Yksinkertaiset painesäiliöt

Yksinkertaisten painesäiliöiden vaatimukset

Yksinkertaiset painesäiliöt ovat sarjavalmisteisia, ilmaa tai typpeä sisältäviä säiliöitä, joista säädetään painelaitelaissa ja valtioneuvoston asetuksessa yksinkertaisista painesäiliöistä.

Säiliöitä koskevat vaatimukset on yhdenmukaistettu EU:n alueella yksinkertaisten painesäiliöiden direktiivillä (SPVD). Vaatimukset täyttävillä tuotteilla on vapaa liikkuvuus EU:n alueella.

Ensisijainen vastuu säiliöiden vaatimustenmukaisuudesta on niiden valmistajilla. Lainsäädäntö asettaa velvollisuuksia myös muille talouden toimijoille, kuten maahantuojille ja jakelijoille, varmistaa osaltaan velvoitteiden toteutuminen. Valmistajia, maahantuojia ja jakelijoita koskevista velvollisuuksista on tarkemmin säädetty painelaitelaissa 1144/2016.

CE-merkityn säiliön turvallisuusvaatimukset 

 • Säiliön tulee täyttää SPVD:n liitteen I olennaiset turvallisuusvaatimukset. Näihin kuuluu säiliöiden suunnittelu, materiaalit ja valmistusmenetelmät.
 • Säiliön suunnittelussa ja valmistuksessa tulee soveltaa asianmukaista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä.
 • Säiliössä tai sen arvokilvessä tulee olla CE-merkintä ja muut vaaditut tiedot. Valmistaja laatii säiliöistä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.
 • Säiliön mukana tulee toimittaa käyttöohjeet ja turvallisuustiedot.

Säiliöiden maahantuojan tulee ennen EU-alueelle tuontia varmistaa, että valmistaja on hoitanut edellä mainitut velvoitteet säiliöiden arviointien, merkintöjen ja asiakirjojen osalta.

Maahantuoja tulee merkitä EU-alueelle tuomiinsa säiliöihin omat tunniste- ja yhteystietonsa. Maahantuojan on pidettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat markkinavalvonta-viranomaisen saatavilla 10 vuotta laitteiden markkinoille saattamisesta.

Jakelijan (myyjän) tulee tarkistaa, että säiliössä on CE-merkintä ja sen mukana on vaaditut asiakirjat ja että siihen on liitetty käyttöohjeet ja turvallisuustiedot. Lisäksi myyjän tukee tarkistaa, että laitteessa on asianmukaiset valmistajan ja maahantuojan tunniste- ja yhteystiedot.

Säiliön ja/tai arvokilven tiedot

Säiliöissä tai niiden arvokilvissä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

 • suurin sallittu käyttöpaine PS (bar)
 • korkein käyttölämpötila Tmax (°C)
 • alin käyttölämpötila Tmin (°C)
 • säiliön tilavuus V (L)
 • valmistajan nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki ja osoite
 • säiliön tyyppi- ja sarja- tai eränumero
 • CE-merkintä
 • CE-merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa.

CE-merkinnän jälkeen on merkittävä tuotannon tarkastusvaiheessa mukana olevan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

Lisätietoa saat oppaasta Yksinkertaisten painesäiliöiden suunnittelu ja valmistus.