Pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP)

Pysyvät orgaaniset yhdisteet eli POP-yhdisteet (Persistent Organic Pollutants) tarkoittavat erittäin myrkyllisiä, hitaasti hajoavia kemiallisia yhdisteitä, jotka ovat kaukokulkeutuvia. Yhdisteet kulkeutuvat ilman, veden ja eläinten mukana kauas alkuperäisistä lähteistään.

POP-yhdisteiden haitallisuus perustuu siihen, että ne säilyvät pitkään ympäristössä. Jo pienet pitoisuudet voivat olla haitallisia ihmisille ja ympäristölle. Useat POP-yhdisteet ovat rasvaliukoisia ja kerääntyvät näin ravintoketjujen yläpään kuluttajiin. Aineiden pitkäaikais- ja yhteisvaikutuksia ei vielä tunneta.

POP-yhdisteiden käyttöä on rajoitettu maailmanlaajuisella pysyvien orgaanisten yhdisteiden käyttöä ja päästöjä rajoittavalla Tukholman yleissopimuksella. Tämä yleissopimus on EU-alueella saatettu voimaan EU:n POP-asetuksella.¹ Asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä kaikissa EU-maissa. Tukholman sopimukseen tehtävät muutokset saatetaan voimaan lisäämällä uudet yhdisteet EU:n POP-asetukseen.

Valvonta

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) osallistuu uusien POP-aineiden tunnistamiseen ja kerää jäsenmailta tiedot asetuksen noudattamisesta. Lisäksi ECHAn valvontafoorumi koordinoi POP-asetuksen valvontaa EU-tasolla.

Suomessa Tukes valvoo POP-asetuksen 3 ja 4 artikloissa mainittua aineiden valmistusta ja markkinoille saattamista koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamista. Tulli valvoo POP-yhdisteiden kieltoja ja rajoituksia maahantuonnin yhteydessä, ja ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat POP-yhdisteiden käyttöä koskevia kieltoja ja rajoituksia. Suomen ympäristökeskus toimii POP-asetuksen toimivaltaisena viranomaisena.

Lainsäädäntö

POP-asetus (EU) 2019/1021 ¹
¹Ajantasainen säädös löytyy linkin osoittamalta sivulta kohdasta Current consolidated version

Kemikaalilaki 599/2013, 8 § 

Tukholman yleissopimus (POP)