Biokaasu

Jalostettuun biokaasuun, pääasiassa metaania sisältävä biokaasu, sovelletaan samaa lainsäädäntöä ja vaatimuksia kuin maakaasuun. Jalostettua biokaasua toimitetaan maakaasuputkiverkkoon, tankkausasemille tai käyttökohteisiin.

Jos biokaasun metaanipitoisuus on 80 % tai enemmän, varastoinnin luparajat ovat samat kuin maakaasulla.

Jalostetun biokaasun varastoinnin lupamenettely

Ilmoitus Tukesille

Lupa Tukesilta

Toimintaperiaate-asiakirjalaitos (lupa Tukesilta)

Turvallisuus-selvityslaitos
(lupa Tukesilta)

Biokaasua (puhtausaste vähintään 80 %)

0,2 – alle 5 tonnia

5 – alle 50 tonnia

50 – alle 200 tonnia

Vähintään 200 tonnia

 

Tukes käsittelee biokaasua maakaasuasetuksen mukaisesti seuraavissa tapauksissa:

  • biokaasuputkisto laitoksen ulkopuolelle, rajapintana on tavallisesti biokaasun jalostusyksikkö.
  • biokaasulaitokseen liittyvä julkinen biokaasun tankkausasema
  • biokaasun talteenotto kaatopaikalta. Kaatopaikoilla itse keräysputkisto ei kuulu maakaasusäännösten piiriin, vaan soveltaminen alkaa keräysputkiston jälkeisestä keräilytukista.

Biokaasun valmistus

Biokaasun valmistusta ja siihen välittömästi liittyvää käyttöä sekä varastointia koskeva lupa käsitellään vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 685/2015 mukaisesti. Lupa kattaa laitoksen alueella olevan reaktorin, kaasukuvun, puhdistusyksikön, komprimointiyksikön, pullokonttien täyttämisen ja kattilalaitoksella tapahtuvan kaasun polton. Viranomainen on joko pelastuslaitos tai Tukes vaarallisten kemikaalien määrän perusteella. Mukaan lasketaan kaikki laitoksen vaaralliset kemikaalit, ei vain biokaasu.

Biokaasun valmistuksen lupamenettely

Ilmoitus pelastuslaitokselle

Lupa Tukesilta

Toimintaperiaate-asiakirjalaitos (lupa Tukesilta)

Turvallisuus-selvityslaitos (lupa Tukesilta)

Puhdistamatonta biokaasua (metaanipitoisuus alle 80 %)

1 – alle 5 tonnia

5 – alle 10 tonnia

10 – alle 50 tonnia

Vähintään 50 tonnia