Kaupan varastoinnin vaatimukset

Ruudin, ampuma-aseiden patruunoiden ja patruunoiden sytytysnallien sekä työkalujen tai lähetyspistoolien patruunoiden varastointi kaupan yhteydessä

Opas

Kohderyhmä: yritykset, jotka myyvät tai varastoivat ruutia, ampuma-aseiden patruunoita ja sytytysnalleja
Kuvaus: Opas selventää ruudin, ampuma-aseiden patruunoiden ja niiden sytytysnallien sekä työkalujen tai lähetyspistoolien patruunoiden varastoinnin vaatimuksia kaupan yhteydessä.
Julkaisupäivä: 4.1.2024

1. Yleistä

Tämän oppaan tarkoitus on selventää ruudin, ampuma-aseiden patruunoiden ja niiden sytytysnallien sekä työkalujen tai lähetyspistoolien patruunoiden varastoinnin vaatimuksia kaupan yhteydessä. Varastointia tarkastellaan kemikaaliturvallisuuslainsäädännön näkökulmasta. Opas ei käsittele ampuma-aselainsäädännöstä tulevia asioita. 

Ruudin, ampuma-aseiden patruunoiden ja sytytysnallien kauppaa ja siihen liittyvää varastointia harjoitetaan tyypillisesti ase- ja eräliikkeissä sekä isojen tavaratalojen urheilu- ja eräosastoilla. Näihin liikkeisiin liittyy yleensä myös ampuma-aseiden kauppaa.

Kaupan varastoinnin ohella säädöksissä on käsitteenä pysyvä varasto, jonka vaatimuksia esitetään räjähteiden varastointioppaassa.

Kaupan varastoinnin säädöksiä voidaan soveltaa myös sellaisissa tapauksissa, joissa yrityksellä on asealan elinkeinolupa ja tarve varastoida ruutia, ampuma-aseiden patruunoita ja sytytysnalleja, vaikka yrityksellä ei liiketilaa ole. Tällöin puhutaan tukkukaupan varastoinnista. 

Tämä opas ei ota kantaa pyroteknisten tuotteiden (ilotulitteet) varastointiin kaupan yhteydessä. Siitä on tietoa sivulla ohjeita ilotulitteiden myyntiin ja varastointiin.

2. Lainsäädäntö

Ruudin, ampuma-aseiden tai lähetyspistoolin patruunoiden ja sytytysnallien varastoinnin vaatimukset kaupassa asetetaan seuraavissa säädöksissä:

 • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (jäljempänä kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005), luvut 2 ja 7
 • Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015), luku 10
 • Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015), luku 7.

3. Varastointi myymälähuoneessa 

Myymälähuoneessa saa varastoida enintään seuraavat määrät räjähteitä (819/2015 44 §):

Ampuma-aseiden patruunat ja niiden sytytysnallit sekä työkalujen tai lähetyspistoolin patruunat 200 000 kpl
Ruuti 10 kg, ruutimäärästä enintään 3 kg saa olla mustaruutia
Taulukko 1

HUOM: Myymälähuoneella tarkoitetaan vain sitä tilaa, jossa asiakkaat asioivat. Asiakkailla ei kuitenkaan tule olla pääsyä kaapeille, vaan nämä voivat sijaita esimerkiksi myyntitiskin takana. Myymälähuoneeksi ei katsota esim. toimistotilaa, taukotilaa eikä kellarivarastoa.

3.1 Asealan elinkeinolupa

Ampuma-aselainsäädäntö edellyttää ampuma-aseiden ja patruunoiden kauppaa harjoittavalta yritykseltä asealan elinkeinolupaa. Ruudin, patruunoiden ja sytytysnallien varastoinnin turvallisuusvaatimukset esitetään asetuksissa 819/2015 ja 1101/2015.

Asealan elinkeinolupa oikeuttaa varastoimaan myymälähuoneessa kaapeissa

 • ruutia, 
 • ampuma-aseiden patruunoita ja 
 • ampuma-aseiden patruunoiden sytytysnalleja 

taulukossa 1 mainitut määrät (819/2015 44 §). Tällöin ei kaupan varastoinnin osalta tarvita Tukesin lupaa.

Piirroskuva kaupan tiskistä, jonka takana näkyvät varoitusmerkein varustellut kaapit ja varaston ovi. Toimiston ovessa ei ole varoitusmerkkiä.

Esimerkkikuva kaupan varastoinnista

3.2 Turvallisuusvaatimukset varastoinnille myymälähuoneessa

Kaapin tulee kestää vähintään 30 minuuttia palorasitusta ja kaapin ulkopinnan tulee olla palamatonta tai huonosti syttyvää materiaalia.

Kaapin rakenneratkaisuja on esitetty standardissa SFS 4399.

Kassakaappia voidaan käyttää muiden kuin ruudin varastointiin. Pienen kassakaapin (muutama kymmenen litraa tilavuudeltaan), käyttö ruudin varastointiin on kielletty, koska ruuti saattaa pienessä tilassa palaessaan detonoida ja räjähdyksessä kaapista muodostuisi vaarallisia sirpaleita. 

Varastokaappeja saa olla useita, kunhan sallittua räjähteiden enimmäismäärää (taulukko 1) ei ylitetä. Kaapit sijoitetaan siten, että asiakkaat eivät pääse vapaasti käsiksi niissä oleviin tuotteisiin. Kaapit pidetään lukittuna käyttölukolla ja avataan ainoastaan, kun kaapeista haetaan tuotteita. Patruunoita ja ruutia sisältävät kaapit lukitaan käyttölukon lisäksi toisella lukolla esim. riippulukolla liikkeen sulkemisajan jälkeen.

Kaappien ovet merkitään CLP-asetuksen mukaisella varoitusmerkillä (ns. räjähtävän pommin kuva).

Symboli ilmaisee räjähtäviä aineita.

Symboli: räjähtävä pommi

Mahdolliset ilotulitteet tulee olla omassa kaapissa.

Kaappien läheisyydessä ei saa olla palavia nesteitä eikä muita helposti syttyviä aineita.

Myymälätilaan avautuva erillinen palotekninen osasto, joka on tehty vähintään EI30-luokan tilaksi (esim. myyntitiskin takana oleva pieni varastotila tai vanha pankkiholvi), voidaan katsoa vastaavan myymälähuoneeseen sijoitettua räjähdekaappia. Tällöin myymälätilassa ja tässä erillistilassa sallittu räjähteiden yhteenlaskettu enimmäismäärä on oltava taulukon 1 mukainen. Jos määriä halutaan suuremmaksi, tulee tilan täyttää muualla kuin myymälähuoneessa olevan varastoinnin vaatimukset (katso kohta 4.1).

3.3 Vastuuhenkilö

Kaupan palveluksessa tulee olla kirjallisesti nimetty räjähdekaupan vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tulee kirjallisesti suostua tehtävään. 

Hänen tulee tuntea varastoitavien räjähteiden ominaisuuksia sekä huolehtia, että kauppaa ja varastointia hoidetaan säädösten mukaisesti. Häneltä edellytetään hyväksytysti suoritettua Tukesin järjestämää ampumatarvikkeiden pätevyyskoetta. Tämä tutkinto edellytetään asealan elinkeinoluvan edellyttämän henkilöpätevyyden lisäksi. Pätevyyskokeen suorittamisesta annetaan todistus, joka on voimassa 10 vuotta.

Hänellä tulee olla riittävät valtuudet ja käytännössä mahdollisuudet tehtävänsä hoitamiseen. 

Vastuuhenkilön ei itse tarvitse olla paikalla, kun ampumatarvikkeita luovutetaan. Ampumatarvikkeita saa luovuttaa vastuuhenkilön hyväksymä, 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on saanut opastuksen tehtävään.

4. Varastointi muualla kuin myymälähuoneessa

4.1 Tukesin lupa kaupan varastoon muualla kuin myymälähuoneessa (erillinen varasto)

Ampumatarvikkeiden varastointi myymälärakennuksessa muussa tilassa kuin myymälähuoneessa edellyttää aina luvan hakemista Tukesilta. Pelkkä asealan elinkeinolupa ei siis oikeuta varastoimaan ruutia, ampuma-aseiden patruunoita tai ampuma-aseiden patruunoiden sytytysnalleja muualla kuin myymälähuoneessa. Varastointi edellyttää Tukesilta saatua lupaa ja siihen liittyvää käyttöönottotarkastusta.

Muualla kuin myymälähuoneessa olevaksi varastoksi katsotaan myymälätilasta selvästi erillään oleva huonetila esim. kellarivarasto, pihamaalla oleva erillinen rakennus tai sen huonetila (tilan tulee olla kuitenkin kiinteistöön kuuluva). Näitä varastoja kauppakiinteistössä saa olla useita. Varastojen tulee olla erillisiä paloteknisiä osastoja, joissa ei saa räjähteiden lisäksi olla mitään muita tuotteita kuin ampuma-aseita ja niiden osia. Aseen osilla tarkoitetaan vain poliisiviranomaisen tarkoittamia luvanvaraisia aseiden osia eivätkä nämä saa sisältää virtalähteitä edes irti kytkettynä. Jos varastossa varastoidaan ampuma-aseiden patruunoita, ruutia ja pyroteknisiä tuotteita tulee ruuti ja pyrotekniset tuotteet sijoittaa omiin kaappeihin. Kaappien tulee olla standardin SFS 4399 mukaisia.

Paloteknisen osaston tulee olla vähintään:

 • EI60, jos tilassa on ampuma-aseiden tai lähetyspistoolin patruunoita tai ampuma-aseiden patruunoiden sytytysnalleja ja
 • EI120, jos tilassa on ruutia.
 • Tilan oven vaatimus on puolet yllä mainituista. 

Tilan läpivientien tiiviyteen / palonkestoon tulee kiinnittää erityistä huomiota palo-osastoinnin toteutumisen vuoksi. Varastot pidetään lukittuina muulloin kuin siellä asioidessa. Varastojen ovet lukitaan kahdella lukolla: käyttölukolla ja varmuuslukolla. Varastojen ovet merkitään CLP-asetuksen mukaisella varoitusmerkillä (ns. räjähtävän pommin kuva).

Jokaisessa erillisessä varastossa saa olla räjähteitä kaksinkertaiset määrät taulukon 1 lukuihin verrattuna. Esitetty taulukossa 2. Lisäksi räjähteitä voidaan varastoida ns. pysyvänä varastointina.

Ampuma-aseiden patruunat ja niiden sytytysnallit sekä työkalujen tai lähetyspistoolin patruunat 400 000 kpl
Ruuti 20 kg, ruutimäärästä enintään 6 kg saa olla mustaruutia

Taulukko 2

5. Räjähteiden luovutus

Kaupassa olevia räjähteitä ei saa luovuttaa alle 18-vuotiaalle tai päihtyneelle henkilölle. Ampuma-aseissa käytettävien patruunoiden, ruutien ja patruunoiden sytytysnallien luovuttaminen on sallittua vain ampuma-aseen hallussapitoluvan omaavalle. Ruutia saa luovuttaa vain 2 kiloa ja sytytysnalleja enintään 1 000 kpl kerralla.

Ampuma-aseiden patruunoiden luovutuksesta säädetään tarkemmin ampuma-aselainsäädännössä.

6. Kirjanpito

Kemikaaliturvallisuussäädökset edellyttävät kaupalta kirjanpitoa ruudin sekä ampuma-aseiden patruunoiden sytytysnallien osalta. 

Kirjanpidosta on selvittävä:

 • luovutettu räjähde ja sen määrä
 • luovutuksen ajankohta
 • vastaanottajan tiedot (käytännössä aseen hallussapitoluvan nro)
 • liikkeen varastossa oleva ruutimäärä
 • räjähteiden toimittaja ja hänen yhteystietonsa.

Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään 5 vuotta.

Patruunoiden varastoinnin ja luovutuksen kirjanpidosta säädetään ampuma-aselainsäädännössä.

7. Tarkastukset ja valvonta

Varastointia myymälähuoneessa valvoo poliisi. Tukesin lupaa edellyttävää varastointia (eli varastointia muualla kuin myymälähuoneessa) valvoo Tukes. 

Toiminnanharjoittaja pyytää Tukesilta varaston käyttöönottotarkastusta sen jälkeen, kun lupapäätös on annettu ja varasto saatettu lupaehtojen mukaiseen kuntoon.
Käyttöönottotarkastuksella käydään läpi lupaan kirjatut ehdot sekä varaston rakenteiden ja palo-osastoinnin asianmukaisuus. Mikäli ehdot täyttyvät, antaa Tukes luvan varaston käyttöönotolle.

Varaston käyttöönoton jälkeen määräaikaistarkastuksia tehdään viiden vuoden välein. Määräaikaistarkastuksilla tarkastetaan varaston asianmukaisuus sekä varastoinnin kirjanpito.
Tarkastus voidaan joissain tapauksissa suorittaa myös Tukesin ohjeistamana omavalvontana, mikäli se on riskiperusteisesti perusteltua.

Liite

Lupahakemuksen sisältö

1. Mitä lupaa haetaan
2. Toimijan yhteystiedot

 • Toiminnanharjoittajan nimi
 • Y-tunnus
 • Postiosoite
 • Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero

3. Varaston yhteystiedot ja sijainti

 • Varaston käyntiosoite ja kunta
 • Kohteen sijainti kartalla tai muu tarkka kuvaus
 • Varaston sijainti rakennuksessa (koko rakennuksen pohjapiirustus). Pohjapiirustuksesta tulee käydä ilmi myös muut läheiset toiminnot, erityisesti suoraan varaston vieressä sekä ylä- ja alapuolella. Pohjapiirustukseen tulee merkitä selkeästi myös alueet, johon asiakkailla on pääsy.

4. Mihin tarkoitukseen varastointilupaa haetaan
5. Varastointimäärät, joille lupaa haetaan. Näistä tulee käydä ilmi varastoitavien räjähteiden laatu, vaarallisuusluokat ja määrät.
6. Varastotilan rakenne ja paloluokitus. 

 • Seinien rakenne, tarvittaessa kerroksittain. Palonkestoluokitus.
 • Varastotilan oven rakenne ja palonkestoluokitus. 
 • Katon rakenne, tarvittaessa kerroksittain. Palonkestoluokitus. 
 • Lattian rakenne, tarvittaessa kerroksittain. Palonkestoluokitus. 
 • Varastotilassa olevien aukkojen tai läpivientien kuvaus ja palonkestoluokitus. 

7. Mahdolliset muut varastointijärjestelyt varaston sisällä, jos varastoitavat tuotteet edellyttävät erikseen varastointia (esim. ruuti tai pyrotekniset tuotteet tulee varastoida omassa kaapissaan erillään patruunoista ja nalleista).
8. Varaston murtosuojaus- ja hälytysjärjestelmien kuvaus. 
9. Selvitys suunnitellun varastotilan hallinnasta (Esim. voimassa oleva vuokrasopimus).
10. Kuka toimii / tulee toimimaan räjähdekaupan vastuuhenkilönä. Onko kaupan vastuuhenkilö suorittanut Tukesin tentin hyväksytysti. Vastuuhenkilön suostumuksesta tehtävään (räjähdekaupasta ja -varastosta vastaava henkilö) tulee olla laadittuna sopimus. 
11. Lupahakemuksen käsittelyä varten laskutustiedot.
12. Liitteet ja muut mahdolliset tiedot.