Prosessiturvallisuusjärjestelmä

Mitä prosessiturvallisuudella tarkoitetaan? 

Prosessiturvallisuus kohdistuu kemikaalien ja prosessien vaaroihin. 

Prosessiturvallisuustapahtumat ja -onnettomuudet ovat äkillisiä ja suunnittelemattomia, ja niihin liittyy vaarallisen aineen vapautuminen tai potentiaali vaarallisen aineen vapautumiseen (esim. turvajärjestelmien vikaantuminen). 

Prosessiturvallisuusonnettomuudet ovat kemikaaleista tai prosesseista aiheutuvia räjähdyksiä, tulipaloja sekä terveydelle tai ympäristölle vaarallisten aineiden vuotoja. Niillä on potentiaali vakaviin seurauksiin, jotka liittyvät ihmisten terveyteen, ympäristöön tai omaisuuteen.

Prosessiturvallisuuden hallinta 

Prosessi- ja työturvallisuusriskit eroavat toisistaan sekä todennäköisyyden että seurausten vakavuuden näkökulmasta. Prosessiturvallisuustapahtumat ovat tyypillisesti seurauksiltaan vakavampia ja todennäköisyydeltään pienempiä kuin työturvallisuuteen liittyvät vahingot. Esimerkiksi kompastuminen portaissa on todennäköisyydeltään suurempi ja seurauksiltaan vähemmän vakava verrattuna kemikaaliputken rikkoontumiseen ja myrkyllisen aineen vuotoon.

 Työturvallisuuteen liittyvät johtamisjärjestelmät keskittyvät työturvallisuusriskien hallintaan.  Työturvallisuuden johtamisjärjestelmät eivät ole yksin riittäviä prosessiturvallisuuden hallintaan - molemmat ovat tärkeitä, mutta ne vaativat erilaista osaamista.  

Prosessiturvallisuus on välttämätöntä huomioida turvallisuusjohtamisjärjestelmässä – siihen liittyen on oltava systemaattiset ja dokumentoidut menettelytavat, ja sen hallintaan on sitouduttava kaikilla yrityksen organisaatiotasoilla. Prosessiturvallisuuden hallinta on laaja kokonaisuus – sen ymmärtäminen ja hallinta on oleellista jokaisella Tukesin valvomalla, laajamittaisesti vaarallisia kemikaaleja käsittelevällä tai varastoivalla tuotantolaitoksella.

Tukesin prosessiturvallisuusjärjestelmä 

Prosessiturvallisuusjärjestelmällä tarkoitetaan johtamisjärjestelmän kokonaisuutta, joka kohdistuu kemikaaleista ja prosesseista aiheutuvien riskien hallintaan.

Prosessiturvallisuusjärjestelmästä voidaan käyttää myös nimityksiä prosessiturvallisuuden hallintajärjestelmä tai prosessiturvallisuuden johtamisjärjestelmä. Prosessiturvallisuusjärjestelmä voi olla integroitu toiminnanharjoittajan yleiseen johtamisjärjestelmään tai se voi olla erillinen kokonaisuus, joka otetaan huomioon prosessiturvallisuusvaaroja omaavissa toiminnoissa. Oleellista on, että prosessiturvallisuuden merkitys on tunnistettu ja sen hallitsemiseksi on määritetty vaatimukset täyttävät menettelytavat.  

Tukesin on laatinut tällä sivustolla esitettävän prosessiturvallisuusjärjestelmän kokonaisuuden. Mallin tavoitteena on esittää prosessiturvallisuuden hallinnan keskeisimmän kokonaisuudet helposti ymmärrettävässä esitystavassa. 

Tukesin prosessiturvallisuusjärjestelmän malli on luotu Tukesin vuonna 2023 toteuttamassa PROTO-projektissa. Projektista on kerrottu mm. uutiskirjeissä Ajankohtaista kemikaalien ja nestekaasun käytönvalvojille 01/2023 ja Ajankohtaista kemikaalien ja nestekaasun käytönvalvojille 02/2023

Prosessiturvallisuusjärjestelmän vaatimukset selkeyttävät ja yhdenmukaistavat Tukesin tekemää kemikaaliturvallisuuslainsäädännön tulkintaa ja tuovat sen näkyväksi toiminnanharjoittajille. Tavoitteena on, että Tukesilla ja toiminnanharjoittajalla on yhteinen näkemys ja ymmärrys vaatimuksista ja niiden noudattamiseksi määritettävistä menettelytavoista. 

Prosessiturvallisuusjärjestelmän elementit ja osa-alueet, esitetty tarkemmin alasivuilla.

Tukesin prosessiturvallisuusjärjestelmän malli koostuu osa-alueista ja elementeistä. Osa-alueet perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 685/2015 (liite III). Elementit kuvaavat kunkin osa-alueen keskeisimpiä asioita. Tukesin prosessiturvallisuusjärjestelmän osa-alueita ja elementtejä ovat:

Organisaatio ja henkilökunta

 • Tehtävät ja vastuut
 • Osaamisen hallinta
 • Urakoitsijoiden hallinta

Prosessiriskien arviointi ja hallinta

 • Prosessiturvallisuustieto
 • Prosessiriskien arviointi ja hallinta

Käyttö ja kunnossapito

 • Turvallinen käyttö
 • Omaisuuden hallinta

Muutosten hallinta

 • Muutosten hallinta

Suunnittelu hätätilanteiden varalta

 • Sisäinen pelastussuunnitelma 
 • Harjoitukset 
 • Yleisölle tiedottaminen

Suorituskyvyn tarkkailu

 • Prosessiturvallisuuden seuranta
 • Poikkeamien tutkinta 

Auditointi ja katselmus 

 • Auditoinnit
 • Ylemmän johdon katselmus

Tukes on määrittänyt jokaista osa-aluetta ja elementtiä koskevat vaatimukset prosessiturvallisuuden hallinnan näkökulmasta. Jokaiselle vaatimukselle on tunnistettu myös hyväksytty menettelytapa, joka kuvaa Tukesin tunnistamaa tapaa täyttää vaatimus - myös muita tapoja vaatimuksen täyttämiseksi voi olla. Vaatimukset ja hyväksytyt menettelytavat ovat esitettynä tämän sivuston osa-aluekohtaisina alasivuina.

Useilla yrityksillä on jo aiemmin luotuja prosessiturvallisuuden hallinnan standardeja ja ohjeita. 
Toiminnanharjoittajan prosessiturvallisuusjärjestelmän ei ole tarpeen olla Tukesin esittämän mallin mukainen – vaatimusten tulee kuitenkin täyttyä. Toteutusratkaisut ja toimenpiteet vaatimusten täyttämiseksi voivat olla erilaisia tuotantolaitoksen riskeistä, toiminnan laajuudesta ja organisaation rakenteesta riippuen. 

Tukes ylläpitää prosessiturvallisuusjärjestelmän vaatimuksia ja hyväksyttyjä menettelytapoja valvontahavaintoihin ja onnettomuustutkintoihin perustuen. Muutoksista viestitään toiminnanharjoittajille uutiskirjeen kautta. Tilaa uutiskirje

Vaatimusten huomioiminen tuotantolaitoksilla ja Tukesin valvonnassa  

Vaarallisia kemikaaleja laajamittaisesti käsittelevän ja varastoivan tuotantolaitoksen (lupalaitos, toimintaperiaateasiakirjalaitos tai turvallisuusselvityslaitos) tulee arvioida oman turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä kattavuus Tukesin määrittämiin vaatimuksiin peilaten. Tukes suosittelee, että toiminnanharjoittaja tekee arvioinnit sisäisten auditointien ohjelman puitteissa. 

Tukes tekee tuotantolaitoksille määräaikaistarkastuksia toiminnan laajuuden sekä toiminnan riskien perusteella (riskiperusteinen valvonta). Prosessiturvallisuusjärjestelmä on keskeisessä osassa tarkastuksia. Tukes tulee valvonnassaan edellyttämään toiminnanharjoittajilta arviointien laatimista sekä opastaa toiminnanharjoittajia prosessiturvallisuusjärjestelmän arvioimisessa ja kehittämisessä.

Tukesin prosessiturvallisuusjärjestelmän kokonaisuus on valmistunut vuoden 2023 joulukuussa. Arviointien laatimista tullaan käsittelemään tuotantolaitoksen seuraavassa määräaikaistarkastuksessa.

Tukes on laatinut toiminnanharjoittajien tekemiä prosessiturvallisuusjärjestelmän arviointeja varten dokumentaatiopohjan (xlsx, 180 kb). Arviointityökaluun liittyvissä havainnoissa ja kehitysehdotuksissa voi olla yhteydessä Tukesin Veikko Kujalaan ([email protected]).