Esimerkkejä tyypillisistä sähkötapaturmista

Tietoisuus riskeistä auttaa tunnistamaan vaaratilanteet ja ennaltaehkäisemään tapaturmia tulevaisuudessa. Tapaturmaesimerkit todellisista tilanteista tarjoavat oppimateriaalia ja tietoa turvallisuuden parantamiseksi. Ne auttavat myös ymmärtämään riskit.

Alla olevat tapaturmaesimerkit on jaoteltu sen mukaan, missä ne ovat tapahtuneet. Tutustu eri ympäristöjen esimerkkitapauksiin, sillä tapaturmat voivat olla samankaltaisia eri ympäristöissä. Esimerkiksi teollisuuslaitosten turvallisuuteen perehtyessä on suositeltavaa tutustua myös rakennustyömaiden tapauksiin.

Tapahtumakuvaukset ovat koosteita useasta saman tyyppisestä Tukesille ilmoitetusta tapaturmasta. Kuvaukset perustuvat yritysten ilmoituksiin siitä, millaiset asiat ovat vaikuttaneet tapaturman syntyyn. Ilmoituksissa yritykset myös kertovat näkemyksensä siitä, miten vastaavat tapaturmat voitaisiin estää jatkossa. Koosteet eivät siten ole Tukesin ohjeita, vaan niiden tavoitteena on herättää keskustelua omista riskeistä ja tapaturmien torjuntakeinoista.

Ammattilaisten sähkötapaturmat

Sähköalan opiskelijoiden sähkötapaturmat

Maallikoiden sähkötapaturmat

Ammattilaisten sähkötapaturmat

Sähköalan ammattilaisten tapaturmat tapahtuvat tyypillisesti kytkentä-, asennus-, huolto-, mittaus- ja purkutöiden yhteydessä. Sähkötöissä on tärkeää noudattaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkaisemaa SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardia, joka asettaa vaatimukset sähkölaitteistojen käyttöön, sekä sähkölaitteistoissa ja niiden läheisyydessä työskentelyyn.

SFS 6002 standardin turvallisuusmääräykset koskevat kaikkea ammattilaisten suorittamaa sähkötyötä, tai sähkölaitteiston läheisyydessä tapahtuvaa työtä, kuten sähkölaitteistojen asennustyötä, käyttöä ja kunnossapitoa aina silloin, kun on olemassa sähköisen vaaran riski.

Rakennustyömaat

Tyypillisimmät sähkötapaturmat rakennustyömailla johtuvat useimmiten puutteellisesta perehdytyksestä, turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä tai laitevauriosta. Sähköiskun tai valokaaren syynä on tyypillisesti kosketus jännitteiseen osaan, riittämätön työmaadoitus tai aikaisempi virheellinen kytkentä.

Teollisuuslaitokset

Tyypilliset sähkötapaturmat teollisuuslaitoksissa johtuvat usein puutteellisesta perehdytyksestä, laitevaurioista, puutteellisesta huollosta, työskentelystä jännitteisten laitteiden parissa, puutteellisesta työmaadoituksesta sekä epäselvistä ohjeista ja turvallisuuskäytännöistä.

Energiantuotanto ja -siirto

Voimalaitoksissa tapahtuvat tapaturmat voivat liittyä suuriin jännitteisiin, sähköjärjestelmien hallintaan tai laitteiden vikaantumiseen. Sähköverkoissa ja jakelukeskuksissa, joissa sähköä jaetaan ja sähkönsiirtoa hallinnoidaan, tapaturmat voivat liittyä sähköverkon rakentamiseen, kunnossapitoon tai korjaukseen. Sähkön siirto- tai jakeluverkoissa tapaturmat voivat johtua esimerkiksi kosketuksista jännitteisiin johtimiin.

Asuinrakennukset ja muut yksityiset rakennukset

Asuinrakennukset ja muut yksityiset rakennukset voivat olla sähköalan ammattilaisille haastavia työympäristöjä: niissä voi olla monimutkaisia sähköjärjestelmiä, vanhoja tai huonokuntoisia sähköasennuksia, sekä ahtaita työskentelytiloja. Ammattilaisen tulee huomioida työn aikana tiloissa olevien muiden ihmisten turvallisuus. Tapaturmat johtuvat tyypillisesti virheellisistä kytkennöistä, kosketuksesta paljaisiin johtimiin tai viallisista sähkölaitteita.

Liike- toimisto- tai julkiset tilat

Julkiset tilat ovat monimutkaisia työympäristöjä, sillä niissä on laajoja sisäänrakennettuja sähköisiä järjestelmiä, kuten palohälytysjärjestelmiä tai kulunvalvontajärjestelmiä. Ammattilaisten on suunniteltava ja toteutettava työnsä siten, että siitä ei aiheudu vaaraa tiloissa oleville ihmisille. Tiloissa liikkuvia ihmisiä tulee tiedottaa työskentelyalueista ja mahdollisista sähkökatkoista.

Tapaturmatilanteissa on tyypillisesti kyse sähköjärjestelmien virheistä, valaistuksen huoltotoimenpiteistä tai sähkölaitteiden virheellisestä käytöstä.

Liikenneympäristö

Liikenteen vilkkaat alueet, kuten tiet ja rautatiet, voivat haastavia työympäristöjä. Sähköjohdot sijaitsevat sähköpylväissä korkealla maanpinnasta. Myös sääolot vaihtelevat, jolloin esimerkiksi kosteuden ja tuulen vaikutukset, sekä valaistuksen riittävyys on huomioitava. Liikenneympäristössä tapaturmat voivat liittyä esimerkiksi sähköverkkojen tai valaistuksen huoltoon. 

Sähköalan opiskelijoiden sähkötapaturmat

Sähköalan opiskelijat voivat altistua sähkötapaturmille oppilaitoksissa ja työmailla sähkölaitteiden ja -laitteistojen parissa tehtävissä sähkötöissä. Opiskelijat ovat haavoittuvassa asemassa sähkötapaturmien suhteen, koska he voivat olla tietämättömiä sähkön vaaroista ja turvallisuuskäytännöistä. Haasteena voi olla esimerkiksi ammatillisen identiteetin kehittymättömyys.

Oppilaitosten ja harjoittelupaikkoja tarjoavien yritysten tulee kiinnittää erityistä huomiota sähköturvallisuuteen ja tarjota riittävää koulutusta opiskelijoille sähkötapaturmien välttämiseksi. Kouluttajien tulee muistaa vastuunsa opiskelijan sähkötöiden valvonnassa ja esimerkkinä toimimisessa. 

Oppilaitokset

Oppilaitosten järjestämät harjoitteluympäristöt, tai yhteistyöyritysten työmaat tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden syventää tietämystään sähköalasta käytännön kokemuksen kautta. Harjoittelu oppilaitoksissa valmentaa opiskelijoita tuleviin työtehtäviin, ja antaa heille itsevarmuutta toimia sähköalan ammattilaisina.

Työmaat

Työmaaympäristöt tarjoavat sähköalan opiskelijoille mahdollisuuden oppia työskentelyä käytännössä, kehittää ammattitaitoaan, ja saada arvokasta tietoa alan eri osa-alueilta. Työmailla työskennellessään opiskelijat pääsevät kohtaamaan tyypillisiä haasteita ja oppivat toimimaan turvallisesti erilaisissa työympäristöissä. Samalla he saavat kokemusta tiimityöstä ammattilaisten kanssa. Opiskelijat voivat suorittaa harjoitteluja esimerkiksi rakennustyömailla, teollisuuslaitoksissa ja voimalaitoksissa.

Maallikoiden sähkötapaturmat

Sähkötapaturmia tapahtuu maallikoille sekä työtehtävien yhteydessä että vapaa-ajalla. Maallikolla tarkoitetaan henkilöä, jolla ei ole ammatillista sähköalan koulutusta. Ammattiryhmiä, jotka ovat alttiina sähkötapaturmille, ovat esimerkiksi siivoojat ja rakennustyöntekijät. Sähköala kehittyy jatkuvasti, joten maallikoiden on hyvä ymmärtää perusasioita sähköturvallisuudesta ja pysyä ajan tasalla sähköalan turvallisuuskäytännöistä ja normeista.

Sähkötöitä tilatessaan, sähkölaitteita käyttäessään tai työskennellessään sähkölaitteiden läheisyydessä, maallikon on hyvä ymmärtää, että sähkötöissä tulee noudattaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkaisemaa SFS 6002 sähköturvallisuusstandardia, joka asettaa vaatimukset sähkölaitteistojen käyttöön sekä sähkölaitteistoissa ja niiden läheisyydessä työskentelyyn.

Tapahtumakuvaukset ovat koosteita useasta saman tyyppisestä Tukesille ilmoitetusta tapaturmasta. Myös tiedot tapaturmien tyypillisistä syistä ja vastaavien tapaturmien ehkäisemisestä perustuvat Tukesille tehtyihin sähkötapaturmailmoituksiin, joissa yritykset kertovat, miten vastaavat tapaturmat estetään jatkossa.
 

Rakennustyömaat

Rakennustyömailla on tyypillisesti useita sähkölaitteita ja -järjestelmiä, jotka voivat aiheuttaa tapaturmia, jos niitä käsitellään väärin tai jos niiden kunnossapitoon ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Rakennustyöntekijöille sähkötapaturmia voi tapahtua esimerkiksi vikaantuneiden laitteistojen tai työkalujen käytössä.

Teollisuuslaitokset

Teollisuuslaitokset ovat monimutkaisia ympäristöjä sähköturvallisuuden näkökulmasta. Tyypillisimmät sähkötapaturmat teollisuuslaitoksissa johtuvat puutteellisista turvallisuuskäytännöistä ja sähköasennuksista. Tapaturma, jonka seurauksena syntyy valokaari tai työntekijä saa sähköiskun, voi sattua esimerkiksi huolto- tai siivoustyön yhteydessä.

Kotitaloudet

Kotitalouksissa sähkötapaturmille voivat altistua asukkaat sekä ulkopuoliset työntekijät, kuten siivoojat tai rakennustyömiehet. Kotitalouksissa voi olla vanhoja virheellisiä sähköasennuksia tai rikkoutuneita sähkölaitteita, jotka aiheuttavat tapaturmavaaran asukkaille. Kotitalouksissa sähkötapaturmia sattuu tyypillisesti keittiöissä ja märkätiloissa.

Lapset ja nuoret voivat olla erityisen alttiita sähkötapaturmille, koska he eivät välttämättä ole tietoisia sähkön vaaroista tai käyttävät laitteita väärin. Esimerkiksi leikkiminen sähköjohdoilla tai koskettaminen sähkölaitteisiin voi aiheuttaa tapaturmia.

Lisätietoa kotitalouksien sähköturvallisuudesta löytyy lisää osoitteesta: tukes.fi/kodin-sahkoturvallisuus

Liike-, toimisto- ja muut julkiset tilat

Liike-, toimisto- ja muut julkiset tilat ovat sähköturvallisuuden näkökulmasta monimutkaisia ympäristöjä, sillä niissä on tyypillisesti laajoja sisäänrakennettuja sähköjärjestelmiä. Työntekijät voivat altistua sähkötapaturmille, kun he ovat tekemisissä sähkölaitteiden tai -laitteistojen kanssa. Syynä on useimmiten puutteet huoltotöissä ja hidas reagointi havaittuihin ongelmiin.   

Liikenneympäristö ja ulkoalueet

Maallikot voivat altistua sähkötapaturmille erityisesti avojohtojen läheisyydessä työskennellessä. Myös sähköradoille luvatta menneet henkilöt ovat vaarassa sähköratojen johtimien läheisyydessä.