Fysikaaliset vaarat

Fysikaalisia vaaraluokkia on 17, tässä näet listan niistä. Listatut 17 vaaraluokkaa jaotellaan kunkin vaaraluokan sisällä vielä tarkemmin kategorioihin, vaarallisuusluokkiin, tyyppeihin tai ryhmiin.

Fysikaaliset vaaraluokat:

 • räjähteet
 • syttyvät kaasut, myös kemiallisesti epästabiilit kaasut
 • aerosolit
 • hapettavat kaasut
 • paineen alaiset kaasut
 • syttyvät nesteet
 • syttyvät kiinteät aineet
 • itsereaktiiviset aineet ja seokset
 • pyroforiset nesteet
 • pyroforiset kiinteät aineet
 • itsestään kuumenevat aineet ja seokset
 • aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja
 • hapettavat nesteet
 • hapettavat kiinteät aineet
 • orgaaniset peroksidit
 • metalleja syövyttävät aineet ja seokset
 • flegmatoidut räjähteet
   

Missä ovat luokituskriteerit?

Löydät kriteerit CLP-asetuksen liitteen I osasta 2.

Kriteerien soveltamiseen saat apua Euroopan kemikaaliviraston englanninkielisestä ohjeesta.
 

Jos kemikaali täyttää luokituskriteerit, kemikaali pitää luokitella. Mistä tiedän, koska kemikaali täyttää nämä kriteerit?

Luokitus selvitetään yleensä testaamalla. Tämä koskee sekä aineita että seoksia, koska fysikaalisissa vaaroissa ei ole pitoisuusrajoja seoksen luokituksen laskemiseksi. Jos käytössäsi on riittävät ja luotettavat tiedot luokituspäätöksen tekemiseksi, testausta ei tarvita.
 

Mistä löydän testiohjeet?

Jokaisen vaaraluokan kohdalla on tieto siitä, mitä testiä tai standardia pitää käyttää. Fysikaalisissa vaaroissa käytetään CLP-luokituksessa samoja testejä kuin vaarallisten aineiden kuljetusluokituksessa. 

Linkki testiohjeisiin
 

Mitä voivat olla riittävät tiedot, jolloin testausta ei tarvita?

Tässä joitain esimerkkejä riittävistä tiedoista:

 • Jos kemikaali on jo testattu kuljetuspuolen luokituksen määrittämiseksi, voit käyttää testissä saatuja tuloksia myös CLP-luokitukseen.
 • Koska jotkin vaaraluokat koskevat vain tietyssä olomuodossa olevaa kemikaalia, kuten neste, kiinteä, kaasu, tämä sulkee pois osan vaaraluokista.
 • Joskus molekyylirakenne voi olla riittävä tieto. Esimerkkinä tästä ovat orgaaniset peroksidit. Jos niille tyypillistä rakennetta ei ole molekyylissä, voidaan tämä vaaraluokka sulkea pois.
   

Missä ovat merkinnät?

Valitse fysikaalisten vaarojen merkinnät kemikaalin luokituksen mukaan. Fysikaalisten vaarojen merkinnät on kuvattu CLP-asetuksen liitteen I osassa 2 kunkin vaaraluokan kohdalla.

Lainsäädäntö

CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008  
LIITE I, 2 Osa: Fysikaaliset vaarat