Painelaitteen sijoitus

Painelaitteen sijoituksen vaatimukset

Painelaitteen sijoituspaikka tulee valita siten, että painelaitetta voidaan käyttää, tarkastaa ja pitää kunnossa. Painelaitteen tarkastusluukun, valmistuskilven ja varusteiden luokse on päästävä vaivatta. Painelaitteen ympäristö tulee pitää siistinä.

Ulos sijoitettavan painelaitteen tulee olla suunniteltu alimpaan lämpötilaan -40C.

Painelaitteen vaurioituminen tai käyttöhäiriö ei saa vaarantaa työntekijöiden tai muiden henkilöiden turvallisuutta. Painelaitetta ympäröivät tilat ja rakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei paineen purkautuminen vaaranna rakenteita. Tarvittaessa paineen purkautuminen tulee ohjata vähäisimmän vaaran aiheuttavaan suuntaan esim. kevytrakenteisen seinäpinnan avulla. 

Sijoitussuunnitelman tarkastus

Valtioneuvoston asetuksessa painelaiteturvallisuudesta (1549/2016, 7 §) on lueteltu painelaitteet, joiden sijoitussuunnitelman tarkastusta on pyydettävä tarkastuslaitokselta. Painelaitetta ei saa asentaa paikalleen, ennen kuin sijoitussuunnitelma on tarkastettu.

Sijoitussuunnitelman tarkastus vaaditaan mm. seuraaville painelaitteille:

  • rekisteröitävä kattila
  • autoklaavi, jonka suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden lukuarvojen tulo on yli 1 000 bar x litraa
  • painesäiliö, joka sijoitetaan sisätilaan, yleisötilaan tai yleisen kulkuväylän välittömään läheisyyteen, ja jonka suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden lukuarvojen tulo on yli 10 000 bar x litraa
  • kuljetettava painelaite tai kaasupulloyhdistelmä, joka sijoitetaan sisätilaan, yleisötilaan tai yleisen kulkuväylän välittömään läheisyyteen ja jonka tilavuus on yli 450 litraa.

Huomioi, että sijoitussuunnitelman tarkastusta ei tarvita, jos Tukes on tarkastanut painelaitteen sijoituksen turvallisuuden kemikaaliturvallisuuslain tai maakaasuasetuksen mukaisessa lupamenettelyssään.