Yleiset vaatimukset tuotteille Suomessa

Tuotteet eivät saa aiheuttaa vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Kuluttajatuotteita ja -palveluita koskevista yleisisistä turvallisuusvaatimuksista säädetään kuluttajaturvallisuuslaissa. Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö on väistyvää ja täydentävää yleislainsäädäntöä.

Kuluttajaturvallisuuslakia sovelletaan vain sellaisiin tuotteisiin, jotka on tarkoitettu kuluttajien käytettäväksi tai joita käytetään yksityiseen kulutukseen. Laki ei sovellu ammattikäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin. 

Kuluttajille informoinnista on säädetty tarkemmin valtioneuvoston asetuksella kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista. 

Kemikaaleja koskeva lainsäädäntö

Suomen kemikaalilainsäädännöstä merkittävä osa perustuu EU-sääntelyyn. Kansallinen lainsäädäntö täydentää ja toimeenpanee EU-tason sääntelyä. Kemikaaleja koskevia säädöksiä ovat esimerkiksi

  • kemikaalilaki
  • asetus kemikaalien vähittäismyynnistä
  • laki kasvinsuojeluaineista
  • laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (kemikaaliturvallisuuslaki), 
  • laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Standardit ja sertifiointi

Myös standardit ovat tärkeässä roolissa tuotteiden suunnittelussa ja valmistamisessa, tuotteiden testauksessa, turvallisuuden varmistamisessa ja vaatimustenmukaisuuden arvioimisessa.

Suomessa on hajautettu standardisointijärjestelmä, jossa Standardisoimisliitto SFS toimii keskusjärjestönä ja laatii standardit yhdessä toimialayhteisöjensä kanssa.