Hengityssuojaimet ja maskit

Nenän ja suun eteen laitettavia maskeja on kolmea päätyyppiä:

  • kansanmaskit
  • kirurgiset suu-nenäsuojukset
  • hengityksensuojaimet.

Maskeilla on eri käyttötarkoitus ja niitä koskee eri lainsäädäntö.

Kansanmaskeja ovat mm. uudelleenkäytettävät kangasmaskit ja eri materiaaleista valmistetut kertakäyttöiset maskit. Kansanmaskien tarkoitus on vähentää pisaroiden leviämistä. Kansanmaskit ovat yleisiä kulutustavaroita. Niissä ei saa olla CE-merkintää.

Kirurgiset suu- ja nenäsuojukset ovat tuotteita, joiden tarkoitus on suojata muita kuin tuotteen käyttäjää, esimerkiksi potilaita. Ne luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi. Lääkinnällisiksi laitteiksi luokiteltavissa suu-nenäsuojissa pitää olla CE-merkintä. 

Hengityksensuojaimet ovat henkilönsuojaimia. Hengityksensuojainten käyttötarkoitus on suojata tuotteen käyttäjää. Hengityksensuojaimissa pitää olla mm. CE-merkintä ja suojaimen laatua valvovan ilmoitetun laitoksen nelinumeroinen tunnusnumero.

Kaikkia kolmea edellä mainittua tuotetyyppiä voi olla saatavilla kuluttajille. 

Tarkempia tietoja kansanmaskien ja hengityksensuojainten vaatimuksista löydät tältä sivulta. Kirurgisista suu- ja nenäsuojista saat lisätietoja Fimean verkkosivuilta. Esimerkkejä erilaisista maskeista sekä erilaisten maskien merkinnöistä löytyy Työterveyslaitoksen verkkosivuilta ja Suomen työturvallisuuden liiton STYLin tiedotteesta (pdf). 

Olemme järjestäneet avoimia Skype-infoja. Katso infotunnin esitys pdf-muodossa tai tilaisuuden tallenne.

Lue myös mediatiedote: Tukes tutki kansanmaskien suodatustehokkuutta ja hengitysvastusta - maskien ominaisuuksissa paljon vaihtelua 

Lue myös Tullin tiedote: Tulli valvoi kansanmaskeja – maskeissa ei havaittu merkittäviä puutteita

Katso myös: Ilmoitus markkinoilta poistetusta hengityksensuojaimesta

Markkinoilta poistetut maskit

Tukesin markkinavalvontarekisterissä 10.12.2021 julkaistut hengityksensuojainten markkinoilta poistoa koskevat tiedot ovat herättäneet laajalti huomiota.

Cambridge-merkkinen hengityksensuojain poistettiin markkinoilta vapaaehtoisesti ja Xique-merkkisen hengityksensuojaimen Tukes on määrännyt poistettavaksi markkinoilta. 

Tukes valvoo hengityksensuojainten vaatimustenmukaisuutta pistokokein. Tukes ei anna kansalaisten hengityksensuojainten käyttöä koskevia suosituksia. THL julkaisee kasvomaskien käyttöön liittyviä suosituksia verkkosivuillaan.

Koska Tukes on saanut hengityksensuojaimiin liittyen useita tiedusteluja, koostimme usein kysytyt kysymykset vastauksineen.

Miksi nämä maskit katsottiin vaarallisiksi? Mikä niissä oli vikana?

Markkinoilta poistetut hengityksensuojaimet katsottiin vaarallisiksi, koska ne eivät varmuudella tarjoa luvattua suojaustehoa. Kuluttajien turvallisuuden kannalta on tärkeää, että he pystyvät valitsemaan käyttötarkoitukseen riittävän tehokkaan suojaimen. 

Suojaustehosta kertovaan FFP-luokitukseen vaikuttavat sekä materiaalin suodattavuuskyky että maskin kokonaisvuoto. Tanskalaisessa laboratoriossa tehtyjen testien perusteella nämä tuotteet eivät yltäneet standardin mukaisiin FFP2-luokan vaatimuksiin kokonaisvuodon osalta. Jotta tuote yltää FFP2-tasolle, tulee sen täyttää kriteerit kummankin ominaisuuden osalta. 

Kokonaisvuotoa testataan testiryhmällä, johon valitaan henkilöitä, jotka tuntevat tällaisen tai samankaltaisen tuotteen käytön. Näin ollen koehenkilöt ovat tavallista kuluttajaa harjaantuneempia arvioimaan hengityksensuojaimen istuvuutta. Koehenkilö arvioi hengityksensuojaimen istuvuutta kasvoilleen ennen testejä. Mikäli koehenkilö kokee, ettei hengityksensuojain istu hänelle kunnolla, ei hän jatka kyseisen hengityksensuojaimen testaamista. Tällä pyritään siihen, että jokaisella koehenkilöllä on testattavanaan vain hengityksensuojaimia, joiden hän ajattelisi suojaavan itseään. Testeissä tapahtui kokonaisvuotoa liian monella koehenkilöllä. Tämän vuoksi suojaimet täyttivät vain FFP1 luokan tason.

Mikä oli testauslaitos ja voiko sen tuloksiin luottaa?

Tukesilla ei ole omaa laboratoriota hengityksensuojainten testaamiseen. Testit on tehty osana eurooppalaista yhteistyöprojektia ja testauslaitoksena on toiminut tanskalainen Force Technology. Testauslaitosten pätevyyttä arvioidaan säännöllisesti. Katso lisää akkreditoinnista FINASin verkkosivuilta.

Mitä tarkoittavat FFP1, FFP2 ja FFP3? Mitä eroa niillä on?

Hengityksensuojaimet on tarkoitettu suojaamaan käyttäjäänsä. FFP-luokitus tulee hengityksensuojaimia koskevasta standardista EN 149. Luokitus kertoo maskin suojaustehosta. FFP3-luokan suojausteho on korkein, FFP2-luokan toisiksi korkein ja FFP1-luokan maskeissa suojausteho on alhaisin.

FFP-luokiteltujen hengityksensuojainten lisäksi markkinoilla on myös kirurgisia suu- ja nenäsuojuksia sekä ns. kansanmaskeja. Niitä koskevat eri vaatimukset. Tukesin verkkosivuille on koottu tietoa hengityksensuojaimia koskevista tuotevaatimuksista. Myös Työterveyslaitoksen verkkosivuilta löytyy kattava tietopaketti erilaisista suojaimista ja maskeista.

Mitä tarkoittaa maskien CE-merkintä ja sen perässä oleva numerosarja?

CE-merkinnän kiinnittää valmistaja tai valmistajan valtuuttama edustaja. Se ei ole viranomaisen antama hyväksyntä. Lisätietoa CE-merkinnästä

Hengityksensuojainten CE-merkin perässä on tuotteen vaatimuksenmukaisuuden (tyyppitarkastus) tai tuotannon tasalaatuisuuden varmistukseen osallistuvan ilmoitetun laitoksen numero. Ilmoitettu laitos ei ole viranomaistaho. Ilmoitetut laitokset on listattu Nando-tietokantaan

Tukesin päätöksen kohteena olevan Xique-hengityksensuojaimen tyyppitarkastaneella laitoksella 2163 on ollut pätevyys tyyppitarkastaa henkilönsuojaimia 3.6.2021 asti.  Laitoksen 2163 antamat ennen 3.6.2021 päivätyt tyyppitarkastustodistukset on voimassa 5 vuotta ellei muuta ole ilmoitettu. Sama laitos on voinut tyyppitarkastaa useita erimerkkisiä hengityksensuojaimia, joten sama numero voi löytyä myös muun merkkisistä hengityksensuojaimista. Hengityksensuojaimen CE-merkin perässä voi olla muukin numero kuin 2163, jos joku toinen ilmoitettulaitos on tehnyt tyyppitarkastuksen tai osallistuu tuotannon laadunvarmistuksen. 

Miten markkinoilta poistettuja maskeja voi olla vielä myynnissä? 

Ei pitäisi olla. Monet ovat ottaneet yhteyttä Tukesiin siksi, että myynnissä on Xique-merkkisiä mustia hengityksensuojaimia. Testauksissa Xique hengityssuojaimesta on testattu valkoista mallia LK-Z1510 EAN-koodilla 6 429830 056201, ja siksi Tukesin päätös on yksilöity koskemaan vain sitä. Mustan Xinque-maskin EAN-koodi on eri. Emme tällä hetkellä voi varmuudella sanoa, onko kyse väriä lukuun ottamatta samasta tuotteesta. Tukes selvittää asiaa maahantuojan ja jälleenmyyjien kanssa.

Onko olemassa listaa hyväksytyistä hengityksensuojaimista?

Hengityksensuojainten valvonta on pistokokeenomaista. Tukes julkaisee tiedot vaaralliseksi todetuista tuotteista. Listaa viranomaisten hyväksymistä hengityksensuojaimista ei ole olemassa, sillä viranomaiset eivät anna hyväksyntöjä hengityksensuojaimille. Vastuu tuotteen vaatimuksenmukaisuudesta on niitä myyvillä yrityksillä.  Hengityksensuojainten valmistajat ovat velvollisia teettämään suojaimille tyyppitarkastuksen ilmoitetussa laitoksessa, joka ei kuitenkaan ole viranomaistaho.

Voinko saada rahani takaisin jo ostetuista maskeista?

Markkinoilta poisto tarkoittaa, että tuote vedetään pois myynnistä koko jakeluketjussa. Markkinoilta poisto ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jo myydyt tuotteet kerättäisiin pois kuluttajilta asti. Tukes ei ole velvoittanut yrityksiä keräämään maskeja pois kuluttajilta kummassakaan tapauksessa. 

Tukes ei voi määrätä korvauksia maksettavaksi yksittäisille kuluttajille. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuitenkin kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Lisätietoja ja ohjeita virheellisen tavaran hyvittämisestä löytyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta.

Usein kysyttyä

Hengityksensuojainten vaatimukset

Asiakirjat

Kansanmaskit

Kemikaaleja koskevat vaatimukset

Tuotteiden markkinointi