Usein kysyttyä

 • Olen ilmoittanut painelaitteen varastoiduksi, mutta nyt haluan ottaa sen uudelleen käyttöön. Mitä minun pitää tehdä?

  Sinun pitää pyytää painelaitteelle tarkastuslaitoksen tarkastus ennen painelaitteen uudelleen käyttöönottamista. Painelaitteelle on oltava käytönvalvoja ja varavalvoja.

  Ilmoita Tukesille painelaitteen uudelleen käyttöönottamisesta muutosilmoituslomakkeella, jossa ilmoitat samalla käytönvalvojan ja varavalvojan tiedot.

 • Olen tehnyt painelaitteen seurantasopimuksen tarkastuslaitoksen kanssa. Pitääkö minun ilmoittaa siitä johonkin?

  Tarkastuslaitos toimittaa Tukesin painelaiterekisteriin tiedot painelaitteista, joille on sovittu seurannasta.

 • Mitä tarkastuslaitoksen kanssa tehtävä painelaitteen seurantasopimus käytännössä tarkoittaa?

  Seuranta korvaa kylmälaitosten painelaitteiden ja tyhjöeristettyjen nesteytettyjen kaasujen painesäiliöiden määräaikaistarkastuksia. Tarkastuslaitos tekee painelaitteille kuitenkin edelleen neljän vuoden välein käyttötarkastuksia, joissa tarkastuslaitos tarkastaa, että seurantaa noudatetaan.

 • Olen myynyt rekisteröidyn painelaitteeni. Pitääkö minun ilmoittaa siitä johonkin?

  Sinun pitää ilmoittaa Tukesin painelaiterekisteriin painelaitteen myynnistä muutosilmoituslomakkeella. Samalla sinun pitää ilmoittaa, etteivät käytönvalvoja ja varavalvoja enää toimi tehtävässään (käytönvalvojan velvoitteita koskeva irtisanoutumisilmoitus).

 • Mitkä ovat kattilan käytönvalvojan pätevyysvaatimukset? Mitkä ovat kattilan käytön varavalvojan pätevyysvaatimukset?

  Kattilalaitoksen käytönvalvojalla pitää olla pätevyyskirja lukuun ottamatta kattilalaitoksia, joissa on vain pienehköjä rekisteröitäviä kuumavesikattiloita tai höyrykattiloita (teho enintään 1 MW ja paine enintään 10 bar). Pätevyyskirjoja on viisi tasoa B-koneenhoitajankirjasta ylikonemestarinkirjaan.

 • Mitkä ovat A-laitteen käytönvalvojan pätevyysvaatimukset?

  A-painelaitteella tarkoitetaan rekisteröitävää painesäiliötä. Käytönvalvojalta vaaditaan riittävää asiantuntemusta. Vaatimuksen täyttyminen osoitetaan työkokemuksella, työnantajan laiteperehdytyksellä ja lainsäädäntöosaaminen painelaitekurssin suorittamisella.

  Rekisteröitävälle painesäiliölle pitää nimetä myös varavalvoja, jolla on samat pätevyysvaatimukset.

 • Olen vuokrannut painelaitteita. Kuka on vastuussa käytönvalvojan nimeämisestä ja määräaikaistarkastuksien hoidosta?

  Painelaitteen omistajan tai haltijan on nimettävä käytönvalvoja. Olet painelaitteen vuokraajana haltija. Käytännössä vuokrasäiliöissä vuokraaja nimeää käytönvalvojan ja huolehtii määräaikaistarkastuksista, ellei vuokrasopimuksessa sovita toisin.

  Kun otat vuokratun painelaitteen käyttöön, sille on teetettävä tarkastus tarkastuslaitoksella ennen käyttöönottoa.

 • Mitkä ovat käytönvalvojan vastuut? Mitkä ovat käytön varavalvojan vastuut?

  Käytönvalvojan on huolehdittava painelaitteen turvallisesta käytöstä. Tehtäviin kuuluu painelaitteen kunnosta huolehtiminen, määräaikaistarkastusten teettäminen ajallaan ja painelaitteen käyttäjien ammattitaidon sekä osaamisen varmistaminen.

  Varavalvoja toimii käytönvalvojana tämän ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään. Sijaisuusjärjestelyn on oltava selkeä (esim. lomissa ja sairauslomissa etukäteisilmoitus ja päivystysmenettely).

 • Mistä tiedän, pitääkö painelaite rekisteröidä?

  Rekisteröitävät painelaitteet ovat teollisuus-, voimalaitos- ja lämpölaitoskäyttöön tarkoitettuja suuria painesäiliöitä sekä kattiloita. Myös kaupan kylmälaitteistoissa saattaa olla rekisteröitäviä painelaitteita (hiilidioksidikylmälaitteistot). Katso esimerkkejä painelaitteiden rekisteröintirajoista.

 • Ostin painelaitteen. Mitä minun pitää tehdä seuraavaksi?

  Painelaitteen mukana on oltava suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet sekä valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus. Tarkista sallittujen käyttöarvojen ja sisällön perusteella, onko painelaite rekisteröitävä.

  Sijoita painelaite käytön ja huollon kannalta järkevään paikkaan. Älä sijoita painelaitetta ulos tai kylmään varastoon, ellei sen sallittu alin lämpötila ole -40C.

  Pyydä asennus ja putkityöt ammattitaitoiselta asennusliikkeeltä, jolla on näyttöä aiemmasta painelaitteiden asennustoiminnasta.

  Muista huolehtia, että painelaitteeseen asennetaan käyttöohjeiden mukainen varolaite.

  Nimeä painelaitteelle vastuuhenkilö. Rekisteröitävissä painelaitteissa on nimettävä käytön valvoja ja varavalvoja.

 • Miten saan painelaitteen rekisteröityä? Mistä saan painelaitteelle rekisterinumeron ja -kilven?

  Painelaitteen rekisteröintiä pyydetään tarkastuslaitokselta. Se antaa myös painelaitteelle rekisterinumeron. Painelaitteen valmistajan käyttöarvokilpi on riittävä rekisterinumeron leimaamiselle. Myös standardin SFS 3270 mukainen rekisterikilpi on sallittu.

 • Kuka tekee painelaitteiden määräaikaistarkastuksia?

  Painelaitteiden määräaikaistarkastuksia tekevät Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset. Listan tarkastuslaitoksista löydät täältä.

 • Millaisista onnettomuuksista pitää ilmoittaa Tukesiin?

  Onnettomuudesta/tapaturmasta ilmoittamisesta on säädetty eri toimialojen lainsäädännössä, esimerkiksi sähköturvallisuuslaissa (1135/2016) ja laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005).
  Voit mielellään ilmoittaa onnettomuus-/tapaturmatietoa Tukesiin, vaikkei laki velvoittaisikaan sinua. Näin Tukesille muodostuu kattavampi käsitys kentän riskeistä.
  Tukesin onnettomuusilmoituslomakkeet
  Mikäli Tukesin valvomalla toimialalla tapahtunut onnettomuus/tapaturma/vaaratilanne on erittäin vakava, ota yhteyttä Tukesiin puhelimitse (linkki yhteystietosivulle tai vaihteeseen) heti, kun se turvallisuuden kannalta on mahdollista.