Muutoksenhaku, SOLVIT ja kantelu

Muutoksenhaku

Suomessa viranomaisen päätökseen voi pääsääntöisesti hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valituksella voidaan hakea muutosta viranomaisen päätökseen, joka ei ole tullut lainvoimaiseksi. Valitusoikeus on yleensä sillä, jota kyseinen päätös koskee.

Viranomaisen on päätöksen yhteydessä ilmoitettava, miten ja mihin päätöksestä voi valittaa. Osaan päätöksistä täytyy ensin hakea oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta itseltään (oikaisuvaatimus), ja vasta sen jälkeen oikaisuvaatimusta koskevaan päätökseen edelleen tyytymätön voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus ratkaisee, onko valituksen kohteena oleva viranomaisen päätös lainmukainen.

Hallinto-oikeuden antamaan päätökseen saa pääsäännön mukaan hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Korkein hallinto-oikeus on ylin hallintotuomioistuin, joka tutkii ja ratkaisee ylimpänä valitustuomioistuimena hallinto-oikeuksien ratkaisuista tehdyt valitukset ja valituslupahakemukset. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on lopullinen eli siitä ei voi valittaa muihin tuomioistuimiin Suomessa.

SOLVIT

Yritysten ja kansalaisten kohtaamia ongelmia viranomaisyhteistyössä EU/ETA-alueella ratkoo SOLVIT-verkosto. Ongelman voidaan epäillä johtuvan lainsäädännön väärinsoveltamisesta, puutteellisesta päätöksenteosta tai esimerkiksi EU-lainsäädännön virheellisestä harmonisoinnista kyseisessä EU-maassa.

Ongelman tulee olla rajat ylittävä (esim. suomalainen yritys ja toisen EU-maan viranomainen) ja sen selvittämiseksi tulee esittää näyttöä, kuten viranomaisen toimittamia päätöksiä. Ongelmat voivat olla kaupanesteitä (esim. tekniset kaupanesteet kuten standardit, tekniset määräykset sekä erilaiset tarkastus-, testaus- tai sertifiointivaatimukset) tai ne voivat liittyä muihin sisämarkkinalainsäädännön aloihin (esim. tavaroiden ja palveluiden markkinoille pääsy).

SOLVIT on maksuton palvelu. Ongelmia ratkotaan epävirallisella viranomaisyhteistyöllä jäsenmaiden ja komission kesken. Palvelu ei korvaa virallista muutoksenhakumenettelyä tai tarjoa oikeusapua, jos asia on viety tuomioistuinkäsittelyyn. Viranomaiselle tarjotaan mahdollisuus korjata vapaaehtoisesti toimintansa epäkohtia.

Rakenteellisissa ongelmissa pyritään vaikuttamaan siihen, että toinen jäsenmaa muuttaisi lainsäädäntöään. SOLVITin tavoitteena on ratkaista ongelmat mahdollisimman nopeasti; määräaika on kymmenen viikkoa. SOLVIT ei sovellu korvaamaan muiden ongelmanratkaisuverkostojen toimintaa, kuten kansallisia valitusmenettelyjä, eduskunnan oikeusasiamiehen palveluja, yritysten välisiä ongelmanratkaisutilanteita tai kuluttajariitoja.

Kantelu

Viranomaisen tai virkamiehen lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä voi tehdä hallintokantelun toimintaa valvovalle viranomaiselle.

Kantelun voi tehdä myös suoraan ylimmille laillisuusvalvojille, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille, joiden tehtävät ja toimivalta ovat pääosin samat. Molemmat valvovat viranomaisten ja virkamiesten toiminnan laillisuutta.

Kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille voi tehdä, jos epäilee, että viran-omainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai jos kantelija epäilee, että perusoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti. Oikeusasiamies tai oikeuskansleri tutkii kantelun, jos sen perusteella on aihetta epäillä viranomaisen menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä tai jos oikeusasiamies tai oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta. Kantelun tutkinta on kantelijalle maksutonta.

Oikeuskansleri ja oikeusasiamies eivät tutki yhtä aikaa samaa asiaa. Laillisuusvalvojista kantelun tutkii pääsääntöisesti se, jolle kantelu on tullut ensin.

Kantelun ratkaiseva viranomainen kertoo päätöksessään, onko kantelun kohde sen käsityksen mukaan toiminut laillisesti vai ei. Kanteluratkaisu ei kuitenkaan muuta viranomaisen päätöstä eikä esimerkiksi tuota oikeutta vahingonkorvauksiin.