tasasähkömittarilla voi olla esim. EU- tai ETA-maan kansallisiin vaatimuksiin (esim. Saksan) perustuva tyyppihyväksyntä, jolloin sen vaatimustenmukaisuus voidaan todeta Suomessa vastavuoroisen tunnustamisen menettelyllä. Eurooppalaiselle hyväksynnälle voi joutua myöhemmin hakemaan suomalaisen kansallisen tyyppihyväksyntätunnuksen.

Eurooppalaiset MID-vaatimukset huomioiva tasasähkömittarin EN-standardi (prEN 50470-4) on valmisteilla. Valmisteltava standardi perustuu IEC:n standardiin IEC 62053-41:2021.

Mittarin tarkkuusluokka ja ympäristöolosuhteet

Tarkoituksenmukainen tarkkuusluokka mittarille on B. Mittarin lämpötila-alueen tulee olla käyttöpaikkaan soveltuva, siten että huomioidaan sekä pakkaset että auringon säteilylämpö.

Julkista vai yksityistä latausta?

Sähköautojen lataus jakaantuu kahteen kategoriaan (kulutusmittaus ja elinkeinotoiminta). Mittauslaitelaki kohtelee mittauksia eri tavalla riippuen siitä, onko mittaus julkista toimintaa vai ns. kulutusmittausta, jossa latausjärjestelmällä mitataan yhden asiakkaan kuluttama energia.

1. Asunto-osakeyhtiön latauspiste

Jos sähköauton latausjärjestelmä mittaa kiinteistön sähköverkosta vain yhden asiakkaan, esim. autopaikan omistajan, sähköauton lataukseen käyttämän laskutettavan energian, on tällainen lataus mittauslaitelaissa tarkoitettua kulutusmittausta. 

Teknisesti voi olla mahdollista myös syöttää latausenergia huoneiston sähköenergiamittarilta ilman erillistä autopaikan latausenergian mittausta. 

  • Ladattava sähkövirta on vaihtovirtaa, joten sähköenergiamittarin on täytettävä mittauslaitedirektiivin (MID) vaatimukset ennen käyttöönottoa.
  • Käyttöönotossa ei tarvitse tehdä mittauslaitelain mukaista varmennusta.
  • Käytön aikana ei tarvitse tehdä määräaikaisvarmennusta, koska kyse on kulutusmittauksesta.

2. Julkinen tai puolijulkinen latauspiste

Sähköauton lataus julkisessa latauspisteessä on mittauslaitelaissa elinkeinotoimintaa eli sähköenergian myyntiä ja sen laskuttamista mittauksen mukaisesti.

Vaihtovirtalatauspiste eli normaalitehoinen julkinen latauspiste:

  • Jos ladattava sähkövirta on vaihtovirtaa, on julkisen latauspisteen mittarin täytettävä mittauslaitedirektiivin (MID) vaatimukset.
  • Käyttöönotossa ei tarvitse tehdä mittauslaitelain mukaista varmennusta.
  • Käytön aikana sähköenergiamittari tulee varmentaa kolmen vuoden välein (VnA mittauslaitteista 471/2014).

Tasasähkölatauspiste eli suuritehoinen julkinen latauspiste:

  • Mittauslaitelain mukaan mittarin tulee olla tyyppihyväksytty.
  • Mittauslaitelain mukaan käyttöönoton yhteydessä tulee tehdä varmennus, jos mittauslaite ei ole direktiivin soveltamisalassa. Käytännössä tasasähkölatauspisteen varmennuksen tarve riippuu mittarin ominaisuuksista ja hyväksynnästä. Ks. jäljempänä selvitys vastavuoroisen tunnustamisen menettelystä. 
  • Määräaikaisvarmennuksia tehdään kolmen vuoden välein.

Työsuhdeauton latausmittaus 

Verottaja on edellyttänyt kotona ladatun ja työnantajalta laskutettavan sähkön määrän luotettavaa todentamista erillisellä mittauslaitteella. Työsuhdeautoon ladatun ja laskutettavan sähkön määrä voidaan luotettavasti todentaa erillisellä mittauslaitteella, joka on mittauslaitedirektiivin (MID) mukainen ja sinetöity mittauslaite.

Mittarin näyttö

Sähköautojen latauslaitteessa, jossa ladattu sähköenergia mitataan laskutusta varten, pitää olla kuluttajan helposti nähtävillä oleva näyttö. Näytössä oleva lukema on mittaustulos, jonka perusteella määritetään maksettava hinta. Kun latauslaitteessa on näyttö, ei tarvita (MID-)sertifioitua tiedonsiirtoyhteyttä ja taustajärjestelmää. Yhden käyttäjän mittarin näyttö voi olla myös lukitun luukun takana, kunhan käyttäjällä on sen avain.

Mittarin näytöllä näkyy kumulatiivinen energialukema ja/tai lataustapahtuman energiamäärä. Julkisessa latauksessa suositellaan lataustapahtuman energianäyttöä. Julkisessa latauksessa voi kumulatiivisesta lukemasta peittää 100 kWh suuremmat numerot.

Energiamittaus ja kaapelihäviöt

Mittarin ja latausliitännän välissä ei saa olla häviöitä, jotka vaikuttaisivat mittaustulokseen enempää kuin kuudesosan suurimmasta sallitusta virheestä (Nordcharge-suositus). Kaapelihäviöt voidaan tarvittaessa kompensoida ohjelmallisesti sinetöidyssä mittarissa tai 4-johdinmittauksella.

Mittaustuloksen taltioiminen ja läsnäolo etäyhteydellä 

Mikäli kaupan toinen osapuoli antaa etäyhteyden kautta luvan lataamisen, tulkitaan, että kaupan toinen osapuoli on läsnä kauppatapahtumassa. Tällöin mittarin ei tarvitse taltioida mittaustulosta (=ei lokimuistia) eikä kaupan yksilöintiin liittyviä tietoja, eli siihen ei sovelleta direktiivin vaatimusta tietojen pysyvästä yksilöidystä tallentamisesta (MID liite I, 11.1). 

Etäyhteyden kautta annettava latauslupa tarkoittaa esimerkiksi lataajalla olevan operaattorin sopimukseen kuuluvan RFID-kortin tunnistamista ja sen perusteella tapahtuvaa lataustapahtuman käynnistyslupaa. Kaupan toinen osapuoli on hyväksynyt tapahtuman voiden myös tarvittaessa keskeyttää tapahtuman tietoliikenneyhteyden kautta. 

Pysyvä todiste mittaustuloksesta 

Latauksen päätyttyä on pyydettäessä voitava esittää pysyvä todiste mittaustuloksesta ja kaupan yksilöintiin liittyvistä tiedoista. Lataustapahtuman päätyttyä toimitettuja tietoja on voitava verrata latausaseman mittarin näyttämään. 

Pysyvä todiste mittaustuloksesta ja kaupan yksilöintitiedoista voi olla esimerkiksi paperituloste (=kuitti), tekstiviesti, sähköposti tai latausta ohjaavan applikaation tallettama tieto (MID liite I, 11.2). 

Yksittäiset lataustapahtumat voidaan esittää yksilöidysti laskutusjakson koontilaskussa. Kun latauslaitteessa on näyttö, ei sertifioitua tiedonsiirtoyhteyttä ja taustajärjestelmää tarvita.