Standardien asema vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa

Standardeilla on tärkeä asema tuotteiden suunnittelussa ja valmistamisessa, tuotteiden testauksessa, turvallisuuden varmistamisessa ja vaatimustenmukaisuuden arvioimisessa.

Standardit ovat jonkun tunnustetun organisaation, esimerkiksi SFS, hyväksymiä normatiivisia asiakirjoja, jotka linjaavat yhteisen menettelytavan. Standardit ovat luonteeltaan suosituksia ja niiden käyttö on periaatteessa vapaaehtoista. Laeissa ja asetuksissa säädetyt vaatimukset ovat velvoittavia, eli niitä pitää noudattaa.

Valmistaja tai maahantuoja voi käyttää standardeja osoittamaan, että säädöksissä tuotteille asetetut vaatimukset täyttyvät. Viranomaiset käyttävät standardeja apuna arvioidessaan, täyttääkö tuote tai palvelu lainsäädännössä asetetun turvallisuustason. Joillakin sektoreilla standardien käyttö on pakollista.  

Standardit

 • lisäävät tuotteiden ja palvelujen yhteensopivuutta ja turvallisuutta
 • suojelevat kuluttajaa ja ympäristöä
 • helpottavat kotimaista ja kansainväistä kauppaa.

Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät yhdenmukaistetut standardit

EU:n tuotelainsäädännössä asetetaan tietyille tuoteryhmille turvallisuuteen, terveyteen ja ympäristöön liittyviä olennaisia vaatimuksia. Jotta vaatimustenmukaisten tuotteiden valmistus olisi helpompaa ja jotta EU-lainsäädännön vaatimukset täyttyvät, laaditaan EU:n toimeksiannosta eurooppalaisia, eli yhdenmukaistettuja standardeja. Yhdenmukaistettu standardi on eurooppalaisen standardointiorganisaation laatima standardi, joka on vahvistettu komission pyynnöstä EU:n tuotelainsäännön soveltamiseksi. Yhdenmukaistettujen standardien tiedot julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, kullekin direktiiville erikseen.

Kun tuotteet ovat yhdenmukaistettujen standardien mukaisia, tuotteiden katsotaan täyttävän tuotetta koskevan EU-lainsäädännön olennaiset vaatimukset.

Yhdenmukaistetut standardit ovat yleensä vapaaehtoisia, joten tuotteita voidaan suunnitella ja valmistaa myös standardeista poiketen. Tällöin kuitenkin valmistajalla on velvollisuus osoittaa jollain muulla tavoin, että hänen tuotteensa täyttävät EU-lainsäädännön olennaiset vaatimukset. Rakennustuoteasetukseen liittyvät standardit ovat muista yhdenmukaistetuista standardeista poiketen pakollisia.

Yhdenmukaistettuja standardeja on mm. seuraavilla tuoteryhmillä:

 • henkilönsuojaimet
 • hissit
 • kaasulaitteet
 • koneet
 • lelut
 • mittalaitteet
 • painelaitteet
 • pakkaukset
 • rakennustuotteet
 • sähkölaitteet

Ketkä tekevät standardeja?

Eurooppalaiset standardit kehitetään avoimena ja vapaaehtoisena työnä yhdessä eri maiden asiantuntijoiden kanssa. Standardien laatimistyöhön osallistuu asiantuntijoita kaikilta yhteiskunnan osa-alueilta, muun muassa elinkeinoelämästä, tutkimuslaitoksista, kuluttaja- ja kansalaisjärjestöistä, korkeakouluista ja julkishallinnosta. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ohjaa ja koordinoi standardisointia Suomessa.

Kansallisen standardisointiryhmän jäsenyys on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita seuramaan toimialansa standardisointia ja vaikuttamaan standardien sisältöön.

Mitä standardin edessä olevat kirjaimet tarkoittavat?

Standardien edessä olevat kirjainyhdistelmät kertovat, mikä organisaatio on vahvistanut standardin. Suomessa vahvistetussa standardissa on tunnus SFS, eurooppalaisen standardointiorganisaation hyväksymässä EN ja kansainvälisesti vahvistetussa standardissa on tunnus ISO ja IEC. Esimerkiksi standardissa oleva SFS-EN-ISO -tunnus kertoo, että standardi on valmisteltu kansainvälisessä yhteistyössä ja vahvistettu Suomessa kansalliseksi standardiksi.

Mistä voin saada standardeja?

Kuka tahansa voi ostaa standardeja. Suomessa standardeja voi ostaa Suomen Standardisoimisliiton SFS ry:n kautta.