VAK-kuljetusten turvallisuus

Vaaralliset aineet, kuten esimerkiksi räjähteet ja kemikaalit, kulkevat käyttöelinkaarensa aikana niin raaka-aineina kuin valmiina tuotteina useaan otteeseen maantiellä, rautatiellä, merellä tai ilmassa.

Kuljetusvaarallinen aine

Aine, seos, liuos, esine, väline tai tavara, joka aiheuttaa räjähdys-, palo-, tartunta- tai säteilyvaaraa, on syttyvä, reaktiivinen, myrkyllinen, syövyttävä tai tuottaa vaarallisia reaktioita kuljetuksessa aiheuttaen vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Sivulla VAK-luokitukset on esitettynä kuljetusvaaraluokat, luokkien varoituslipukkeet ja esimerkkejä luokkaan kuuluvista aineista ja esineistä.

Huomioi muun muassa nämä, kun kuljetat vaarallisia aineita

  • Lähettäjä luokittelee vaaralliset aineet vaarallisuuden mukaisiin luokkiin.
  • Pakkaaja pakkaa aineet vaaraluokkien mukaisesti. Pakkauksien pitää pääsääntöisesti olla kuljetukseen tyyppihyväksyttyjä ja niissä pitää olla vaarallisen sisällön tunnistamiseen tarvittavat merkinnät ja varoituslipukkeet.
  • Vaarallisten aineiden kuljetusta, kuljetuksiin liittyvää pakkaamista, kuormaamista tai muuta vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuteen liittyvää toimintaa harjoittavan yrityksellä pitää olla vaarallisten aineiden kuljetuksien erityisvaatimukset hallitseva vastuuhenkilö, ns. VAK-turvallisuusneuvonantaja.
  • Ajoneuvon kuljettajalla pitää pääsääntöisesti olla vaarallisten aineiden kuljetuksiin oikeuttava ajokortin lisäys, ns. ADR-ajolupa.
  • Ajoneuvon pitää olla katsastuksessa todettu teknisesti sopivaksi vaarallisten aineiden kuljetukseen.
  • Ajoneuvossa pitää olla sisällöstä kertovat varoitusmerkit, kuten oranssikilpi, vaaratunnuslipuke ja luokkakohtaiset varoituslipukkeet.
  • Kuljetuksen mukana on oltava kuorman rahtikirja ja kuorman mukainen kirjallinen turvallisuusohje.

VAK-kuljetukset Suomessa ja ulkomailla

Vaarallisen aineiden kuljetusta koskevat vaatimukset ovat kuljetusmuotokohtaisia.

Kuljetusmuoto Merikuljetus Ilmakuljetus Maantiekuljetus Rautatiekuljetus
Globaalitaso YK:n suositukset vaarallisten aineiden kuljetuksesta
  IMDG ICAO-TI    
Eurooppalainen taso IMDG ICAO-TI ADR RID
EU-taso IMDG ICAO-TI Direktiivi vaarallisten aineiden sisämaakuljetuksista

ADR

Direktiivi VAK-tievalvonnasta

RID
Direktiivi kuljetettavista painelaitteista
Kansallinen taso

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta 

Konttilaki ja konttiasetus

Asetus VAK:sta kappaletavarana aluksessa

IMDG

Asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta

ICAO-TI

Traficomin VAK-tiemääräys

Traficomin VAK-rautatiemääräys

Traficomin määräys: Vaarallisten aineiden ADR-ajolupa- ja turvallisuusneuvonantajan koe