Ympäristövaara - Vaarallisuus vesiympäristölle

Valmistajien, maahantuojien ja jatkokäyttäjien on luokiteltava kemikaalit ennen niiden saattamista markkinoille. Kemikaaleilla tarkoitetaan aineita ja seoksia. Kemikaalia, joka täyttää CLP-asetuksessa säädetyt fysikaalisiin, terveydelle aiheutuviin ja ympäristövaaroihin liittyvät kriteerit, pidetään vaarallisena.

Tehdessäsi kemikaalin ympäristövaaraluokitusta arvioi

 • lyhytaikainen, eli välitön vaara ja
 • pitkäaikainen, eli krooninen vaara.

Käytä saatavilla olevaa tutkimustietoa aineen luokitukseen. Seosten luokituksessa on muitakin vaihtoehtoja. Luokituskriteerit ovat CLP-asetuksen liitteen 1 osassa 4. Kriteerien soveltamiseen saa apua Euroopan kemikaaliviraston englanninkielisestä ohjeesta.

Luokittele kemikaalit kriteerien mukaisesti seuraaviin vaarakategorioihin:

 • kategoria välitön 1
 • kategoria krooninen 1
 • kategoria krooninen 2
 • kategoria krooninen 3
 • kategoria krooninen 4, eli turvaverkko.

Voit luokitella kemikaalin sekä välittömään että krooniseen kategoriaan, mutta vain yhteen kroonisista kategorioista.

Aineiden luokitus

Käytä aineiden luokituksessa tietoja seuraavista:

 • aineen välitön tai krooninen myrkyllisyys vesieliöille
 • aineen hajoaminen
 • tarvittaessa aineen biokertyvyys.

Luokituksen perustekijät ovat välitön ja krooninen myrkyllisyys vesieliöille, biokertyminen ja orgaanisten kemikaalien hajoaminen.

Seosten luokitus

Käytä seosten luokituksessa vaiheittaista lähestymistapaa. Valitse saatavilla olevien tietojen perusteella seoksilla tehtyihin testeihin perustuva menetelmä, päättelysääntöjen käyttö tai seoksen sisältämien aineiden luokituksiin perustuva menetelmä.

Metallien luokitus

Ohjeita metallien ja epäorgaanisten metalliyhdisteiden luokitukseen on Euroopan kemikaaliviraston ohjeessa CLP-kriteerien soveltamisesta, liitteessä IV.

M-kerroin

Määrittele M-kerroin aineille, jotka on luokiteltu kategoriaan välitön 1 tai kategoriaan krooninen 1. M-kertoimen suuruus perustuu aineen vesieliömyrkyllisuuteen: mitä myrkyllisempi aine, sitä suurempi M-kerroin. M-kertoimet annetaan CLP-asetuksen liitteen 1 osan 4 taulukon 4.1.3 mukaan.

Käytä M-kerrointa, kun luokittelet seoksia seosten sisältämien aineiden pitoisuuksien ja aineiden luokitusten perusteella.

Merkinnät

Valitse vesiympäristövaara-merkinnät kemikaalin luokituksen mukaan. Mahdollisia merkintöjä ovat varoitusmerkki (kuollut kala ja puu), huomiosana, vaaralauseke sekä turvalausekkeet. Merkinnät tehdään CLP-asetuksen liitteen 1 osan 4 taulukon 4.1.4 mukaisesti.

 

Vaarallisuus otsonikerrokselle

Otsonikerrokselle vaarallinen aine voi aiheuttaa vaaraa yläilmakehän otsonikerroksen rakenteelle ja/tai toiminnalle. Otsonikerrokselle vaarallisia aineita on lueteltu otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 liitteessä I .

Otsonikerrokselle vaarallisille kemikaaleille on vain yksi kategoria.

Otsonikerrokselle vaarallisten aineiden ja seosten luokituskriteerit ovat CLP-asetuksen liitteen 1 kohdassa 5.

Seos luokitellaan otsonikerrokselle vaaralliseksi, jos se sisältää otsonikerrokselle vaaralliseksi luokiteltua ainetta 0,1 % tai enemmän.

Merkinnät

Otsonikerrokselle vaarallisen kemikaalin merkinnät sisältävät seuraavat:

 • varoitusmerkki, eli huutomerkki
 • huomiosana ”Varoitus”
 • vaaralauseke ’Vahingoittaa kansanterveyttä ja ympäristöä tuhoamalla otsonia yläilmakehässä’
 • turvalauseke.

Merkinnät tehdään CLP-asetuksen liitteen 1 osan 5 taulukon 5.2 mukaisesti.

Lainsäädäntö

CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008  
LIITE I, 4 Osa: Ympäristövaarat